فاراک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/46%
حجم
4
0
1
0
/
3
0
0
0
M
0

فاراک

|مجاز
ماشین سازی اراک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/46%
حجم
4
0
1
0
/
3
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -16/46
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/7%
  • صنعت-5/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,928پایین ترین قیمت1,870

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - Critical Towers & Internalse For RFCC شرکت(ODCC)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت پایساز)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 38/90 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  6
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/2%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 11/98 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 156/05 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/6
2,008بازه قیمت روز1,818
76/00 B
حقیقی
64/02 B
1/90 B
حقوقی
13/88 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
25/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/26 M
 • تعداد سهام20,637,727,000
 • سهام شناور
  47/50 %
نسبت‌های مالی
 • P/E12/11
 • P/Eگروه21/99
 • EPS156
 • P/S
  1/66
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 45/49 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 61/42 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-37/12%بانک دی-سهامی عام-4/02%شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص-2/63%شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان-سهامی خاص-2/46%شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند-سهامی خاص -2/01%شخص حقیقی1/52%شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس-س خ-1/35%شخص حقیقی1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,4302/99
2/64 B
3/80 T
2/49%
0/00
3/8103/31
فنرژیفنرژی
44,000-1/92
141/45 B
7/18 T
4/7%
0/00
2/53-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,878-2/2
30/43 B
8/65 T
5/66%
-5/30 B
1/69-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/74%---
فجوشفجوش
1,860-2/96
636/33 M
3/92 T
2/57%
0/00
0/75-
فجامفجام
7,7401/03
6/26 B
6/97 T
4/56%
-175/43 M
1/2114/39
فلامیفلامی
12,240-3/9
46/77 B
7/34 T
4/81%
-4/12 B
1/0613/18
فامافاما
11,430-3/55
39/59 B
40/01 T
26/19%
-7/94 B
0/248/28
فاذرفاذر
1,723-0/23
67/33 B
31/23 T
20/45%
309/80 K
0/88-
چدنچدن
2,654-0/9
22/35 B
29/19 T
19/11%
-936/04 M
0/767/42
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
2%-1/2719/27
فکمندفکمند
22,8502/86
2/70 B
8/75 T
5/73%
0/00
4-