پارسیان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/5%
حجم
6
0
/
8
0
5
0
M
0

پارسیان

|مجاز
بیمه پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/5%
حجم
6
0
/
8
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -17/02
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/5%
  • صنعت-0/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,090پایین ترین قیمت2,990

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 39/31 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 8/03 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 149/44 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/69
3,284بازه قیمت روز2,856
20/32 B
حقیقی
12/30 B
372/00 M
حقوقی
8/40 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/20 M
 • تعداد سهام13,000,000,000
 • سهام شناور
  10/55 %
نسبت‌های مالی
 • P/E18/2
 • P/Eگروه7/02
 • EPS166
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -16/96%شرکت صباتامین پارسیان-سهامی خاص-16/88%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -10/87%شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص-9/94%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -8/67%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان8/14%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان6/16%صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان5/75%شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-3/77%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-2/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان
  1/06 B
  62/56 K

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,9612/99
22/88 B
9/22 T
0/43%
15/41 B
3/0650/86
ودیودی
10,350-0/67
66/52 B
61/58 T
2/87%
-43/93 B
0/5412/54
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/56%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,497-3
10/72 B
14/68 T
0/68%
-3/71 B
1/011/98
اتکایاتکای
5,840-1/01
4/59 B
46/72 T
2/17%
-5/85 M
0/86/86
ملتملت
1,621-1/29
7/32 B
49/70 T
2/31%
-482/94 M
0/9317/93
آسیاآسیا
2,046-2/37
21/37 B
63/43 T
2/95%
-290/34 M
1/5910/69
ورازیورازی
1,517-2/31
73/17 B
28/88 T
1/34%
-2/54 B
0/949/33
کوثرکوثر
3,4842/79
98/29 B
87/10 T
4/05%
-12/11 B
1/474/41
آرمانآرمان
6,510-0/15
5/23 B
19/53 T
0/91%
-650/00 M
0/2120/41
بپاسبپاس
20,2000
75/79 B
1236/97 T
57/59%
-73/97 B
0/0835/9
میهنمیهن
16,060-4/99
94/52 B
24/09 T
1/12%
-24/46 B
0/813/9
بسامابساما
9,170-2/25
5/93 B
45/85 T
2/13%
-569/51 M
0/8615/67
ماما
4,607-2/14
12/76 B
36/86 T
1/72%
583/17 M
2/566/46
دانادانا
3,989-4/47
113/54 B
77/61 T
3/61%
-32/48 B
0/71/26
البرزالبرز
3,282-2/73
15/57 B
114/87 T
5/35%
-8/03 B
0/78/9
وحکمتوحکمت
2,4672/98
7/09 B
7/68 T
0/36%
1/32 B
4/85-
نویننوین
1,790-2/73
13/56 B
8/95 T
0/42%
1/64 B
0/96-
ومعلمومعلم
2,487-2/21
9/46 B
14/45 T
0/67%
-1/31 B
1/34-
بخاوربخاور
5,610-4/2
66/82 B
13/46 T
0/63%
10/73 B
1/5613/81
بارانباران
5,9302/94
123/66 B
7/12 T
0/33%
23/79 B
0/73-
بنوبنو
4,131-3/18
14/91 B
24/79 T
1/15%
-570/48 M
0/57-
اتکاماتکام
5,590-2/67
2/40 B
44/72 T
2/08%
-607/54 M
0/92-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,745-2/02
10/55 B
8/72 T
0/41%
-1/13 B
0/8-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,762-0/85
16/41 B
8/81 T
0/41%
378/80 M
2/73-
بتهرانبتهران
3,495-2/98
180/75 B
17/48 T
0/81%
-34/28 B
1/23-
کاریزکاریز
2,9540/27
8/69 B
7/09 T
0/33%
-8/08 B
0/28-
وفردا
و
1,5882/98
154/67 B
7/94 T
0/37%
59/53 M
2/08-
وآفری
و
2,810-4/97
22/30 B
33/72 T
1/57%
-14/91 B
0/14-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---