فنوال

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
حجم
1
0
4
0
2
0
/
4
0
0
0
K
0

فنوال

|مجاز
نورد آلومینیوم|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
حجم
1
0
4
0
2
0
/
4
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/97
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/6%
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,330پایین ترین قیمت10,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابطال واگذاری اموال شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 34/73 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 160/41 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 298/06 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/13
11,280بازه قیمت روز9,820
20/57 B
حقیقی
16/96 B
1/48 B
حقوقی
5/08 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/36 M
 • تعداد سهام3,391,735,000
 • سهام شناور
  21/48 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/04
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آلومینیوم تابنده اراک-سهامی خاص-33/46%شرکت هوشمندسرمایه پردیس-بامسئولیت محدود-18/23%شرکت پیشران سرمایه پردیس-بامسئولیت محدود-17/84%شخص حقیقی6/2%شخص حقیقی1/76%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
19,680-1/25
21/15 B
27/55 T
0/18%
0/00
1/08-
فرآورفرآور
45,4401/18
12/50 B
29/99 T
0/2%
1/73 B
0/95-
وسدیدوسدید
4,750-0/21
501/50 B
142/45 T
0/93%
12/39 B
0/68-
فملیفملی
7,0100/57
21/06 B
4206/00 T
27/36%
-14/58 B
0/31-
فولایفولای
7,540-2/09
2/37 B
8/44 T
0/06%
-227/92 M
0/82-
فمرادفمراد
22,3500/45
1/24 B
7/82 T
0/05%
-679/64 M
1/09-
فاهوازفاهواز
7,580-1/98
188/92 M
42/82 T
0/28%
0/00
0/33-
فوکافوکا
11,1600
1/71 B
66/68 T
0/43%
620/40 M
0/8-
فولاژفولاژ
15,070-0/6
249/70 M
361/68 T
2/35%
-134/91 M
0/31-
ارفعارفع
26,300-1/33
20/17 B
315/60 T
2/05%
-10/56 B
0/6-
فخاسفخاس
11,810-1/44
798/44 M
271/63 T
1/77%
0/00
0/87-
فافزافافزا
51,450-0/39
1/53 B
4/63 T
0/03%
604/42 M
1/61-
فسدیدفسدید
192,5000/99
5/79 B
18/83 T
0/12%
0/00
0/48-
فزرینفزرین
5,5700/89
1/32 B
16/71 T
0/11%
-344/45 M
0/54-
فپنتافپنتا
51,91012/69
36/41 B
53/43 T
0/35%
1/17 B
1/92-
فسپافسپا
7,5300/13
3/02 B
29/37 T
0/19%
1/21 B
0/78-
زنگانزنگان
64,6500
188/99 M
6/46 T
0/04%
0/00
0/81-
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,278-0/73
5/90 B
622/82 T
4/05%
-2/45 B
0/16-
هرمزهرمز
7,7100/9
25/85 B
377/79 T
2/46%
-1/56 B
0/53-
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/16%---
فاسمینفاسمین
5,870-1/7
10/53 B
140/88 T
0/92%
-2/93 B
0/62-
فلولهفلوله
4,4530/91
14/34 B
29/84 T
0/19%
-833/67 M
0/75-
کاوهکاوه
10,890-1/19
3/87 B
348/48 T
2/27%
-3/12 B
0/16-
وتوکاوتوکا
4,431-2/12
352/66 M
53/66 T
0/35%
-259/40 M
0/6-
فباهنرفباهنر
4,753-0/08
8/08 B
116/84 T
0/76%
203/81 M
0/47-
فایرافایرا
7,930-1/39
1/73 B
301/06 T
1/96%
-1/64 B
0/18-
فسربفسرب
2,089-3
1/94 B
23/15 T
0/15%
0/00
0/68-
فنوردفنورد
22,270-0/09
6/02 B
35/28 T
0/23%
-137/71 M
0/77-
فجرفجر
8,090-0/62
6/14 B
68/43 T
0/45%
-1/44 B
0/52-
فروسفروس
7,620-0/39
1/76 B
30/48 T
0/2%
-6/70 M
0/51-
فولادفولاد
5,3000
45/27 B
4240/00 T
27/58%
-8/34 B
0/42-
فماکفماک
9,970-4/18
566/70 M
4/04 T
0/03%
-298/28 M
0/24-
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/09%---
فنفتفنفت
21,200-2/98
12/04 B
25/44 T
0/17%
-1/11 B
0/49-
فسازانفسازان
6,920-1/3
3/86 B
20/76 T
0/14%
-1/49 B
0/5-
کویرکویر
3,6020/42
2/90 B
134/21 T
0/87%
0/00
1/05-
فرویفروی
8,4500/47
1/10 B
15/21 T
0/1%
16/80 M
1/99-
فتوسافتوسا
7,650-0/26
4/71 B
10/90 T
0/07%
-2/24 B
1/95-
فگسترفگستر
5,3200/94
3/00 B
7/98 T
0/05%
0/00
1/65-
فروسیلفروسیل
13,320-1/43
99/71 M
21/31 T
0/14%
-22/98 M
0/41-
فجهانفجهان
4,657-0/02
29/78 B
349/27 T
2/27%
-3/14 B
1/61-
فسبزوارفسبزوار
39,050-0/49
3/96 B
156/20 T
1/02%
-1/40 B
0/92-
میدکومیدکو
8,510-0/7
2/78 B
1702/00 T
11/07%
-2/66 B
0/09-
فافقفافق
4,5981/28
314/98 M
21/61 T
0/14%
-98/69 M
1/34-
فسوژفسوژ
21,5500/71
22/94 B
17/24 T
0/11%
-1/15 B
0/76-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,550-0/94
876/43 M
299/25 T
1/95%
67/67 M
2/14-
فرودفرود
3,9860/33
6/45 B
21/52 T
0/14%
-2/39 B
1/06-
فروژفروژ
44,0501/03
12/23 B
48/45 T
0/32%
328/38 M
1/24-
ذوبذوب
3,6383/46
208/13 B
257/48 T
1/68%
-15/54 B
0/7-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/28%---
کیمیاکیمیا
6,3200
1/31 B
18/96 T
0/12%
-397/31 M
0/49-