جم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
3
0
2
0
4
0
/
2
0
8
0
K
0

جم

|مجاز
پتروشیمی جم|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
3
0
2
0
4
0
/
2
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -25/63
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/4%
  • صنعت+9/1%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت45,510پایین ترین قیمت45,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۲
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 820/80 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/90 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 69/58 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/32
47,930بازه قیمت روز43,370
1/11 B
حقیقی
6/02 B
13/57 B
حقوقی
8/67 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/9
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/60 M
 • تعداد سهام18,000,000,000
 • سهام شناور
  22/58 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/14
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-18/87%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص-17/67%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع16/83%صندوق بازنشستگی کشوری5/32%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر4/76%شرکت واسط مالی اردیبهشت-بامسئولیت محدود-4/58%شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-4/51%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق.ب.کشوری-س خ2/62%شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-1/18%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,0832/97
4/61 B
3/78 T
0/02%
5/54 M
1/11-
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,610-1/01
81/10 B
1787/41 T
8/48%
17/94 B
1/51-
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
9,0002/98
53/35 B
45/00 T
0/21%
0/00
0/16-
پاکشوپاکشو
6,820-2/63
6/91 B
327/36 T
1/55%
0/00
0/68-
شتولیشتولی
22,1500/45
5/38 B
5/54 T
0/03%
0/00
3-
شلردشلرد
8,090-2/65
41/99 B
72/81 T
0/35%
17/25 B
1/06-
دارابداراب
1,0172/96
1/17 B
3/47 T
0/02%
0/00
9/33-
سایناساینا
41,600-0/48
3/89 B
10/40 T
0/05%
-194/34 M
1/05-
مارونمارون
171,350-0/93
3/69 B
1370/80 T
6/5%
463/98 M
0/89-
شتوکاشتوکا
27,800-1/62
55/44 B
10/43 T
0/05%
-3/73 B
0/85-
شکبیرشکبیر
73,200-0/41
793/00 M
263/52 T
1/25%
-71/40 M
1/18-
ممسنیممسنی
15,9502/96
2/06 B
22/17 T
0/1%
-866/96 M
1/93-
شسمشسم
243,450-1/83
99/99 M
2/43 T
0/01%
0/00
1-
زنجانزنجان
2,4020/96
19/91 B
14/71 T
0/07%
3/80 M
1/65-
پارسانپارسان
39,720-0/05
63/62 B
1608/66 T
7/63%
25/22 B
2/33-
شکلرشکلر
39,260-1/58
24/13 B
39/26 T
0/19%
-12/25 B
0/46-
دهدشتدهدشت
17,7100/56
3/94 B
27/44 T
0/13%
-331/87 M
1/08-
جهرمجهرم
9892/97
8/98 B
3/28 T
0/02%
0/00
1/67-
کازروکازرو
18,1102/44
22/04 B
22/28 T
0/11%
-655/87 M
0/37-
شفارسشفارس
1,865-0/32
27/96 B
22/27 T
0/11%
72/87 M
0/61-
شصفهاشصفها
191,6000/16
88/37 B
57/48 T
0/27%
80/29 B
4/14-
شلعابشلعاب
18,310-0/88
64/64 B
10/99 T
0/05%
