شلعاب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/59%
حجم
1
0
4
0
/
0
0
3
0
M
تصویر نماد شلعاب

شلعاب

|ممنوع-متوقف
لعابیران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/59%
حجم معاملات
1
0
4
0
/
0
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  9
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت19,050پایین ترین قیمت17,460

  بازده ماهانه

  شلعابصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

شلعاب
 • ارزش بازار
  117/42 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  ,
  0
  0
  3
  0
  4
  0
  ,
  0
  0
  8
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/22
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  302/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/86
1,830بازه قیمت روز1,656
257/80 B
حقیقی
258/55 B
1/59 B
حقوقی
834/56 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/61 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,357,486,000
 • درصد شناور
  %48/63
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-40/29%شخص حقیقی2/13%شخص حقیقی1/84%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/41%سبد شخص حقیقی1/37%شخص حقیقی1/28%شخص حقیقی1/26%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد