جم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/02%
حجم
5
0
4
0
/
8
0
1
0
K
0

جم

|مجاز
پتروشیمی جم|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/02%
حجم
5
0
4
0
/
8
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/13
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/8%
  • صنعت-1/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت44,950پایین ترین قیمت43,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 807/66 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/09 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 22/86 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/31
47,220بازه قیمت روز42,740
663/03 M
حقیقی
2/69 B
3/06 B
حقوقی
1/03 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/60 M
 • تعداد سهام18,000,000,000
 • سهام شناور
  22/58 %
نسبت‌های مالی
 • P/E8/02
 • P/Eگروه9/14
 • EPS5,575
 • P/S
  1/96
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 599/51 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 529/15 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-18/87%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص-17/67%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع16/83%صندوق بازنشستگی کشوری5/32%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر4/76%شرکت واسط مالی اردیبهشت-بامسئولیت محدود-4/58%شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-4/51%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق.ب.کشوری-س خ2/62%شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-1/18%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,069-2/99
364/29 M
3/73 T
0/02%
0/00
1/4323/59
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,790-0/06
14/01 B
1805/68 T
8/75%
85/68 M
1/476/31
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-2/99
299/40 M
41/85 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,7601/18
3/16 B
324/48 T
1/57%
-1/72 B
1/2919/5
شتولیشتولی
21,900-1/83
24/19 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,7701/03
37/85 B
69/93 T
0/34%
-1/16 B
1/0416/85
دارابداراب
1,020-2/35
1/99 B
3/48 T
0/02%
0/00
0/8931/02
سایناساینا
47,250-0/52
49/24 B
11/81 T
0/06%
-5/31 B
0/6915/73
مارونمارون
170,250-1/2
4/84 B
1362/00 T
6/6%
-2/52 B
0/3515/46
شتوکاشتوکا
24,7001/43
10/57 B
9/26 T
0/04%
-398/95 M
1/1217/96
شکبیرشکبیر
73,100-1/5
2/37 B
263/16 T
1/27%
0/00
0/466/99
ممسنیممسنی
16,860-0/3
685/45 M
23/44 T
0/11%
0/00
1/46-
شسمشسم
237,500-2
296/25 M
2/38 T
0/01%
0/00
0/6323/73
زنجانزنجان
2,2882/91
10/92 B
14/01 T
0/07%
230/10 M
1/79-
پارسانپارسان
37,8100/48
26/20 B
1531/31 T
7/42%
4/05 B
1/225/11
شکلرشکلر
38,390-0/26
10/18 B
38/39 T
0/19%
2/94 B
0/746/88
دهدشتدهدشت
16,260-2/29
11/53 B
25/19 T
0/12%
-1/62 B
0/9-
جهرمجهرم
1,005-2/58
1/26 B
3/33 T
0/02%
0/00
0/76-
کازروکازرو
16,8301/21
749/61 M
20/70 T
0/1%
59/77 M
0/62-
شفارسشفارس
1,8071/23
10/01 B
21/57 T
0/1%
388/72 M
0/8541/66
شصفهاشصفها
215,1501/99
42/96 B
64/55 T
0/31%
575/32 M
0/6345/4
شلعابشلعاب
18,680-2/66
44/38 B
11/21 T
0/05%
