خلنت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-7%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/12%
حجم
7
0
/
1
0
8
0
M
تصویر نماد خلنت

خلنت

|مجاز
لنت ترمزایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-7%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/12%
حجم معاملات
7
0
/
1
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -19/87
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت38,700پایین ترین قیمت34,290

  بازده ماهانه

  خلنتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -6,965,507,750ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خلنت
 • ارزش بازار
  21/43 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  4
  0
  1
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/2
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -6/97 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  341/32 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/7
39,450بازه قیمت روز34,290
248/48 B
حقیقی
255/45 B
8/02 B
حقوقی
1/06 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  427/59 Kسهم
 • تعداد سهام
  600,000,000
 • درصد شناور
  %27/04
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -5/19
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی15/62%شخص حقیقی11/81%شخص حقیقی7/76%شخص حقیقی7/69%شخص حقیقی7/46%شخص حقیقی5/78%شخص حقیقی5/73%شخص حقیقی4/41%شخص حقیقی4/24%شخص حقیقی1/28%شخص حقیقی1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد