خنصیر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم
3
0
/
3
0
2
0
M
0

خنصیر

|مجاز
مهندسی نصیرماشین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم
3
0
/
3
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/98
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/5%
  • صنعت-2/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,560پایین ترین قیمت12,170

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 21/24 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  8
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/19%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/95 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 186/45 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/62
13,480بازه قیمت روز11,720
38/97 B
حقیقی
40/92 B
2/04 B
حقوقی
86/07 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 766/87 K
 • تعداد سهام1,719,999,000
 • سهام شناور
  48/86 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-227/53
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تولیدی موتورگیربکس واکسل سایپا-سهامی خاص15/81%شخص حقیقی8/95%شخص حقیقی8/3%شخص حقیقی6/1%شخص حقیقی5/31%PRXسبد-شرک14514--شرک14909-5/22%شخص حقیقی1/42%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,1432/41
17/87 B
14/00 T
0/42%
1/67 B
1/11-
خگسترخگستر
4,625-0/24
411/43 B
183/17 T
5/44%
-23/46 B
0/39-
خکمکخکمک
4,4541/79
36/66 B
18/14 T
0/54%
1/11 B
1/64-
خزامیاخزامیا
6,330-5/9
151/02 B
162/51 T
4/83%
-6/56 B
0/72-
خبهمنخبهمن
1,8340/49
20/80 B
246/93 T
7/33%
-829/71 M
0/7-
خدیزلخدیزل
4,133-0/31
86/17 B
144/56 T
4/29%
13/57 B
0/51-
خلیبلخلیبل
43,6002/9
9/82 B
64/06 T
1/9%
4/62 B
1/43-
خلنتخلنت
18,2700/71
4/81 B
10/96 T
0/33%
-273/36 M
1/32-
خپویشخپویش
24,5200/04
21/60 B
43/25 T
1/28%
3/34 B
1/53-
خودروخودرو
2,7570/36
226/35 B
831/67 T
24/69%
-5/85 B
0/5-
خزرخزر
5,4300
11/91 B
19/48 T
0/58%
-1/58 B
1/6-
ورناورنا
6,9301/16
63/95 B
80/91 T
2/4%
783/53 M
0/63-
خمهرخمهر
3,3744/79
112/76 B
22/36 T
0/66%
680/00 M
0/77-
خمحورخمحور
5,4001/3
63/55 B
34/16 T
1/01%
-6/49 B
0/44-
خاهنخاهن
5,2504/68
27/28 B
104/57 T
3/1%
-21/64 B
0/72-
تشتادتشتاد
6,150-1/95
899/45 M
5/55 T
0/17%
0/00
0/77-
خمحرکهخمحرکه
7,9100/89
42/77 B
45/36 T
1/35%
943/17 M
1/26-
خموتورخموتور
3,740-0/64
8/29 B
22/44 T
0/67%
2/52 M
0/59-
خفنرخفنر
13,7300/58
15/08 B
15/92 T
0/47%
3/74 M
1/02-
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
13,0902/8
21/65 B
14/82 T
0/44%
-2/82 B
0/9-
خریختخریخت
6,880-0/14
27/90 B
16/24 T
0/48%
-23/30 B
0/26-
خوسازخوساز
29,6301/85
11/09 B
33/18 T
0/98%
-1/40 B
0/85-
ختراکختراک
5,0900/39
10/33 B
32/22 T
0/96%
-191/63 M
0/5-
خساپاخساپا
2,376-1/36
176/28 B
464/53 T
13/79%
-3/84 B
1/04-
ختورختور
5,0601/78
16/61 B
19/50 T
0/58%
302/70 M
0/97-
خکارخکار
4,1331/04
8/71 B
14/30 T
0/42%
234/49 M
1/5-
خرینگخرینگ
22,1203/98
91/43 B
22/12 T
0/66%
203/18 M
0/73-
خچرخشخچرخش
23,5700/68
33/32 B
22/44 T
0/67%
-97/08 M
1/51-
ختوقاختوقا
6,1903/31
123/74 B
38/39 T
1/14%
13/49 B
1/25-
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
7,690-2/9
2/83 B
10/77 T
0/32%
0/00
0/4-
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/04%---
خفناورخفناور
54,900-2/95
37/31 B
5/49 T
0/16%
-15/41 B
0/62-
خکاوهخکاوه
25,4502/81
73/20 B
67/08 T
1/99%
0/00
1/44-
خبنیانخبنیان
5,5502/96
73/37 B
54/68 T
1/62%
21/57 B
1/12-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
13,5904/99
105/35 B
14/27 T
0/42%
40/55 B
2/44-
خپارسخپارس
1,2001/77
52/08 B
136/28 T
4/05%
5/62 B
1/39-
خاورخاور
3,5190/17
152/56 B
303/90 T
9/02%
-13/43 B
0/44-
خکرمان
خ
5,2102/53
22/55 B
26/05 T
0/77%
1/35 B
1/87-