فاراک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
حجم
2
0
4
0
/
8
0
5
0
M
0

فاراک

|مجاز
ماشین سازی اراک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
حجم
2
0
4
0
/
8
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  8
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -8/82
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/6%
  • صنعت+4/4%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,974پایین ترین قیمت1,919

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - Critical Towers & Internalse For RFCC شرکت(ODCC)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت پایساز)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 39/95 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  5
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/12%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 3/66 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 140/22 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/83
2,048بازه قیمت روز1,854
45/43 B
حقیقی
41/77 B
2/67 B
حقوقی
6/33 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
25/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/26 M
 • تعداد سهام20,637,727,000
 • سهام شناور
  47/50 %
نسبت‌های مالی
 • P/E12/36
 • P/Eگروه21/99
 • EPS156
 • P/S
  1/70
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 46/92 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 64/95 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 85/83 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 89/17 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 139/77 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 173/82 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-37/12%بانک دی-سهامی عام-4/02%شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص-2/63%شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان-سهامی خاص-2/46%شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند-سهامی خاص -2/01%شخص حقیقی1/52%شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس-س خ-1/35%شخص حقیقی1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  315/25 M
  1/12 M

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,3302/94
3/20 B
3/77 T
2/4%
0/00
1/47102/41
فنرژیفنرژی
44,000-1/92
141/45 B
7/18 T
4/57%
0/00
2/53-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,7672/96
36/28 B
8/45 T
5/38%
9/72 B
2/61-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/69%---
فجوشفجوش
1,860-2/96
435/54 M
3/92 T
2/5%
0/00
2-
فجامفجام
8,010-2/57
16/63 B
7/21 T
4/59%
862/15 M
1/3114/61
فلامیفلامی
12,0704/99
45/81 B
7/24 T
4/61%
6/33 B
1/3213/31
فامافاما
12,150-1/41
15/02 B
42/52 T
27/07%
-2/12 B
0/618/66
فاذرفاذر
1,791-1/22
54/45 B
32/46 T
20/66%
-285/78 M
0/82-
چدنچدن
2,7212/09
19/74 B
29/93 T
19/05%
-924/17 M
0/877/83
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/94%-1/2719/27
فکمندفکمند
22,7002/88
4/48 B
8/69 T
5/53%
0/00
4-