فاسمین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/68%
حجم
7
0
/
5
0
0
0
M
0

فاسمین

|مجاز
کالسیمین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/68%
حجم
7
0
/
5
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  3
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -27/34
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/7%
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,970پایین ترین قیمت5,770

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 140/40 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  9
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/67 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 121/68 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/47
6,360بازه قیمت روز5,540
49/28 B
حقیقی
51/83 B
18/62 B
حقوقی
16/07 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/92
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 9/60 M
 • تعداد سهام24,000,000,000
 • سهام شناور
  34/58 %
نسبت‌های مالی
 • P/E5/59
 • P/Eگروه12/04
 • EPS1,039
 • P/S
  2/68
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام-57/46%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران3/67%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-1/55%شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص-1/52%شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار-سهای خاص-1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
19,020-2/98
49/87 B
26/63 T
0/17%
-8/69 B
1/1719/04
فرآورفرآور
46,0303/64
60/94 B
30/38 T
0/2%
-2/52 B
0/8311/57
وسدیدوسدید
4,750-2/89
925/76 B
142/45 T
0/93%
-33/28 B
0/56244/86
فملیفملی
7,0100
137/74 B
4206/00 T
27/54%
-67/57 B
0/357/95
فولایفولای
7,5500/52
13/54 B
8/46 T
0/06%
-2/66 B
0/8211/32
فمرادفمراد
22,5301/79
8/00 B
7/89 T
0/05%
-998/48 M
134/47
فاهوازفاهواز
7,570-1/98
860/75 M
42/76 T
0/28%
0/00
2/18-
فوکافوکا
11,000-1/43
23/57 B
65/72 T
0/43%
11/46 B
1/298/05
فولاژفولاژ
15,070-1/13
1/08 B
361/68 T
2/37%
-175/70 M
0/57/13
ارفعارفع
26,300-1/33
20/17 B
315/60 T
2/07%
-10/56 B
0/65/93
فخاسفخاس
11,800-1/44
2/56 B
271/40 T
1/78%
218/63 M
0/6310
فافزافافزا
51,4501/07
9/40 B
4/63 T
0/03%
3/00 B
2/688/31
فسدیدفسدید
192,8500/99
16/00 B
18/86 T
0/12%
0/00
0/62-
فزرینفزرین
5,8605/37
60/90 B
17/58 T
0/12%
-50/21 B
0/536/28
فپنتافپنتا
52,88015/15
144/82 B
54/43 T
0/36%
40/76 B
1/8720/15
فنوالفنوال
10,7806/94
28/68 B
36/56 T
0/24%
6/89 B
2/789/38
فسپافسپا
7,560-0/27
11/66 B
29/48 T
0/19%
-2/40 B
0/435/24
زنگانزنگان
65,000-1/22
1/76 B
6/50 T
0/04%
0/00
0/8148/02
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,2670/12
41/25 B
620/73 T
4/06%
-29/57 B
0/227/51
هرمزهرمز
7,7100/9
25/85 B
377/79 T
2/47%
-1/56 B
0/536
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/16%---
فلولهفلوله
4,5161/73
50/86 B
30/26 T
0/2%
-1/91 B
0/6112/24
کاوهکاوه
10,880-1/29
10/97 B
348/16 T
2/28%
-8/71 B
0/226/8
وتوکاوتوکا
4,402-2/85
6/74 B
53/31 T
0/35%
-2/29 B
0/8511/52
فباهنرفباهنر
4,761-1/14
30/79 B
117/04 T
0/77%
580/90 M
0/47/38
فایرافایرا
7,900-2/14
18/13 B
299/92 T
1/96%
-15/97 B
0/1410/93
فسربفسرب
2,112-1/16
11/52 B
23/41 T
0/15%
-3/05 B
1/05-
فنوردفنورد
22,260-0/31
28/38 B
35/26 T
0/23%
-6/96 B
0/888/05
فجرفجر
8,080-0/12
16/36 B
68/34 T
0/45%
-2/48 B
0/485/09
فروسفروس
7,600-0/26
13/13 B
30/40 T
0/2%
-1/49 B
0/857/21
فولادفولاد
5,3100/19
192/45 B
4248/00 T
27/81%
-23/16 B
0/635/73
فماکفماک
10,1201/5
9/27 M
4/10 T
0/03%
9/27 M
--
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/1%---
فنفتفنفت
21,200-2/75
42/85 B
25/44 T
0/17%
-1/75 B
0/6129/25
فسازانفسازان
6,910-0/29
13/99 B
20/73 T
0/14%
-2/06 B
0/436/36
کویرکویر
3,6121/25
17/24 B
134/58 T
0/88%
1/29 B
1/476/52
فرویفروی
8,5401/77
9/44 B
15/37 T
0/1%
515/50 M
2/0315/67
فتوسافتوسا
7,7803/82
22/39 B
11/09 T
0/07%
-12/68 B
2/66-
فگسترفگستر
5,3901/88
18/68 B
8/09 T
0/05%
1/18 B
1/94-
فروسیلفروسیل
13,290-1/73
1/85 B
21/26 T
0/14%
-174/10 M
0/64-
فجهانفجهان
4,657-0/02
29/78 B
349/27 T
2/29%
-3/14 B
1/61-
فسبزوارفسبزوار
39,010-0/56
16/51 B
156/04 T
1/02%
-6/23 B
1/74-
میدکومیدکو
8,510-0/47
10/70 B
1702/00 T
11/14%
-8/61 B
0/31-
فافقفافق
4,6181/3
2/15 B
21/70 T
0/14%
-1/01 B
1/35-
فسوژفسوژ
21,3000
85/52 B
17/04 T
0/11%
31/22 B
0/73-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,550-1/29
1/15 B
299/25 T
1/96%
-41/26 M
1/24-
فرودفرود
3,9860/93
23/40 B
21/52 T
0/14%
1/96 B
1/96-
فروژفروژ
43,950-0/91
22/77 B
48/34 T
0/32%
2/88 B
1-
ذوبذوب
3,6223/43
364/55 B
256/35 T
1/68%
-37/74 B
0/73-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/29%---
کیمیاکیمیا
6,3500/63
8/73 B
19/05 T
0/13%
-4/45 B
0/45-