میدکو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
5
0
/
3
0
3
0
M
0

میدکو

|مجاز
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
5
0
/
3
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/9%
  • صنعت+0/5%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,580پایین ترین قیمت8,420

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1710/00 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  0
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -24/41 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 82/94 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/22
8,970بازه قیمت روز8,130
3/23 B
حقیقی
27/65 B
42/39 B
حقوقی
17/98 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
12/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/90 M
 • تعداد سهام200,000,000,000
 • سهام شناور
  50/36 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/04
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مبنای خاورمیانه-سهامی خاص-14/71%شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -10/97%شرکت راهبردسرمایه ایرانیان-سهامی خاص-9/87%شرکت تجارت پیشگان میهن نگرپارس-سهامی خاص-5/48%شرکت داناگسترکاسپین-سهامی خاص-4/26%شرکت اندیشه تجارت سروش سهند-سهامی خاص-3/74%شرکت پویااندیشان سرزمین ماد-سهامی خاص-3/47%شرکت سامان تجارت تدبیرایرانیان-سهامی خاص-3/04%شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه-سهامی خاص-3%شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان-سهامی خاص-2/61%شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ-سهامی خاص-2/19%شرکت نواندیش توسعه متین-سهامی خاص-1/85%شرکت بیمه پاسارگاد-سهامی عام -1/23%شرکت نسیم تجارت فردا-سهامی خاص-1/16%شرکت آینده نگرتوسعه خاورمیانه-سهامی خاص-1/15%شرکت پدیده تابان تجارت-سهامی خاص-1/09%شرکت دانش گستران آتی سازپویا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
18,3502/95
15/13 B
25/69 T
0/18%
12/51 B
12/418/97
فرآورفرآور
42,6202/21
27/94 B
28/13 T
0/2%
-11/08 B
0/6310/94
وسدیدوسدید
4,8972/99
126/08 B
146/86 T
1/05%
53/87 B
2/16254/58
فملیفملی
7,230-1/24
567/90 B
4338/00 T
30/88%
-148/44 B
0/288/17
فولایفولای
7,5701/19
13/15 B
8/48 T
0/06%
-4/12 B
0/8211/6
فمرادفمراد
23,080-0/99
18/53 B
8/08 T
0/06%
778/96 M
0/8635/22
فاهوازفاهواز
7,700-1/03
36/78 B
43/50 T
0/31%
0/00
1/23-
فوکافوکا
11,870-1/82
10/91 B
70/92 T
0/51%
-637/81 M
1/488/8
فولاژفولاژ
15,150-1/05
22/63 B
363/60 T
2/59%
-14/64 B
0/247/19
ارفعارفع
26,450-0/94
7/35 B
317/40 T
2/26%
-3/24 B
1/085/97
فخاسفخاس
11,830-2/45
5/96 B
272/09 T
1/94%
738/87 M
0/749/96
فافزافافزا
53,4500
14/05 B
4/81 T
0/03%
-7/07 B
0/478/5
فسدیدفسدید
185,6000/97
4/34 B
18/15 T
0/13%
0/00
0/58-
فزرینفزرین
5,5805/06
29/18 B
16/74 T
0/12%
-17/34 B
0/716/03
فپنتافپنتا
49,3106/78
73/75 B
50/75 T
0/36%
39/36 B
4/1218/69
فنوالفنوال
10,8101/31
10/21 B
36/66 T
0/26%
212/74 M
0/759/28
فسپافسپا
7,9903/4
43/72 B
31/16 T
0/22%
-11/67 B
0/85/5
زنگانزنگان
65,3000/38
2/99 B
6/53 T
0/05%
0/00
1/3448/54
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,339-0/87
39/10 B
634/41 T
4/52%
-21/39 B
0/887/7
هرمزهرمز
7,7100/9
25/85 B
377/79 T
2/69%
-1/56 B
0/536/31
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/17%---
فاسمینفاسمین
5,8602/94
83/22 B
140/64 T
1%
29/49 B
0/935/74
فلولهفلوله
4,3536/98
147/73 B
29/17 T
0/21%
66/70 B
3/1612/23
کاوهکاوه
11,000-0/91
23/44 B
352/00 T
2/51%
-20/33 B
0/146/9
وتوکاوتوکا
4,5180/62
28/83 B
54/71 T
0/39%
-1/53 B
1/9611/98
فباهنرفباهنر
4,9600/61
36/15 B
121/93 T
0/87%
-2/57 B
0/617/62
فایرافایرا
7,960-0/63
1/57 B
302/20 T
2/15%
-279/87 M
0/7511/17
فسربفسرب
2,133-1/16
10/34 B
23/64 T
0/17%
-218/45 M
1/12-
فنوردفنورد
20,8000/29
9/00 B
32/95 T
0/23%
-97/25 M
1/487/52
فجرفجر
8,2800/37
78/44 B
70/03 T
0/5%
-22/52 B
0/85/14
فروسفروس
8,110-0/12
4/54 B
32/44 T
0/23%
1/05 B
1/027/53
فولادفولاد
5,520-0/54
455/21 B
4416/00 T
31/44%
-229/80 B
0/425/96
فماکفماک
10,720-0/37
1/95 B
4/34 T
0/03%
-75/40 M
1/27-
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/1%---
فنفتفنفت
22,700-2/17
38/61 B
27/24 T
0/19%
-197/33 M
1/2631/25
فسازانفسازان
7,040-0/56
40/33 B
21/12 T
0/15%
-3/23 B
0/66/55
کویرکویر
3,773-1/45
33/19 B
140/58 T
1%
-6/20 B
0/886/68
فرویفروی
8,330-1/31
7/63 B
14/99 T
0/11%
38/98 M
1/4315/03
فتوسافتوسا
7,640-0/13
19/49 B
10/89 T
0/08%
-2/35 B
3/17-
فگسترفگستر
5,360-2/94
35/36 B
8/04 T
0/06%
-1/35 B
1/29-
فروسیلفروسیل
13,630-1/91
3/32 B
21/81 T
0/15%
-1/38 B
0/47-
فجهانفجهان
4,6450/02
30/44 B
348/38 T
2/48%
-7/84 B
1/06-
فسبزوارفسبزوار
39,080-1/44
65/02 B
156/32 T
1/11%
2/48 B
1/84-
فافقفافق
4,559-0/35
5/50 B
21/43 T
0/15%
-2/26 B
0/56-
فسوژفسوژ
22,5501/34
183/28 B
18/04 T
0/13%
136/92 B
1/9-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,560-2/22
4/09 B
299/60 T
2/13%
-3/33 B
0/21-
فرودفرود
4,0670/4
54/75 B
21/96 T
0/16%
48/45 M
2/09-
فروژفروژ
42,8001/9
89/26 B
47/08 T
0/34%
21/88 B
1/16-
ذوبذوب
3,494-6/12
222/47 B
247/29 T
1/76%
-10/99 B
0/76-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/41%---
کیمیاکیمیا
6,490-2/15
12/34 B
19/47 T
0/14%
-1/83 B
0/5-