کپشیر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
حجم
4
0
/
2
0
2
0
M
0

کپشیر

|مجاز
پشم شیشه ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
حجم
4
0
/
2
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  0
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -18/79
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/6%
  • صنعت+1/3%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,900پایین ترین قیمت14,150

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 21/52 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  5
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/28%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 27/40 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 193/36 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/73
15,820بازه قیمت روز13,760
58/20 B
حقیقی
30/80 B
2/32 B
حقوقی
29/72 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/85
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/26 M
 • تعداد سهام1,500,000,000
 • سهام شناور
  27/77 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/31
 • P/Eگروه14/66
 • EPS1,273
 • P/S
  3/61
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 6/92 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/94 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-50/67%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-11/65%شرکت خدمات گسترصباانرژی -سهامی خاص -2/16%صندوق بازنشستگی کشوری1/53%شخص حقیقی1/52%شخص حقیقی1/4%صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما1/13%شرکت مبنای خاورمیانه-سهامی خاص-1/08%شرکت توسعه کسب وکارفاخر-سهامی خاص-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
42,350-2/83
863/54 M
8/47 T
1/91%
-155/58 M
1/29272/62
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,700-0/97
99/08 M
2/35 T
0/53%
0/00
1-
ساذریساذری
17,540-4/99
2/14 B
4/00 T
0/9%
0/00
0/41-
سفارودسفارود
15,200-1/01
8/24 B
1/84 T
0/41%
2/95 B
1/59-
کساپاکساپا
13,2304/98
4/36 B
34/77 T
7/84%
3/85 B
15/1369/86
کرازیکرازی
1,6896/05
56/42 B
49/15 T
11/08%
-1/10 B
1/169/71
سایراسایرا
60,650-1/94
10/25 B
2/77 T
0/62%
-2/30 B
0/462/75
کابگنکابگن
9,6101/91
100/05 M
902/38 B
0/2%
74/17 M
9/663/21
سفاسیسفاسی
4,8020/82
3/98 B
3/17 T
0/71%
11/16 M
1/37215/58
کفرآورکفرآور
21,0602/87
58/74 B
3/79 T
0/85%
17/16 B
0/7812/48
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
6,070-0/98
35/83 B
26/52 T
5/98%
-465/23 M
0/5512/96
کتوکاکتوکا
11,0206/95
117/15 B
22/04 T
4/97%
37/66 B
1/6528/48
کگازکگاز
35,610-0/17
10/98 B
30/27 T
6/83%
-3/05 B
0/6822/17
کبادهکباده
20,5202/96
46/03 B
15/29 T
3/45%
3/24 B
0/7914/56
کقزویکقزوی
26,450-2/04
41/17 B
37/77 T
8/52%
-4/50 B
0/676/87
کورزکورز
10,150-2/95
909/59 M
20/30 T
4/58%
0/00
0/495/06
کمرجانکمرجان
6,0000/34
16/68 B
6/60 T
1/49%
-814/84 M
0/5530/45
کهمداکهمدا
5,5001/46
25/48 B
41/25 T
9/3%
-1/02 B
16/38
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,260-1/35
7/38 B
56/91 T
12/83%
-2/48 B
0/438/42
کفپارسکفپارس
5,440-3/78
22/66 B
8/81 T
1/99%
-1/09 B
0/6213/73
کسرامکسرام
6,790-2/31
18/14 B
6/66 T
1/5%
2/46 B
1/0446/98
کفراکفرا
9,9000/4
11/59 B
19/80 T
4/46%
-601/86 M
0/8417/43
کاذرکاذر
5,3106/97
43/29 B
10/62 T
2/4%
5/61 B
1/439/85
کمیناکمینا
13,0200/08
28/77 B
16/57 T
3/74%
-2/05 B
1/48-
شلیاشلیا
11,180-3/23
54/86 B
5/59 T
1/26%
-6/71 B
1/22345/98
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,7001/91
18/40 B
6/79 T
1/53%
1/84 B
1/1-