ونوین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/34%
حجم
8
0
/
7
0
1
0
M
0

ونوین

|مجاز
بانک اقتصادنوین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/34%
حجم
8
0
/
7
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -17/33
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/2%
  • صنعت+2/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,860پایین ترین قیمت5,740

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۳۰
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت پرداخت نوین آرین)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 176/16 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -14/72 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 283/26 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/22
6,100بازه قیمت روز5,520
33/42 B
حقیقی
48/15 B
16/98 B
حقوقی
2/26 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/17 M
 • تعداد سهام30,425,734,000
 • سهام شناور
  29/52 %
نسبت‌های مالی
 • P/E3/58
 • P/Eگروه8/18
 • EPS1,604
 • P/S
  1/59
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 28/11 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 63/44 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-14/79%شرکت به پخش-سهامی عام-8/37%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی6/8%شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران-سهامی عام-5/14%شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر-سهامی عا4/87%شرکت تامین مسکن جوانان-سهامی عام-4/86%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -4/02%شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا-سهامی خاص-3/5%شرکت نوسازی وساختمان تهران-نوسا--سهامی عام-2/47%شرکت صنعتی بهپاک-سهامی عام-2/41%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -2/1%شرکت تامین مسکن نوین-سهامی عام-2/09%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-2/09%شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام -1/83%IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو1/49%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -1/38%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/1%شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار-سهامی عام1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو
  453/69 M
  560/77 K

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1290/09
216/31 B
152/41 T
2/69%
9/37 B
0/86-
وبملتوبملت
4,5030/35
348/96 B
1589/56 T
28%
-106/93 B
0/653/1
ومللوملل
3,1400/99
3/08 B
62/80 T
1/11%
310/52 M
1/63-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,3201/71
473/12 B
223/00 T
3/93%
-163/16 B
0/862/62
وپستوپست
10,550-1/22
44/82 B
172/92 T
3/05%
-12/96 B
0/55/59
وآیندوآیند
15,9401/98
243/42 B
255/04 T
4/49%
123/05 B
2/55-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/08%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,320-2/27
14/92 B
106/72 T
1/88%
5/51 B
0/847/27
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,939-1/76
35/40 B
141/87 T
2/5%
-13/81 B
0/514/49
وپاساروپاسار
2,7280/29
294/30 B
881/06 T
15/52%
-193/25 B
0/214/1
وسیناوسینا
3,320-5/25
42/40 B
84/27 T
1/49%
976/28 M
0/686/07
وبصادروبصادر
2,186-0/5
84/81 B
383/32 T
6/75%
13/17 B
2/1864/23
وتجارتوتجارت
2,5540/36
571/64 B
571/91 T
10/08%
-119/58 B
0/894/16
وخاوروخاور
3,8810/49
32/20 B
194/05 T
3/42%
108/39 M
15/88
وپارسوپارس
1,800-1/49
38/74 B
281/41 T
4/96%
5/13 B
0/789/96
وزمینوزمین
5,810-0/85
12/69 B
23/24 T
0/41%
117/39 M
0/79-
سمایهسمایه
7,340-3
85/44 M
29/36 T
0/52%
0/00
0/5-
وگردشوگردش
7,490-2/61
51/17 B
112/35 T
1/98%
6/19 M
0/853/75
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/11%---