فنوال

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/91%
حجم
1
0
/
1
0
9
0
M
0

فنوال

|مجاز
نورد آلومینیوم|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/91%
حجم
1
0
/
1
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -20/28
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/6%
  • صنعت+9/9%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,150پایین ترین قیمت10,600

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابطال واگذاری اموال شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابطال واگذاری اموال شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 36/66 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -373/73 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 85/81 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/36
11,790بازه قیمت روز10,250
12/44 B
حقیقی
12/82 B
395/76 M
حقوقی
22/03 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/36 M
 • تعداد سهام3,391,735,000
 • سهام شناور
  21/48 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/04
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آلومینیوم تابنده اراک-سهامی خاص-33/46%شرکت هوشمندسرمایه پردیس-بامسئولیت محدود-18/23%شرکت پیشران سرمایه پردیس-بامسئولیت محدود-17/84%شخص حقیقی6/2%شخص حقیقی1/76%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
17,9602/98
33/33 B
25/14 T
0/16%
5/01 B
1/45-
فرآورفرآور
43,370-0/23
6/92 B
28/62 T
0/18%
-1/96 B
0/72-
وسدیدوسدید
4,4892/98
392/70 B
134/62 T
0/85%
37/62 B
0/73-
فملیفملی
7,410-0/4
320/31 B
4446/00 T
27/95%
-159/10 B
0/31-
فولایفولای
7,590-0/53
10/49 B
8/50 T
0/05%
-96/44 M
0/78-
فمرادفمراد
22,630-0/97
15/91 B
7/92 T
0/05%
0/00
0/77-
فاهوازفاهواز
8,0201/89
117/85 B
45/30 T
0/28%-0/84-
فوکافوکا
12,070-0/08
39/29 B
72/11 T
0/45%
-1/50 B
0/72-
فولاژفولاژ
15,170-0/66
32/88 B
364/08 T
2/29%
-400/34 M
0/71-
ارفعارفع
26,550-1/69
25/86 B
318/60 T
2%
-8/28 B
0/44-
فخاسفخاس
11,870-1/68
3/37 B
273/01 T
1/72%
304/07 M
0/72-
فافزافافزا
54,150-2
14/04 B
4/87 T
0/03%
-6/49 B
0/91-
فسدیدفسدید
181,9501
7/67 B
17/79 T
0/11%
0/00
0/89-
فزرینفزرین
5,4401/11
6/56 B
16/32 T
0/1%
-5/43 B
0/3-
فپنتافپنتا
46,330-0/24
14/02 B
47/69 T
0/3%
425/75 M
1/04-
فسپافسپا
7,910-0/13
16/40 B
30/85 T
0/19%
-102/74 M
0/72-
زنگانزنگان
66,550-0/08
11/88 B
6/66 T
0/04%
-555/44 M
0/91-
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,375-0/91
38/20 B
641/25 T
4/03%
-13/91 B
0/41-
هرمزهرمز
7,610-1/03
15/67 B
372/89 T
2/35%
-856/96 M
0/38-
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/15%---
فاسمینفاسمین
5,980-1/16
25/73 B
143/52 T
0/9%
-10/69 B
0/36-
فلولهفلوله
4,161-2/16
40/62 B
27/88 T
0/17%
-3/35 B
0/6-
کاوهکاوه
11,070-1/89
31/06 B
354/24 T
2/23%
5/48 B
0/89-
وتوکاوتوکا
4,485-1/91
7/14 B
54/31 T
0/34%
-3/85 B
0/64-
فباهنرفباهنر
5,070-0/98
38/71 B
124/64 T
0/78%
-6/56 B
0/36-
فایرافایرا
7,960-0/25
2/38 B
302/20 T
1/9%
-820/91 M
0/72-
فسربفسرب
2,1650/79
27/17 B
23/99 T
0/15%
539/12 M
1/28-
فنوردفنورد
21,0100/52
4/75 B
33/28 T
0/21%
-1/37 B
1/15-
فجرفجر
8,1700
42/68 B
69/10 T
0/43%
-2/08 B
0/95-
فروسفروس
8,170-0/85
8/37 B
32/68 T
0/2%
-1/02 B
0/43-
فولادفولاد
5,5900
714/67 B
4472/00 T
28/12%
-168/81 B
0/51-
فماکفماک
9,8004/92
910/18 M
3/97 T
0/03%
0/00
1/29-
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/09%---
فنفتفنفت
22,150-0/45
78/90 B
26/58 T
0/17%
31/76 B
1/63-
فسازانفسازان
7,4001/51
27/96 B
22/20 T
0/14%
2/47 B
1/26-
کویرکویر
3,877-2/58
97/86 B
144/46 T
0/91%
-20/39 B
0/65-
فرویفروی
8,640-0/92
6/82 B
15/55 T
0/1%
-87/62 M
1/04-
فتوسافتوسا
7,700-1/16
11/01 B
10/97 T
0/07%
-1/16 B
2/8-
فگسترفگستر
5,280-1/67
30/54 B
7/92 T
0/05%
-1/24 B
1/2-
فروسیلفروسیل
13,550-1/1
7/35 B
21/68 T
0/14%
-3/97 B
0/35-
فجهانفجهان
4,6460
7/99 B
348/45 T
2/19%
-6/30 B
0/95-
فسبزوارفسبزوار
40,310-1/32
49/97 B
161/24 T
1/01%
-19/59 B
1/16-
میدکومیدکو
8,5500/12
45/85 B
1710/00 T
10/75%
-7/50 B
0/53-
فافقفافق
4,576-1/27
3/57 B
21/51 T
0/14%
-1/85 B
1/45-
فسوژفسوژ
22,9001/54
46/59 B
18/32 T
0/12%
2/18 B
0/88-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,590-1/05
1/97 B
300/65 T
1/89%
1/39 B
3/11-
فرودفرود
4,0670/57
45/99 B
21/96 T
0/14%
11/23 B
1/29-
فروژفروژ
42,750-0/35
24/26 B
47/02 T
0/3%
5/13 B
0/9-
ذوبذوب
3,6753/4
311/13 B
260/10 T
1/64%
3/26 B
1/36-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/24%---
کیمیاکیمیا
6,500-1/07
7/96 B
19/50 T
0/12%
-982/92 M
0/88-