زکوثر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/64%
حجم
3
0
/
7
0
2
0
M
0

زکوثر

|مجاز
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/64%
حجم
3
0
/
7
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  15/66
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+18/7%
  • صنعت+10/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت32,200پایین ترین قیمت31,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مزایده باغ سهلیه شرکت پیشگان توسعه کشاورزی کوثر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 62/48 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  0
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/19%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 41/83 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 590/25 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/14
33,210بازه قیمت روز28,870
82/05 B
حقیقی
40/22 B
34/13 B
حقوقی
75/96 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
13/9
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/10 M
 • تعداد سهام2,000,000,000
 • سهام شناور
  -9/35 %
نسبت‌های مالی
 • P/E15/35
 • P/Eگروه13/1
 • EPS2,025
 • P/S
  15/16
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/22 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/75 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 3/53 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 93/84 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 101/76 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی کوثر75/06%بانک دی-سهامی عام-2/19%شرکت سرمایه گذاری آوانوین-سهامی عام-1/13%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,5602/98
149/36 B
3/99 T
0/89%
0/00
1/25-
تلیسهتلیسه
4,0892/66
28/90 B
20/42 T
4/54%
681/73 M
1/0614/97
زمگسازمگسا
35,900-1/46
12/90 B
10/77 T
2/4%
-5/26 B
0/318/91
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,6502/91
51/80 B
10/18 T
2/27%
12/10 B
1/252/43
زگلدشتزگلدشت
24,2002/77
7/66 B
16/94 T
3/77%
286/18 M
0/6118/09
زشگزازشگزا
8,470-2/09
13/88 B
8/13 T
1/81%
1/57 B
0/829/03
زبینازبینا
3,672-0/68
6/68 B
13/37 T
2/97%
182/87 M
0/748/3
زقیامزقیام
2,883-1/54
18/56 B
19/88 T
4/42%
-1/69 B
0/347/28
زپارسزپارس
37,8303/43
23/45 B
52/79 T
11/74%
-1/90 B
1/121/27
زکشتزکشت
19,2805/41
28/30 B
11/57 T
2/57%
1/33 B
1/7313/2
جوینجوین
6,750-0/88
14/82 B
50/32 T
11/2%
-2/66 B
0/946/08
زدشتزدشت
26,6501/7
6/19 B
18/39 T
4/09%
-70/28 M
0/7110/99
زماهانزماهان
7,940-2/56
11/17 B
8/97 T
2%
-71/10 M
0/5-
سیمرغسیمرغ
28,6301/23
28/85 B
37/22 T
8/28%
-5/97 B
0/57/54
زفکازفکا
15,920-1/42
11/24 B
23/88 T
5/31%
-6/64 B
0/478/68
زشریفزشریف
5,520-0/18
11/13 B
13/27 T
2/95%
5/29 B
1/838/54
زملاردزملارد
16,540-0/54
28/50 B
13/23 T
2/94%
2/21 B
3/56-
سپیدسپید
29,060-0/48
38/08 B
87/18 T
19/4%
-6/92 B
2/49-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/23%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/11%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/05%---
زفجر
ز
16,710-1/77
16/92 B
15/04 T
3/35%
-2/41 B
5/04-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/67%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---