پکویر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/98%
حجم(مشکوک)
5
0
3
0
/
2
0
1
0
M
0

پکویر

|مجاز
کویر تایر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/98%
حجم(مشکوک)
5
0
3
0
/
2
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  9
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  65/18
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/3%
  • صنعت+3/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,520پایین ترین قیمت6,810

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۳۰
   آگهی ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 48/27 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  9
  0
  7
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/81%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 104/97 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 739/58 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/88
7,520بازه قیمت روز6,540
314/32 B
حقیقی
209/35 B
78/65 B
حقوقی
183/62 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
17/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/62 M
 • تعداد سهام6,540,000,000
 • سهام شناور
  24/07 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/46
 • P/Eگروه17/69
 • EPS653
 • P/S
  1/46
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 5/81 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 10/63 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -67/47%شخص حقیقی2/45%صندوق سرمایه گذاری گنجینه امیدایرانیان1/27%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت امیدانصار1/24%شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش-سهامی خاص-1/22%صندوق سرمایه گذاری بذرامیدآفرین1/2%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -
  4/41 B
  1/53 B
  صندوق سرمایه گذاری گنجینه امیدایرانیان
  83/11 M
  8/62 M
  صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت امیدانصار
  81/22 M
  8/62 M
  صندوق سرمایه گذاری بذرامیدآفرین
  78/73 M
  1/69 M
  صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه
  69/34 M
  23/45 M

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,500-1/43
18/94 B
10/01 T
3/68%
-8/89 B
0/737/03
پشاهنپشاهن
142,200-2/98
1/06 B
8/57 T
3/15%
0/00
0/2962/8
پاساپاسا
16,170-4/41
11/96 B
30/72 T
11/29%
-4/69 B
0/859/49
پلاستپلاست
12,500-2/89
22/42 B
6/25 T
2/3%
-2/49 B
0/635/13
پتایرپتایر
2,4290/79
67/67 B
31/58 T
11/61%
-3/09 B
1/114/63
پلاسکپلاسک
6,5401/07
68/05 B
9/55 T
3/51%
-2/68 B
1/35-
پسهندپسهند
57,180-0/3
3/08 B
20/01 T
7/36%
-639/40 M
0/948/76
پدرخشپدرخش
11,1105
61/20 B
5/55 T
2/04%
8/10 B
2/3318/45
پکرمانپکرمان
30,7302/03
13/58 B
77/64 T
28/54%
-4/36 B
1/349/09
پیزدپیزد
13,810-1/99
20/69 B
28/17 T
10/36%
-6/23 B
1/812/06
پارتاپارتا
7,090-4/34
83/30 B
43/96 T
16/16%
-12/70 B
0/71-