خفنر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/58%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/51%
حجم
1
0
/
1
0
5
0
M
0

خفنر

|مجاز
فنرسازی خاور|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/58%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/51%
حجم
1
0
/
1
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/31
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/4%
  • صنعت-2/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,000پایین ترین قیمت13,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 15/94 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/1%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 3/74 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 259/80 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/87
14,730بازه قیمت روز12,810
15/85 B
حقیقی
15/84 B
317/11 M
حقوقی
320/85 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 944/58 K
 • تعداد سهام1,159,840,000
 • سهام شناور
  23/36 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-227/53
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پارس فنر-سهامی خاص-53/88%شرکت فنرکاوه ایرانیان-سهامی خاص-19/61%شخص حقیقی1/64%شخص حقیقی1/5%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,1663/63
27/13 B
14/11 T
0/42%
2/63 B
1/11-
خنصیرخنصیر
12,3701/78
51/14 B
21/28 T
0/63%
-3/95 B
0/59-
خگسترخگستر
4,6552/34
590/08 B
184/36 T
5/44%
9/11 B
0/5-
خکمکخکمک
4,4722/29
50/63 B
18/21 T
0/54%
-6/36 B
1/48-
خزامیاخزامیا
6,380-4/42
220/46 B
163/79 T
4/83%
-437/87 M
0/82-
خبهمنخبهمن
1,8372/57
45/92 B
247/33 T
7/29%
-579/76 M
0/7-
خدیزلخدیزل
4,1450/33
107/99 B
144/98 T
4/28%
17/06 B
0/58-
خلیبلخلیبل
44,1002/78
20/04 B
64/80 T
1/91%
7/59 B
0/98-
خلنتخلنت
18,2700/22
4/98 B
10/96 T
0/32%
-273/36 M
1/43-
خپویشخپویش
24,5100/41
30/75 B
43/24 T
1/27%
1/47 B
1/08-
خودروخودرو
2,7752/21
336/11 B
837/10 T
24/69%
10/25 B
0/73-
خزرخزر
5,4400/18
19/32 B
19/52 T
0/58%
-2/25 B
1/6-
ورناورنا
7,0004/49
106/30 B
81/73 T
2/41%
4/68 B
0/98-
خمهرخمهر
3,3804/97
131/75 B
22/40 T
0/66%
-1/67 B
0/77-
خمحورخمحور
5,4103/35
71/18 B
34/22 T
1/01%
-8/18 B
0/45-
خاهنخاهن
5,2705/26
30/55 B
104/97 T
3/1%
-24/22 B
0/7-
تشتادتشتاد
6,150-1/79
951/85 M
5/55 T
0/16%
0/00
1-
خمحرکهخمحرکه
7,9503/18
58/92 B
45/59 T
1/34%
5/20 B
1/63-
خموتورخموتور
3,7582/47
13/91 B
22/55 T
0/67%
118/17 M
0/91-
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
13,1202/96
27/10 B
14/86 T
0/44%
-2/93 B
0/95-
خریختخریخت
6,8800/72
31/27 B
16/24 T
0/48%
-26/12 B
0/28-
خوسازخوساز
29,7502/25
14/33 B
33/32 T
0/98%
1/02 B
1/13-
ختراکختراک
5,1001/18
11/41 B
32/28 T
0/95%
-191/63 M
0/64-
خساپاخساپا
2,3830
220/29 B
465/90 T
13/74%
-1/42 B
1/1-
ختورختور
5,0902/57
23/23 B
19/62 T
0/58%
1/56 B
1/02-
خکارخکار
4,1421/16
13/04 B
14/33 T
0/42%
268/99 M
1/18-
خرینگخرینگ
22,1104/07
94/95 B
22/11 T
0/65%
203/18 M
0/74-
خچرخشخچرخش
23,5700/17
38/54 B
22/44 T
0/66%
-97/08 M
1/39-
ختوقاختوقا
6,2204/3
165/80 B
38/57 T
1/14%
24/18 B
1/31-
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
7,690-2/9
2/89 B
10/77 T
0/32%
0/00
0/33-
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/04%---
خفناورخفناور
54,900-2/95
37/31 B
5/49 T
0/16%
-15/41 B
0/61-
خکاوهخکاوه
25,4502/81
79/63 B
67/08 T
1/98%
0/00
1/56-
خبنیانخبنیان
5,5502/96
78/46 B
54/68 T
1/61%
24/18 B
1/09-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
13,5904/99
105/59 B
14/27 T
0/42%
40/55 B
2/56-
خپارسخپارس
1,2112/94
101/80 B
137/53 T
4/06%
23/13 B
2/19-
خاورخاور
3,5472/43
221/94 B
306/32 T
9/04%
-28/09 B
0/53-
خکرمان
خ
5,2202/33
27/98 B
26/10 T
0/77%
1/05 B
2/23-