تاپیکو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
2
0
/
6
0
1
0
K
0

تاپیکو

|مجاز
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
2
0
/
6
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/8%
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,890پایین ترین قیمت17,780

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1805/68 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 130/61 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/57
18,840بازه قیمت روز17,060
1/83 B
حقیقی
1/83 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
9/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/87 M
 • تعداد سهام101,500,000,000
 • سهام شناور
  9/40 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/14
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-66/76%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -8/28%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر7/07%شرکت آینده سازان رفاه پردیس-سهامی خاص-4/08%شرکت واسط مالی بهمن پنجم-بامسئولیت محدود-3/33%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,070-2/99
548/25 M
3/73 T
0/02%
0/00
1/3-
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/03%---
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-4/99
603/77 M
41/85 T
0/21%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,760-1/33
46/69 M
324/48 T
1/65%
0/00
0/5-
شتولیشتولی
21,900-1/83
60/84 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,700-1/29
3/52 B
69/30 T
0/35%
-383/00 M
0/72-
دارابداراب
1,022-2/83
583/05 M
3/48 T
0/02%
0/00
0/83-
سایناساینا
46,900-0/1
65/63 M
11/72 T
0/06%
0/00
0/96-
مارونمارون
170,450-1/61
802/85 M
1363/60 T
6/94%-0/82-
شتوکاشتوکا
24,550-0/2
836/48 M
9/21 T
0/05%
-451/71 M
0/47-
شکبیرشکبیر
73,100-1/5
50/76 M
263/16 T
1/34%
0/00
1/83-
ممسنیممسنی
16,880-2/78
2/02 B
23/46 T
0/12%
0/00
3/6-
شسمشسم
237,650-1/58
4/65 B
2/38 T
0/01%
0/00
0/9-
زنجانزنجان
2,255-0/63
258/23 M
13/81 T
0/07%
0/00
1/33-
پارسانپارسان
37,7800/18
348/78 M
1530/09 T
7/79%
5/49 M
1/16-
شکلرشکلر
38,800-1/12
8/74 B
38/80 T
0/2%
-2/63 B
0/47-
دهدشتدهدشت
16,530-1/26
793/38 M
25/61 T
0/13%
0/00
1/5-
جهرمجهرم
1,007-2/48
1/88 B
3/34 T
0/02%
0/00
1/04-
کازروکازرو
16,550-2/95
5/48 B
20/36 T
0/1%
3/13 B
0/61-
شفارسشفارس
1,7960/33
1/03 B
21/44 T
0/11%
8/70 M
1/91-
شصفهاشصفها
215,2001/99
12/84 B
64/56 T
0/33%
-839/28 M
1/19-
شلعابشلعاب
18,920-1/04
7/11 B
11/35 T
0/06%
-1/39 B
0/26-
وپترو
و
27,560-1/59
2/47 B
50/16 T
0/26%
-318/12 M
0/85-
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
128,9500/47
331/64 M
309/48 T
1/58%-0/44-
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/09%
-4/92 B
0/59-
جمجم
44,880-3/08
87/00 M
807/84 T
4/11%
0/00
0/33-
شفنشفن
5,960-1/34
1/05 B
184/46 T
0/94%
342/95 M
1/72-
شاراکشاراک
31,290-2/08
578/83 M
252/32 T
1/28%
276/50 M
0/4-
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
718/42 M
9/93 T
0/05%
0/00
1/33-
شپاکساشپاکسا
2,7051/59
58/38 M
24/94 T
0/13%
0/00
1/33-
شپدیسشپدیس
160,5500/04
1/59 B
963/30 T
4/91%
84/81 M
0/69-
شیرازشیراز
24,730-2/14
409/00 M
378/37 T
1/93%
0/00
0/53-
شسیناشسینا
5,080-5/25
31/12 B
18/27 T
0/09%
-418/64 M
0/51-
شاملاشاملا
19,4000/05
7/76 M
52/38 T
0/27%
7/76 M
--
شخارکشخارک
43,5800/41
9/01 M
261/48 T
1/33%
0/00
0/44-
فارسفارس
11,6900
11/44 B
5722/26 T
29/14%
-6/16 B
0/09-
شبصیرشبصیر
26,300-0/76
54/31 M
65/75 T
0/34%
0/00
0/2-
شیرانشیران
4,617-5/54
4/21 B
251/32 T
1/28%
-989/73 M
0/5-
شپارسشپارس
8,390-0/48
89/31 M
9/23 T
0/05%
0/00
0/5-
شگلشگل
6,3706/88
4/39 B
16/56 T
0/08%
0/00
4/75-
شکربنشکربن
5,0000/4
100/21 M
31/93 T
0/16%
0/00
1-
کرماشاکرماشا
20,060-1/15
1/05 B
212/39 T
1/08%
-84/71 M
0/81-
شدوصشدوص
20,2200/69
5/09 M
19/21 T
0/1%
0/00
1-
پترولپترول
1,9190/26
6/43 B
191/90 T
0/98%
0/00
0/31-
شگامرنشگامرن
189,0000/53
24/19 M
52/92 T
0/27%
0/00
2-
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-0/05
20/59 M
20/21 T
0/1%
0/00
1-
شپلیشپلی
9,650-2/04
6/36 B
34/46 T
0/17%
0/00
0/61-
شموادشمواد
129,600-2/98
5/73 B
18/60 T
0/1%
-3/91 B
0/27-
پارسپارس
2,704-1/66
2/63 B
1287/24 T
6/55%
1/19 B
2/97-
نورینوری
138,260-0/16
9/06 B
1244/34 T
6/34%
-135/30 M
0/93-
شفاراشفارا
7,5900/93
508/83 M
35/30 T
0/18%
289/56 M
3/1-
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,380-2/35
5/28 M
276/33 T
1/41%-0/45-
جم پیلنجم پیلن
186,120-4/03
17/86 M
372/24 T
1/9%
0/00
0/5-
شپتروشپترو
2,099-2/06
1/30 B
20/99 T
0/11%
0/00
1-
شصدفشصدف
35,6000/71
66/20 M
24/92 T
0/13%
5/29 M
1/36-
کلرکلر
45,9501/89
183/81 M
30/10 T
0/15%
11/47 M
1/24-
قرنقرن
15,810-2/59
40/91 M
63/24 T
0/32%
-23/10 M
0/88-
شگویاشگویا
13,9300/21
1/75 B
333/73 T
1/7%-1/3-
آریاآریا
80,450-0/06
355/39 M
1106/31 T
5/63%
0/00
1/89-
شارومشاروم
37,8502/02
555/53 M
26/50 T
0/14%
157/80 M
2/3-
بوعلیبوعلی
50,230-0/48
1/77 B
720/80 T
3/67%
0/00
0/63-
کیمیاتککیمیاتک
10,150-2/86
18/26 M
60/90 T
0/31%
0/00
1/75-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
65,030-1/74
3/63 B
84/54 T
0/43%
-291/78 M
0/34-
شکامشکام
9,010-1/1
896/51 M
36/04 T
0/18%
0/00
0/33-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,830-1/64
262/95 M
50/90 T
0/26%
0/00
0/6-
شملیشملی
7,680-1/79
216/59 M
16/13 T
0/08%
0/00
0/4-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---