فاسمین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/57%
حجم
8
0
/
8
0
7
0
M
0

فاسمین

|مجاز
کالسیمین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/57%
حجم
8
0
/
8
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -20/72
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/59%
  • صنعت+6/5%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,350پایین ترین قیمت5,220

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 126/24 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -9/58 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 124/19 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/57
5,660بازه قیمت روز4,920
36/51 B
حقیقی
46/09 B
10/10 B
حقوقی
522/00 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 9/60 M
 • تعداد سهام24,000,000,000
 • سهام شناور
  34/55 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام-57/48%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران3/67%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-1/55%شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص-1/53%شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار-سهای خاص-1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
1
0
5
0
,
8
0
5
0
0
0
1/73%
0
0
22/19 T
0/13%
1/18 B
1/99-
فرآورفرآور
4
0
3
0
,
3
0
8
0
0
0
-1/07%
0
0
28/63 T
0/17%
1/76 B
0/9-
وسدیدوسدید
4
0
,
4
0
1
0
9
0
-2/92%
0
0
132/52 T
0/79%
178/72 B
0/79-
فملیفملی
7
0
,
5
0
4
0
0
0
-0/53%
0
0
4524/00 T
27/04%
-174/44 B
0/51-
فوکافوکا
1
0
1
0
,
0
0
4
0
0
0
2/6%
0
0
65/96 T
0/39%
5/54 B
1/89-
فولاژفولاژ
1
0
4
0
,
9
0
6
0
0
0
0%
0
0
359/04 T
2/15%
180/88 M
0/5-
ارفعارفع
2
0
5
0
,
1
0
0
0
0
0
-0/2%
0
0
301/20 T
1/8%
11/30 B
1/52-
فخاسفخاس
1
0
1
0
,
8
0
1
0
0
0
0/17%
0
0
271/63 T
1/62%
-1/94 B
0/64-
فزرینفزرین
4
0
,
8
0
4
0
5
0
-1/16%
0
0
14/54 T
0/09%
-649/61 M
0/63-
فپنتافپنتا
5
0
6
0
,
1
0
8
0
0
0
3/18%
0
0
57/83 T
0/35%
13/34 B
1/31-
فنوالفنوال
1
0
1
0
,
4
0
3
0
0
0
-2/47%
0
0
38/77 T
0/23%
-82/07 M
0/75-
فسپافسپا
7
0
,
8
0
2
0
0
0
-0/64%
0
0
30/50 T
0/18%
-9/65 B
0/38-
زنگانزنگان
7
0
8
0
,
9
0
5
0
0
0
1/87%
0
0
7/89 T
0/05%
0
1/36-
فخوزفخوز
3
0
,
4
0
7
0
8
0
-0/71%
0
0
660/82 T
3/95%
-48/65 B
0/34-
هرمزهرمز
7
0
,
0
0
7
0
0
0
-2/75%
0
0
593/88 T
3/55%
-59/21 B
0/13-
فلولهفلوله
3
0
,
9
0
5
0
8
0
2/46%
0
0
26/52 T
0/16%
-2/05 B
0/88-
کاوهکاوه
1
0
1
0
,
4
0
6
0
0
0
0%
0
0
366/72 T
2/19%
-3/27 B
0/78-
وتوکاوتوکا
4
0
,
7
0
7
0
6
0
1/44%
0
0
57/84 T
0/35%
-11/30 B
1/58-
فباهنرفباهنر
4
0
,
3
0
2
0
5
0
-2/3%
0
0
106/32 T
0/64%
2/78 B
0/47-
فایرافایرا
7
0
,
6
0
8
0
0
0
0%
0
0
291/57 T
1/74%
-573/99 M
0/81-
فسربفسرب
2
0
,
0
0
0
0
6
0
-3%
0
0
22/23 T
0/13%
0
0/57-
فنوردفنورد
1
0
0
0
,
5
0
8
0
0
0
-0/84%
0
0
33/52 T
0/2%
0
0/6-
فجرفجر
8
0
,
4
0
0
0
0
0
-0/36%
0
0
71/05 T
0/42%
-18/97 B
0/5-
فروسفروس
3
0
,
4
0
7
0
1
0
-0/71%
0
0
27/77 T
0/17%
-6/32 B
0/62-
فولادفولاد
6
0
,
1
0
7
0
0
0
-0/96%
6
0
2
0
9
0
/
7
0
4
0
B
0
4936/00 T
29/5%
-279/84 B
0/59-
فماکفماک
9
0
,
4
0
3
0
0
0
0/11%
3
0
3
0
4
0
/
8
0
7
0
M
0
3/82 T
0/02%
-283/50 M
0/19-
فنفتفنفت
1
0
7
0
,
9
0
9
0
0
0
2/98%
0
0
21/59 T
0/13%
11/06 B
11/11-
فسازانفسازان
7
0
,
4
0
6
0
0
0
-0/93%
0
0
22/38 T
0/13%
1/52 B
1/15-
کویرکویر
3
0
,
3
0
9
0
4
0
-0/67%
0
0
126/46 T
0/76%
-1/01 B
0/79-
فرویفروی
8
0
,
0
0
3
0
0
0
-0/86%
0
0
14/45 T
0/09%
-633/27 M
0/81-
فتوسافتوسا
7
0
,
8
0
3
0
0
0
1/43%
0
0
11/16 T
0/07%
-6/54 B
2/9-
فگسترفگستر
4
0
,
9
0
6
0
9
0
-0/4%
0
0
7/45 T
0/04%
1/77 B
3/92-
فروسیلفروسیل
1
0
3
0
,
7
0
4
0
0
0
-3/78%
0
0
21/98 T
0/13%
-9/18 B
0/24-
فجهانفجهان
3
0
,
3
0
5
0
1
0
0/3%
0
0
368/61 T
2/2%
-4/16 B
1/63-
فسبزوارفسبزوار
4
0
5
0
,
2
0
0
0
0
0
-0/29%
0
0
180/80 T
1/08%
-4/06 B
2-
میدکومیدکو
8
0
,
7
0
8
0
0
0
0/11%
0
0
1756/00 T
10/49%
-463/06 M
0/44-
فافقفافق
5
0
,
1
0
3
0
6
0
2/99%
0
0
24/14 T
0/14%
2/34 B
4/67-
فسوژفسوژ
2
0
1
0
,
9
0
0
0
0
0
-0/91%
0
0
17/52 T
0/1%
7/31 B
1/29-
فغدیرفغدیر
8
0
,
0
0
1
0
0
0
0/13%
0
0
280/35 T
1/68%
-5/34 B
0/58-
فرودفرود
4
0
,
6
0
2
0
5
0
-1/6%
0
0
24/98 T
0/15%
4/04 B
1/29-
فروژفروژ
4
0
2
0
,
5
0
5
0
0
0
-0/58%
0
0
46/80 T
0/28%
2/08 B
1/64-
ذوبذوب
4
0
,
0
0
6
0
4
0
-1/93%
0
0
287/63 T
1/72%
-76/43 B
0/82-
فصبا
ف
6
0
,
5
0
2
0
0
0
-0/46%
0
0
326/00 T
1/95%
-858/56 M
7/02-
کیمیاکیمیا
5
0
,
4
0
5
0
0
0
-2/15%
0
0
16/35 T
0/1%
-2/04 B
0/41-