ومهان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
2
0
/
4
0
1
0
M
0

ومهان

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
2
0
/
4
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -8/54
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/3%
  • صنعت-0/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,650پایین ترین قیمت7,510

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 229/20 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -11/25 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 99/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/63
8,030بازه قیمت روز7,270
5/48 B
حقیقی
16/73 B
12/75 B
حقوقی
1/50 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/00 M
 • تعداد سهام30,000,000,000
 • سهام شناور
  13/94 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/37
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-78/15%شرکت پتروشیمی جم-سهامی عام-2/11%صندوق سرمایه گذاری سپرسرمایه بیدار2/11%صندوق سرمایه گذاری سپیددماوند1/9%صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار1/77%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,633-1/34
65/60 B
20/85 T
0/37%
-19/62 M
0/986/53
وشمالوشمال
31,0502/91
3/00 B
3/78 T
0/07%
0/00
5/1733/13
آریانآریان
4,2263
20/29 B
249/33 T
4/42%
3/26 B
2/197/14
فلاتفلات
23,000-2/99
11/03 B
8/96 T
0/16%
-227/00 M
0/49-
وسپهوسپه
4,4090/05
15/38 B
134/03 T
2/37%
-5/03 B
0/334/88
وبهمنوبهمن
4,674-0/96
26/76 B
65/44 T
1/16%
-1/91 B
1/035/13
وصنعتوصنعت
2,069-0/05
5/89 B
37/24 T
0/66%
-240/54 M
0/964/71
وتوصاوتوصا
1,142-5/36
48/11 B
39/97 T
0/71%
329/30 M
0/6511/32
وایراوایرا
4,7582/99
19/25 B
10/47 T
0/18%
10/59 B
1/2937/32
اعتلااعتلا
3,826-3/65
5/68 B
11/67 T
0/21%
-1/07 B
0/563/18
سنوینسنوین
7,450-2/79
7/57 B
7/45 T
0/13%
-601/98 M
0/58/06
واتیواتی
13,900-2/07
13/14 B
62/55 T
1/11%
20/43 M
0/785/01
وکادووکادو
7,520-2/97
19/84 B
29/98 T
0/53%
2/29 B
0/7113/64
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/15%
243/95 M
1/2917/49
معیارمعیار
18,5302/99
5/93 B
5/56 T
0/1%
1/78 B
9/933/66
وگستروگستر
19,100-9/11
46/54 B
15/28 T
0/27%
-2/64 B
0/8731/84
گوهرانگوهران
5,270-4/06
9/92 B
34/26 T
0/61%
-3/62 B
0/455/08
وخارزموخارزم
5,650-0/18
107/93 B
105/66 T
1/87%
3/50 B
1/523/79
وداناودانا
10,4102/34
66/64 B
14/05 T
0/25%
1/65 B
1/8868/95
سدبیرسدبیر
44,600-5/45
103/09 B
11/15 T
0/2%
-213/59 M
1/12161/46
وسکابوسکاب
3,726-0/67
5/22 B
44/71 T
0/79%
-1/80 B
1/144/17
وبیمهوبیمه
1,516-2/73
50/09 B
24/26 T
0/43%
211/52 M
0/949/53
وتوسموتوسم
5,4404/02
28/26 B
43/52 T
0/77%
-1/90 B
0/523/87
ونیروونیرو
6,38010/9
488/08 B
66/99 T
1/19%
-166/05 B
1/219/51
وسبحانوسبحان
2,912-0/21
6/97 B
22/71 T
0/4%
0/00
1/074/14
ونیکیونیکی
6,640-1/05
44/41 B
232/40 T
4/12%
-9/30 B
1/335/6
وساپاوساپا
4,920-3/57
158/12 B
97/42 T
1/73%
470/06 M
0/6715/79
وبوعلیوبوعلی
3,4430/52
10/77 B
20/66 T
0/37%
-8/63 B
0/795/49
وصناوصنا
2,286-3/16
7/72 B
18/63 T
0/33%
-495/60 M
0/725/03
وجامیوجامی
1,977-2/75
46/27 B
3/95 T
0/07%
-1/72 B
0/726/49
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/14%---
وبرقوبرق
104,2000
454/73 B
36/65 T
0/65%
-10/29 B
0/974/71
وپویاوپویا
3,224-0/12
7/97 B
22/57 T
0/4%
0/00
2/853/29
سرچشمهسرچشمه
8,240-2/99
40/89 B
63/04 T
1/12%
-18/38 B
0/413/27
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/18%--18/17
وملتوملت
3,877-1/95
3/21 B
3/88 T
0/07%
-125/94 M
2/0412/38
وفتخاروفتخار
2,3160/39
22/98 B
4/63 T
0/08%
-6/24 B
1/719/36
وآواوآوا
4,526-3/49
10/74 B
5/97 T
0/11%
0/00
0/764/9
صباصبا
3,142-0/85
39/46 B
361/33 T
6/4%
-16/75 B
0/964/36
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/73%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/55%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/78%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/57%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/88%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/43%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/78%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/81%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/5%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/18%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/43%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/4%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/24%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/99%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1/04%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/23%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/1%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/7%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/66%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/93%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/34%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/66%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/15%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/21%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/35%--3/92
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/05%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/08%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,604-2/66
9/21 B
36/04 T
0/64%
1/07 B
5/07-
وسپهر
و
5,450-1/44
80/95 B
408/75 T
7/24%
-34/87 B
1/7-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/19%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/76%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,1471/4
3/70 B
11/66 T
0/21%
-3/43 B
0/29-
مدیریتمدیریت
3,344-1/63
7/27 B
10/03 T
0/18%
499/20 K
4/32-
وهامونوهامون
2,7600
14/72 B
13/80 T
0/24%
-140/17 M
2/95-
وتوسکاوتوسکا
13,4402/93
6/44 B
11/16 T
0/2%
0/00
1/59-
وطوبیوطوبی
2,6154/67
26/25 B
7/84 T
0/14%
2/06 B
1/3-
بهیربهیر
9,520-1/99
275/88 M
5/71 T
0/1%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/04%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
3,0291/14
46/72 B
12/12 T
0/21%
-75/45 M
0/97-
شهر
ش
2,013-1/37
73/25 B
66/43 T
1/18%
-6/62 B
3/42-