ونوین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/74%
حجم
3
0
9
0
/
3
0
8
0
M
تصویر نماد ونوین

ونوین

|مجاز
بانک اقتصادنوین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/74%
حجم معاملات
3
0
9
0
/
3
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -37/68
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,985پایین ترین قیمت2,917

  بازده ماهانه

  ونوینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -16,833,553,853ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ونوین
 • ارزش بازار
  179/39 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  5
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/13
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -16/83 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  199/82 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/79
3,118بازه قیمت روز2,822
31/37 B
حقیقی
48/21 B
43/35 B
حقوقی
26/52 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  24/34 Mسهم
 • تعداد سهام
  30,425,734,000
 • درصد شناور
  %32/06
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 3/39
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-15/21%شرکت به پخش-سهامی عام-8/19%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی6/69%شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر-سهامی عا5/98%شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران -سهامی عام -5/14%شرکت تامین مسکن جوانان-سهامی عام-4/86%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -4/02%شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا-سهامی خاص-3/5%شرکت نوسازی وساختمان تهران-نوسا--سهامی عام-2/47%شرکت تامین مسکن نوین-سهامی عام-2/09%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-2/09%شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام -1/83%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -1/83%شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار.سهامی عام1/48%IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو1/46%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد