غاذر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/48%
حجم
1
0
/
1
0
5
0
M
0

غاذر

|مجاز
کشت وصنعت پیاذر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/48%
حجم
1
0
/
1
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  3/09
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/1%
  • صنعت-4/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,100پایین ترین قیمت19,620

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/96 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/33%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/08 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 143/65 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
19,840بازه قیمت روز17,960
32/18 B
حقیقی
38/26 B
6/08 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/55
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 327/94 K
 • تعداد سهام350,000,000
 • سهام شناور
  82/86 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  کارگزاری توسعه کشاورزی-سهامی خاص-8/65%شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر-سهامی عام2/68%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/2%سبد شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2800
1/95 B
15/42 T
1/22%
889/49 M
1/26-
خودکفاخودکفا
9,030-0/22
7/53 B
67/72 T
5/37%
-4/19 B
0/69-
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,662-0/11
6/67 B
36/62 T
2/91%
0/00
0/98-
غدیسغدیس
15,110-1/51
7/19 B
17/67 T
1/4%
-1/20 B
0/61-
غدشتغدشت
27,2102/02
3/09 B
18/56 T
1/47%
-828/08 M
1/24-
غدامغدام
50,570-1/68
1/99 B
8/09 T
0/64%
0/00
0/45-
غمهراغمهرا
10,8200/46
178/54 M
20/56 T
1/63%
0/00
0/17-
غفارسغفارس
16,240-3/25
8/27 B
18/84 T
1/5%
-477/83 M
1/22-
غبهنوشغبهنوش
82,8603/15
4/79 B
29/83 T
2/37%
-1/49 B
1/24-
غبشهرغبشهر
2,7261/03
7/94 B
80/42 T
6/38%
3/01 B
0/64-
غشانغشان
6,860-2/98
4/18 B
11/79 T
0/94%
-213/61 M
1/04-
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/58%
0/00
0/55-
وبشهروبشهر
6,230-3/77
678/07 M
93/45 T
7/42%
-149/69 M
0/55-
غشوکوغشوکو
10,9700
269/20 M
4/39 T
0/35%
0/00
2/08-
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,3602/18
975/64 M
33/89 T
2/69%
0/00
1/47-
غنوشغنوش
10,7501/69
16/48 B
10/75 T
0/85%
1/94 B
0/99-
غسالمغسالم
4,594-1/63
2/43 B
20/60 T
1/64%
0/00
0/76-
غشهدغشهد
8,300-0/48
2/78 B
6/80 T
0/54%
-765/51 M
0/8-
غشصفاغشصفا
18,02012/16
14/05 B
20/83 T
1/65%
-1/79 B
0/66-
غپینوغپینو
4,128-0/82
3/37 B
37/15 T
2/95%
-820/00 M
0/57-
غپاکغپاک
18,580-0/95
9/82 B
25/74 T
2/04%
0/00
0/95-
غپآذرغپآذر
37,4000/81
1/35 B
10/85 T
0/86%
1/13 B
3/42-
غچینغچین
5,280-0/19
3/67 B
11/30 T
0/9%
987/68 M
0/86-
غشاذرغشاذر
7,640-0/79
2/08 B
10/47 T
0/83%
-1/19 B
0/36-
غگرجیغگرجی
2,3521/64
11/29 B
8/82 T
0/7%
-99/06 M
1/94-
غگلستاغگلستا
18,340-1/92
4/04 B
11/66 T
0/93%
-1/27 B
0/64-
غگلپاغگلپا
40,2000/25
904/03 M
14/83 T
1/18%
159/04 M
0/23-
غگزغگز
5,080-0/82
153/85 M
1/98 T
0/16%
0/00
0/67-
غشهدابغشهداب
3,8140/39
3/49 B
23/28 T
1/85%
-842/42 M
0/48-
بهپاکبهپاک
4,356-1/84
1/90 B
17/86 T
1/42%
-21/32 M
0/61-
غنیلیغنیلی
6,1601/48
616/00 K
2/46 T
0/2%
0/00
1-
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,090-0/72
2/23 B
24/75 T
1/96%
0/00
2/29-
غبهارغبهار
19,1401/59
4/09 B
7/43 T
0/59%
0/00
1/61-
غویتاغویتا
3,3331/24
7/53 B
23/33 T
1/85%
-1/38 B
1/14-
غگیلاغگیلا
18,240-0/44
7/01 B
7/47 T
0/59%
-732/44 M
1/79-
غزرغزر
3,502-1/63
9/77 B
63/04 T
5%
0/00
1/86-
غکورشغکورش
7,9300/88
2/46 B
158/60 T
12/59%
160/00 M
1/23-
غصینوغصینو
14,3501/13
2/61 B
143/50 T
11/39%
-1/10 B
0/93-
غدانه
غ
6,430-1/24
2/73 B
12/86 T
1/02%
0/00
0/8-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/8%---
عالیس
ع
23,350-0/85
7/03 B
70/05 T
5/56%
-4/73 B
2/92-
غپونهغپونه
11,9500/75
1/39 B
10/76 T
0/85%
-1/09 B
0/55-
غمایه
غ
64,350-0/97
6/46 B
15/44 T
1/23%
-1/98 B
0/09-
آردینه
آ
--------