-3/98 B
0/6786/41
وپترو
و
27,460-0/18
14/48 B
49/98 T
0/24%
-1/15 B
0/624/96
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
130,2501/73
7/48 B
312/60 T
1/51%
0/00
0/8210/68
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/09%
-4/92 B
0/5930/33
شفنشفن
5,9700/17
45/62 B
184/77 T
0/9%
-13/18 B
0/585/58
شاراکشاراک
31,150-2/04
29/30 B
251/19 T
1/22%
730/43 M
0/257/29
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
233/97 M
9/93 T
0/05%
0/00
0/25-
شپاکساشپاکسا
2,699-0/18
6/22 B
24/89 T
0/12%
-219/45 M
0/6316/99
شپدیسشپدیس
160,210-0/37
52/91 B
961/26 T
4/66%
-6/49 B
0/664/19
شیرازشیراز
24,680-1/01
17/77 B
377/60 T
1/83%
-10/94 B
0/393/31
شسیناشسینا
5,100-3/94
128/90 B
18/35 T
0/09%
-276/37 M
0/8825/29
شاملاشاملا
19,260-1/34
15/53 B
52/00 T
0/25%
-3/15 B
0/3911/59
شخارکشخارک
43,480-1/35
15/67 B
260/88 T
1/26%
-8/99 B
0/317/03
فارسفارس
11,680-0/17
93/01 B
5717/36 T
27/71%
-15/70 B
0/418
شبصیرشبصیر
26,550-0/19
5/99 B
66/38 T
0/32%
-101/84 M
0/696/46
شیرانشیران
4,611-5/24
42/58 B
250/99 T
1/22%
-21/39 B
0/416/27
شپارسشپارس
8,4201/31
7/01 B
9/26 T
0/04%
-441/92 M
1/0117/89
شگلشگل
6,6806/88
31/05 B
17/37 T
0/08%
18/15 B
5/199/39
شکربنشکربن
5,0000
15/02 B
31/93 T
0/15%
-1/09 B
0/667/07
کرماشاکرماشا
20,000-1/5
19/40 B
211/75 T
1/03%
-1/65 B
0/354/87
شدوصشدوص
20,3501/93
4/80 B
19/33 T
0/09%
1/81 B
2/488/98
پترولپترول
1,9170/99
87/94 B
191/70 T
0/93%
20/69 B
0/638/05
شگامرنشگامرن
189,0500
108/50 M
52/93 T
0/26%
-75/60 M
0/21124/1
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-2/91
228/89 M
20/21 T
0/1%
0/00
1/2113/75
شپلیشپلی
9,520-2/96
146/12 B
34/00 T
0/17%
-3/14 B
0/3922/56
شموادشمواد
126,950-2/83
26/39 B
18/22 T
0/09%
-12/72 B
0/398/62
پارسپارس
2,702-0/18
24/34 B
1286/28 T
6/23%
-1/70 B
0/78/93
نورینوری
138,210-0/01
51/16 B
1243/89 T
6/03%
-16/89 B
0/7910/89
شفاراشفارا
7,360-0/67
20/54 B
34/23 T
0/17%
5/45 B
1/9771/44
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,250-1/92
5/55 B
276/09 T
1/34%
-3/85 B
0/235/8
جم پیلنجم پیلن
185,910-0/97
10/98 B
371/82 T
1/8%
-3/55 B
0/627/73
شپتروشپترو
2,075-0/89
51/02 B
20/75 T
0/1%
-4/99 B
0/77-
شصدفشصدف
35,000-0/57
3/85 B
24/50 T
0/12%
5/29 M
1/649/38
کلرکلر
45,1500
6/53 B
29/57 T
0/14%
-389/25 M
0/857/71
قرنقرن
15,790-1/77
3/08 B
63/16 T
0/31%
-2/32 B
0/798/14
شگویاشگویا
14,0400/65
26/32 B
336/37 T
1/63%
-452/79 M
1/096/53
آریاآریا
81,0000/68
9/33 B
1113/87 T
5/4%
877/65 M
1/319/13
شارومشاروم
37,3001/62
22/59 B
26/11 T
0/13%
2/53 B
1/66-
بوعلیبوعلی
50,100-0/42
38/11 B
718/93 T
3/48%
-16/13 B
0/8-
کیمیاتککیمیاتک
10,130-1/97
3/23 B
60/78 T
0/29%
-2/04 B
2/98-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
64,870-0/05
14/50 B
84/33 T
0/41%
-709/10 M
0/53-
شکامشکام
8,980-1/21
17/27 B
35/92 T
0/17%
-5/03 B
0/26-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,9100/63
4/40 B
51/41 T
0/25%
-573/82 M
1/6-
شملیشملی
7,8900/9
13/12 B
16/57 T
0/08%
928/19 M
0/82-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---