660/33 M
0/96-
وپترو
و
27,420-2/32
41/53 B
49/90 T
0/24%
-8/02 B
0/5-
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
135,9500/51
15/39 B
326/28 T
1/55%
-3/22 B
0/74-
شرنگیشرنگی
18,150-1/15
4/39 B
18/15 T
0/09%
-2/51 B
0/86-
شفنشفن
6,040-0/17
64/20 B
186/94 T
0/89%
-29/08 B
0/4-
شاراکشاراک
32,180-1/95
39/03 B
259/50 T
1/23%
-7/22 B
0/26-
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
40,550-0/87
9/41 B
10/14 T
0/05%
0/00
1/36-
شپاکساشپاکسا
2,848-1/95
19/91 B
26/26 T
0/13%
541/19 M
0/69-
شپدیسشپدیس
169,060-0/79
190/91 B
1014/36 T
4/81%
-138/17 B
0/17-
شیرازشیراز
25,460-1/17
67/69 B
389/54 T
1/85%
-8/18 B
0/77-
شسیناشسینا
5,7142/78
251/55 B
20/55 T
0/1%
5/67 B
0/77-
شاملاشاملا
21,190-0/47
18/60 B
57/21 T
0/27%
-11/85 B
0/3-
شخارکشخارک
44,560-1/1
16/53 B
267/36 T
1/27%
-925/98 M
0/98-
فارسفارس
11,7900/43
293/47 B
5771/20 T
27/39%
-21/13 B
0/5-
شبصیرشبصیر
27,000-0/18
28/07 B
67/50 T
0/32%
15/86 B
0/96-
شیرانشیران
4,8700/2
72/81 B
265/09 T
1/26%
-4/89 B
0/68-
شپارسشپارس
8,640-0/35
7/95 B
9/50 T
0/04%
-3/52 B
0/75-
شگلشگل
6,570-0/3
3/67 B
17/08 T
0/08%
-412/64 M
0/9-
شکربنشکربن
5,030-1/96
91/63 B
32/12 T
0/15%
-9/88 B
0/5-
کرماشاکرماشا
20,740-1/54
19/48 B
219/59 T
1/04%
-2/65 B
0/47-
شدوصشدوص
20,9001/01
17/87 B
19/86 T
0/09%
-5/11 B
0/6-
پترولپترول
2,001-1/43
143/75 B
200/10 T
0/95%
-10/18 B
0/42-
شگامرنشگامرن
189,1500
171/35 M
52/96 T
0/25%
128/69 M
1/61-
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
21,020-1/89
7/12 B
21/02 T
0/1%
-4/16 B
0/52-
شپلیشپلی
10,310-2/39
36/05 B
36/82 T
0/17%
-5/42 B
0/8-
شموادشمواد
137,450-2/96
32/50 B
19/72 T
0/09%
20/78 B
0/13-
پارسپارس
2,787-1/67
55/03 B
1326/75 T
6/3%
-25/52 B
0/19-
نورینوری
140,540-0/18
63/56 B
1264/86 T
6%
-29/66 B
0/55-
شفاراشفارا
6,540-2/4
23/72 B
30/41 T
0/14%
-4/44 B
0/38-
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,970-1/59
7/38 B
277/38 T
1/32%
-2/23 B
0/54-
جم پیلنجم پیلن
187,670-0/15
17/56 B
375/34 T
1/78%
-2/20 B
0/53-
شپتروشپترو
2,070-0/05
16/21 B
20/70 T
0/1%
0/00
1/23-
شصدفشصدف
36,150-3/34
15/31 B
25/30 T
0/12%
-654/05 M
0/99-
کلرکلر
46,6500/21
11/75 B
30/56 T
0/14%
-811/58 M
1/21-
قرنقرن
15,300-0/98
8/17 B
61/20 T
0/29%
-4/10 B
1/04-
شگویاشگویا
15,0401/15
130/05 B
360/32 T
1/71%
-23/81 B
1/32-
آریاآریا
83,250-0/95
38/34 B
1144/81 T
5/43%
5/83 B
1/39-
شارومشاروم
39,650-1/15
69/59 B
27/75 T
0/13%
-221/58 M
1/82-
بوعلیبوعلی
53,040-0/47
66/79 B
761/12 T
3/61%
-15/44 B
1-
کیمیاتککیمیاتک
15,1003/19
23/80 B
60/40 T
0/29%-0/9-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
67,990-0/06
11/52 B
88/39 T
0/42%
-570/72 M
0/62-
شکامشکام
9,740-0/62
12/72 B
38/96 T
0/18%
2/71 B
1/21-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,820-0/89
2/53 B
50/83 T
0/24%
2/06 M
0/81-
شملیشملی
8,010-1/24
14/04 B
16/82 T
0/08%
-8/04 B
0/45-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---