شفن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/5%
حجم
4
0
/
8
0
2
0
M
0

شفن

|مجاز
پتروشیمی فناوران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/5%
حجم
4
0
/
8
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -26/44
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/1%
  • صنعت-0/3%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,050پایین ترین قیمت5,940

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر نرح گاز خوراک و سوخت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 185/70 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  7
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/33 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 134/85 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/2
6,450بازه قیمت روز5,610
27/24 B
حقیقی
25/91 B
1/50 B
حقوقی
2/82 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/87
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/38 M
 • تعداد سهام30,950,000,000
 • سهام شناور
  12/68 %
نسبت‌های مالی
 • P/E5/59
 • P/Eگروه9/14
 • EPS1,065
 • P/S
  2/13
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 14/03 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 10/88 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع50/35%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-17/33%شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-15/42%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/54%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/36%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,071-2/98
2/27 B
3/73 T
0/02%
0/00
2/3823/71
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,950-0/94
78/88 B
1821/92 T
8/49%
-1/83 B
0/926/34
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,810-2/95
335/48 M
44/05 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,7500/44
36/73 B
324/00 T
1/51%
-24/02 B
0/619/42
شتولیشتولی
21,900-1/82
2/00 B
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,850-1/65
63/33 B
70/65 T
0/33%
3/98 B
1/1116/85
دارابداراب
1,026-3
5/80 B
3/50 T
0/02%
0/00
0/6431/23
سایناساینا
47,6500/75
91/59 B
11/91 T
0/06%
2/01 B
0/7615/65
مارونمارون
170,550-1/73
5/30 B
1364/40 T
6/36%
-2/74 B
0/2315/43
شتوکاشتوکا
24,950-2/36
42/74 B
9/36 T
0/04%
-3/58 B
0/8117/86
شکبیرشکبیر
73,100-1/85
4/74 B
263/16 T
1/23%
331/36 M
1/276/88
ممسنیممسنی
16,910-1
1/21 B
23/50 T
0/11%
0/00
3/25-
شسمشسم
239,800-1/94
3/28 B
2/40 T
0/01%
0/00
223/99
زنجانزنجان
2,292-3/32
34/32 B
14/04 T
0/07%
-2/27 B
0/79-
پارسانپارسان
38,890-1/1
45/49 B
1575/05 T
7/34%
-10/12 B
1/215/19
شکلرشکلر
39,270-2/48
21/80 B
39/27 T
0/18%
-7/37 B
1/56/93
دهدشتدهدشت
16,820-1/28
6/92 B
26/06 T
0/12%
-1/67 B
1-
جهرمجهرم
1,010-1/97
4/13 B
3/35 T
0/02%
0/00
1/03-
کازروکازرو
16,960-2/76
13/03 B
20/86 T
0/1%
4/58 B
0/86-
شفارسشفارس
1,8500/17
24/59 B
22/09 T
0/1%
-177/85 M
0/7241/96
شصفهاشصفها
207,0502
16/67 B
62/12 T
0/29%
8/70 B
4/643/68
شلعابشلعاب
19,350-3/56
87/35 B
11/61 T
0/05%
-891/08 M
0/7987/61
وپترو
و
