خمهر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/01%
حجم(مشکوک)
1
0
3
0
3
0
/
0
0
5
0
M
0

خمهر

|مجاز
مهرکام‌پارس‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/01%
حجم(مشکوک)
1
0
3
0
3
0
/
0
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  3
  0
  7
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  23/97
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5%
  • صنعت-2%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,322پایین ترین قیمت3,180

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 21/81 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  ,
  2
  0
  3
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  2/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -905/07 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 364/01 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/84
3,322بازه قیمت روز3,006
417/52 B
حقیقی
418/42 B
20/26 B
حقوقی
19/35 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/64
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/18 M
 • تعداد سهام6,627,718,000
 • سهام شناور
  42/45 %
نسبت‌های مالی
 • P/E44/45
 • P/Eگروه-227/53
 • EPS75
 • P/S
  0/40
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 27/05 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 37/84 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام-44/27%شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو-س ع-7/16%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/43%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/36%شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا-س خ-1/18%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام-
  2/93 B
  -20/00 M
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم
  90/51 M
  -3/51 M

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,084-1/75
56/43 B
13/74 T
0/4%
983/57 M
0/6584/04
خنصیرخنصیر
12,600-2/72
56/89 B
21/67 T
0/63%
-1/50 B
0/7828/39
خگسترخگستر
4,798-2/79
565/55 B
190/03 T
5/54%
-53/77 B
0/8492/92
خکمکخکمک
4,302-3/34
101/67 B
17/52 T
0/51%
-36/73 B
0/9743/67
خزامیاخزامیا
6,420-6/79
789/80 B
164/82 T
4/8%
-37/99 B
0/57/19
خبهمنخبهمن
1,863-3/4
207/29 B
250/83 T
7/31%
-65/02 B
0/3712/54
خدیزلخدیزل
4,279-4/53
589/01 B
149/67 T
4/36%
-166/62 B
0/155/06
خلیبلخلیبل
42,2501/57
17/73 B
62/08 T
1/81%
11/97 B
1/311,775/53
خلنتخلنت
18,370-3/82
20/71 B
11/02 T
0/32%
17/07 M
0/9815/86
خپویشخپویش
24,720-0/37
137/23 B
43/61 T
1/27%
-86/00 B
0/617/38
خودروخودرو
2,826-2/21
810/39 B
852/48 T
24/84%
-107/89 B
0/7-
خزرخزر
5,180-2/08
37/94 B
18/59 T
0/54%
-3/62 B
0/848/21
ورناورنا
7,080-4/02
174/18 B
82/66 T
2/41%
5/30 B
0/8521/27
خمحورخمحور
5,8306/69
38/42 B
36/88 T
1/07%
5/77 B
126/68
خاهنخاهن
5,160-0/57
72/02 B
102/78 T
2/99%
-24/96 B
0/8816/61
تشتادتشتاد
6,1202/96
4/19 B
5/52 T
0/16%
0/00
2/5763/75
خمحرکهخمحرکه
7,900-1/51
83/77 B
45/30 T
1/32%
25/13 B
1/6469/34
خموتورخموتور
3,876-4/22
15/81 B
23/26 T
0/68%
-24/52 M
0/777/48
خفنرخفنر
13,770-1/24
12/69 B
15/97 T
0/47%
-1/18 B
1/47/67
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
12,460-0/4
29/54 B
14/11 T
0/41%
-5/60 B
0/729/36
خریختخریخت
7,130-0/14
77/23 B
16/83 T
0/49%
-11/94 B
1/213/08
خوسازخوساز
30,910-2/3
9/15 B
34/62 T
1/01%
3/07 B
2/7743/1
ختراکختراک
5,290-3/71
9/11 B
33/49 T
0/98%
-447/03 M
0/817/34
خساپاخساپا
2,430-0/66
434/16 B
475/09 T
13/84%
-31/65 B
1/64-
ختورختور
5,140-2/12
45/33 B
19/81 T
0/58%
-3/97 B
1/0712/22
خکارخکار
4,144-0/05
42/20 B
14/34 T
0/42%
-12/58 B
1/226/36
خرینگخرینگ
19,8806/96
87/38 B
19/88 T
0/58%
12/09 B
1/217/77
خچرخشخچرخش
21,9306/98
78/88 B
20/88 T
0/61%
10/81 B
2/5815/49
ختوقاختوقا
6,030-3/59
150/07 B
37/39 T
1/09%
-28/29 B
0/7530/24
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
8,160-2/97
131/60 M
11/43 T
0/33%
0/00
0/553/5
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/04%---
خفناورخفناور
54,3002/94
71/01 B
5/43 T
0/16%
-10/74 B
0/86120/76
خکاوهخکاوه
25,5001/97
333/50 B
67/21 T
1/96%
-5/63 B
1/2813/04
خبنیانخبنیان
5,530-5/64
114/11 B
54/48 T
1/59%
-43/62 B
0/26-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
13,290-2/21
86/72 B
13/95 T
0/41%
-19/64 B
0/61-
خپارسخپارس
1,194-1/49
92/83 B
135/60 T
3/95%
739/80 M
1/25-
خاورخاور
3,732-3/63
348/51 B
322/30 T
9/39%
-147/58 B
0/65-
خکرمان
خ
5,120-2/3
100/60 B
25/60 T
0/75%
-36/20 B
0/46-