زمگسا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/62%
حجم
1
0
5
0
5
0
/
8
0
3
0
K
0

زمگسا

|مجاز
کشاورزی ودامپروی مگسال|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/62%
حجم
1
0
5
0
5
0
/
8
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/96
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+14/2%
  • صنعت+10/7%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت37,240پایین ترین قیمت35,650

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۳۰
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/08 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -173/71 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 105/41 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/59
39,760بازه قیمت روز34,560
4/85 B
حقیقی
5/02 B
849/81 M
حقوقی
676/10 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 338/22 K
 • تعداد سهام300,000,000
 • سهام شناور
  25/20 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/16
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-54/12%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی11/19%شرکت گروه راهبردمبین کوثر-سهامی خاص-1/94%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/75%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -1/73%شخص حقیقی1/67%شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ1/26%شخص حقیقی1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  5/25 M
  -5/81 K

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,5602/98
149/36 B
3/99 T
0/8%
0/00
1/25-
تلیسهتلیسه
4,023-1/3
31/61 B
20/09 T
4/03%
-120/17 M
0/57-
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,500-0/72
20/66 B
9/91 T
1/99%
-341/73 M
1/3-
زگلدشتزگلدشت
23,4500/21
4/22 B
16/41 T
3/29%
-1/92 B
0/63-
زشگزازشگزا
8,620-0/58
13/26 B
8/28 T
1/66%
-129/10 M
0/85-
زبینازبینا
3,675-1/4
6/93 B
13/38 T
2/68%
-683/62 M
0/9-
زقیامزقیام
2,925-1/13
19/19 B
20/17 T
4/04%
-2/74 B
0/66-
زپارسزپارس
37,0700/14
9/99 B
51/73 T
10/37%
85/51 M
0/72-
زکشتزکشت
18,500-1/8
7/09 B
11/10 T
2/23%
-563/59 M
0/57-
جوینجوین
6,790-0/44
11/71 B
50/62 T
10/14%
-5/26 B
0/79-
زدشتزدشت
26,450-2/05
14/55 B
18/25 T
3/66%
-1/26 B
0/51-
زماهانزماهان
8,160-0/98
14/02 B
9/22 T
1/85%
0/00
0/71-
سیمرغسیمرغ
28,550-0/74
31/87 B
37/12 T
7/44%
3/05 B
2/2-
زفکازفکا
16,150-0/5
29/40 B
24/23 T
4/86%
-12/07 B
0/71-
زشریفزشریف
5,5100
4/99 B
13/25 T
2/66%
1/06 B
1/06-
زکوثرزکوثر
31,0402/55
63/38 B
62/08 T
12/44%
4/80 B
2/7-
زملاردزملارد
16,530-0/36
18/86 B
13/22 T
2/65%
-303/77 M
3/61-
سپیدسپید
28,940-0/72
34/23 B
86/82 T
17/4%
-7/10 B
2/46-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/21%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
16,920-1/41
23/71 B
15/23 T
3/05%
-2/51 B
3/82-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/4%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---