لوتوس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/16%
حجم
1
0
/
0
0
2
0
M
0

لوتوس

|مجاز
تامین سرمایه لوتوس پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/16%
حجم
1
0
/
0
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/98
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/9%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,675پایین ترین قیمت3,594

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/10/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 129/50 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -798/69 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 45/43 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/6
3,891بازه قیمت روز3,521
2/09 B
حقیقی
2/89 B
1/60 B
حقوقی
802/82 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
13/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 14/00 M
 • تعداد سهام35,000,000,000
 • سهام شناور
  35/03 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/79
 • P/Eگروه11/33
 • EPS533
 • P/S
  5/08
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/30 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/01 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/99 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -42/86%شرکت مخابرات ایران-سهامی عام-15/95%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -15/93%شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام-14/53%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان2/33%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/96%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,700-3/09
136/31 B
103/74 T
10/67%
46/09 B
0/7123/71
امیدامید
5,010-0/8
2/16 B
76/15 T
7/83%
-23/80 M
1/211/43
تنوینتنوین
2,8620/67
6/94 B
110/19 T
11/34%
-3/23 B
0/245/88
کالاکالا
10,120-3/19
136/34 B
137/63 T
14/16%
-11/83 B
0/4317/65
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
9/55%
-70/10 B
0/428/04
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/3%---
تملتتملت
2,6680/34
9/51 B
72/04 T
7/41%
-8/78 B
0/678/83
انرژیانرژی
28,040-2/03
81/37 B
75/71 T
7/79%
-1/52 B
0/46117/05
امینامین
5,590-3/68
19/85 B
100/62 T
10/35%
-3/22 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/57%---
تفارستفارس
2,811-0/14
13/70 B
28/11 T
2/89%
-110/38 M
1/66-
تماوندتماوند
4,200-0/51
6/17 B
58/80 T
6/05%
-992/67 M
1/04-
تکیمیا
ت
1,756-0/11
87/73 B
35/12 T
3/61%
-59/26 B
2/83-
تکاردان
ت
8,080-0/37
84/11 B
72/72 T
7/48%
-37/90 B
--