28,390-2/81
31/68 B
51/67 T
0/24%
-7/70 B
1/015/08
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
131,8000/11
21/62 B
316/32 T
1/48%
-4/99 B
0/8210/77
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/08%
-4/92 B
0/5930/33
جمجم
44,980-2/15
14/94 B
809/64 T
3/77%
-2/79 B
0/647/91
شاراکشاراک
31,360-0/92
17/87 B
252/89 T
1/18%
-7/03 B
0/727/4
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,750-1/88
2/28 B
9/94 T
0/05%
0/00
1/25-
شپاکساشپاکسا
2,740-2/27
10/65 B
25/27 T
0/12%
-269/51 M
0/7617/18
شپدیسشپدیس
164,260-1/18
183/68 B
985/56 T
4/59%
-41/20 B
0/614/24
شیرازشیراز
24,960-1/96
37/99 B
381/89 T
1/78%
-16/14 B
0/53/33
شسیناشسینا
4,880-8/44
345/32 B
17/55 T
0/08%
241/65 M
0/5724/34
شاملاشاملا
20,320-3/37
26/40 B
54/86 T
0/26%
-9/04 B
0/6611/98
شخارکشخارک
43,790-2/83
32/19 B
262/74 T
1/23%
-14/01 B
0/316/98
فارسفارس
11,7200/34
158/06 B
5736/94 T
26/75%
-51/98 B
0/338/02
شبصیرشبصیر
26,700-1/49
10/16 B
66/75 T
0/31%
72/28 M
0/636/41
شیرانشیران
4,655-5/28
57/57 B
253/39 T
1/18%
-17/00 B
0/446/26
شپارسشپارس
8,400-2/45
16/74 B
9/24 T
0/04%
-888/34 M
1/1117/58
شگلشگل
6,150-3/41
24/21 B
15/99 T
0/07%
-2/47 B
0/288/77
شکربنشکربن
5,020-2/16
25/93 B
32/05 T
0/15%
-10/45 B
0/467/06
کرماشاکرماشا
20,300-2/64
33/80 B
214/93 T
1%
-9/08 B
0/384/91
شدوصشدوص
20,570-3/29
21/87 B
19/54 T
0/09%
-12/46 B
0/398/82
پترولپترول
1,949-2/13
159/40 B
194/90 T
0/91%
-102/17 M
0/658/05
شگامرنشگامرن
188,000-0/92
28/20 M
52/64 T
0/24%
-28/20 M
-123/45
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,310-2/33
7/76 B
20/31 T
0/1%
-316/51 M
1/0713/43
شپلیشپلی
10,0401/21
67/62 B
35/85 T
0/17%
-561/41 M
1/4223/75
شموادشمواد
134,3500/11
58/10 B
19/28 T
0/09%
4/42 B
1/519/08
پارسپارس
2,727-2/08
35/99 B
1298/19 T
6/05%
-13/14 B
0/358/86
نورینوری
138,180-0/06
97/49 B
1243/62 T
5/8%
-2/52 B
1/3210/88
شفاراشفارا
7,4701/37
25/99 B
34/74 T
0/16%
3/15 B
1/3372/42
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,620-0/8
6/14 B
276/76 T
1/29%
-4/53 B
0/485/89
جم پیلنجم پیلن
186,820-1/5
11/03 B
373/64 T
1/74%
-4/16 B
0/457/72
شپتروشپترو
2,152-3/85
57/05 B
21/52 T
0/1%
-6/84 B
1/11-
شصدفشصدف
36,100-0/28
9/13 B
25/27 T
0/12%
2/08 B
2/729/56
کلرکلر
45,550-2/17
20/98 B
29/84 T
0/14%
-773/07 M
0/857/7
قرنقرن
15,950-2/06
8/77 B
63/80 T
0/3%
-5/61 B
1/28/16
شگویاشگویا
14,360-1/52
50/99 B
344/03 T
1/6%
-15/63 B
0/766/64
آریاآریا
81,600-0/97
24/28 B
1122/12 T
5/23%
-6/19 B
1/329/17
شارومشاروم
37,700-3/24
37/98 B
26/39 T
0/12%
-2/40 B
1/69-
بوعلیبوعلی
51,320-1/64
142/13 B
736/44 T
3/43%
-96/02 B
0/52-
کیمیاتککیمیاتک
10,160-2/16
6/29 B
60/96 T
0/28%
-4/88 B
1/4-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
66,550-2/27
17/76 B
86/52 T
0/4%
5/35 B
0/74-
شکامشکام
9,190-1/83
14/60 B
36/76 T
0/17%
-5/91 B
0/42-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
8,080-0/25
12/84 B
52/52 T
0/24%
-3/55 B
2/51-
شملیشملی
7,980-2/94
17/28 B
16/76 T
0/08%
-2/70 B
1/54-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---