ثفارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/09%
حجم
6
0
/
0
0
9
0
M
0

ثفارس

|مجاز
عمران وتوسعه فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/09%
حجم
6
0
/
0
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  3
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  53/82
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/4%
  • صنعت+2/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت35,700پایین ترین قیمت33,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 63/09 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  2
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/34%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -144/67 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 251/88 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/6
35,720بازه قیمت روز32,320
53/40 B
حقیقی
205/68 B
191/63 B
حقوقی
39/36 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/37
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 720/00 K
 • تعداد سهام1,800,000,000
 • سهام شناور
  62/98 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه15/48
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فنی مهندسی آلیاژخاتون-سهامی خاص-7/37%شخص حقیقی5/8%شرکت تولیدی زنجان برنز-سهامی خاص-4/73%شخص حقیقی2/8%شخص حقیقی2/45%سبد شخص حقیقی2/4%شهرداری شیراز2/17%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن1/35%شخص حقیقی1/19%اداره کل اوقاف وامورخیریه استان فارس1/19%شخص حقیقی1/18%تعاونی شرکت رازی مولیبدن سپاهان1/16%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/04%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن
  24/40 M
  -163/25 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,853-2/53
2/05 B
4/39 T
0/51%
0/00
1-
وثخوزوثخوز
59,350-2/98
12/10 B
4/15 T
0/49%
0/00
1/21-
ثجوانثجوان
13,120-2/95
6/77 B
33/49 T
3/91%
0/00
1/44-
ثالوندثالوند
11,5202/55
13/08 B
9/22 T
1/08%
-168/81 M
1/14-
ثقزویثقزوی
14,980-2/94
413/55 M
3/00 T
0/35%
413/55 M
--
وآذروآذر
10,6104/58
87/32 B
18/98 T
2/22%
-3/33 B
0/81-
وتوسوتوس
18,0407/72
101/02 B
36/08 T
4/22%
-20/63 B
0/78-
ثرودثرود
12,3301/07
21/94 B
6/17 T
0/72%
1/90 B
0/86-
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,550-1/27
20/89 B
3/90 T
0/46%
1/60 B
1/05-
ثاصفاثاصفا
19,2302/98
4/61 B
3/08 T
0/36%
332/38 M
27/51-
ثتوساثتوسا
30,250-1/64
7/16 B
2/90 T
0/34%
-5/35 B
0/75-
ثترانثتران
6,6301/38
11/70 B
11/93 T
1/4%
-3/16 B
0/7-
ثمسکنثمسکن
5,7702/11
29/45 B
36/35 T
4/25%
475/67 M
0/96-
ثزاگرسثزاگرس
57,1002/99
2/34 B
3/77 T
0/44%
0/00
6-
کیسونکیسون
2,4272/96
58/80 B
48/93 T
5/72%
25/97 B
1/83-
وساختوساخت
1,7370/29
17/43 B
53/57 T
6/26%
-1/03 B
0/55-
ثشرقثشرق
11,6102/76
18/10 B
12/77 T
1/49%
768/82 M
3/02-
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعمراثعمرا
16,6803/86
75/89 B
21/68 T
2/53%
0/00
1/06-
ثنظامثنظام
58,1002/09
16/63 B
4/33 T
0/51%
-2/96 B
1/7-
ثشاهدثشاهد
16,3305/42
1/10 T
102/72 T
12%
159/50 B
1/25-
آ س پآ س پ
11,5205/69
16/32 B
11/52 T
1/35%
739/38 M
1/7-
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,110-0/98
16/21 B
10/93 T
1/28%
-60/21 M
0/83-
کرمانکرمان
1,2463/75
103/71 B
53/10 T
6/21%
1/33 B
1/02-
ثنورثنور
6,160-1/44
24/84 B
7/39 T
0/86%
-56/78 M
0/89-
ثباغثباغ
6,5001/08
3/88 B
17/16 T
2%
0/00
1/09-
آبادآباد
62,3704/99
61/41 B
14/97 T
1/75%
11/94 B
1/83-
ثپردیسثپردیس
14,9700/2
119/09 B
29/94 T
3/5%
-45/19 B
0/92-
ثاختثاخت
3,6252/72
37/78 B
32/63 T
3/81%
11/32 B
1/6-
ثنوساثنوسا
7,1002/01
23/98 B
18/67 T
2/18%
-2/93 B
1/12-
ثامانثامان
30,500-4/98
203/68 B
15/25 T
1/78%
-10/39 B
0/34-
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/7%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/32%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,8631/7
60/69 B
57/63 T
6/74%
-306/22 M
2/07-
ثامیدثامید
2,104-4/23
46/77 B
137/29 T
16/04%
1/61 B
2/37-
ثجنوبثجنوب
13,1100/61
3/40 B
18/35 T
2/15%
-1/90 B
0/56-