رانفور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/17%
حجم
1
0
/
4
0
9
0
M
0

رانفور

|مجاز
خدمات انفورماتیک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/17%
حجم
1
0
/
4
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -10/25
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/5%
  • صنعت+0/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,860پایین ترین قیمت5,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 211/68 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/64 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 65/95 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/64
6,300بازه قیمت روز5,480
4/22 B
حقیقی
7/86 B
4/09 B
حقوقی
451/33 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
26/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 14/40 M
 • تعداد سهام36,000,000,000
 • سهام شناور
  5/38 %
نسبت‌های مالی
 • P/E15/89
 • P/Eگروه28/05
 • EPS365
 • P/S
  5/02
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/83 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/16 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ملی انفورماتیک-سهامی خاص-90/26%IFMصندوق س .ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه4/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق س .ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه
  1/57 B
  -8/66 K

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,400-2/71
22/79 B
14/63 T
1/8%
-899/87 M
0/529/41
مفاخرمفاخر
10,510-6/94
55/71 B
8/82 T
1/08%
-6/60 B
0/451,304/43
فن آوافن آوا
5,510-0/18
25/90 B
12/12 T
1/49%
1/35 B
1/04150
رتاپرتاپ
4,041-0/44
11/47 B
36/37 T
4/47%
-937/74 M
1/4218/45
مدارانمداران
9,690-3/75
27/15 B
18/90 T
2/32%
-10/43 B
0/4910/76
رکیشرکیش
3,278-0/66
33/12 B
22/95 T
2/82%
-11/99 B
0/34-
آپآپ
6,950-0/29
12/06 B
38/57 T
4/74%
163/74 M
1/0139/56
سیستمسیستم
18,020-0/56
8/98 B
180/20 T
22/15%
441/57 M
0/5218/83
پرداختپرداخت
10,370-2/89
1/20 B
82/96 T
10/2%
-2/85 M
0/3969/03
سپسپ
16,230-0/12
580/88 M
185/67 T
22/82%
-226/24 M
0/9571/69
رافزارافزا
18,850-1/8
30/20 B
6/60 T
0/81%
-1/94 B
1/7913/69
سپیدارسپیدار
74,0002/17
19/36 B
51/80 T
6/37%
-3/28 B
7/12-
توسنتوسن
21,300-0/94
11/98 B
63/90 T
7/85%
1/17 B
11/79-
تپسیتپسی
6,6100/45
12/40 B
16/28 T
2%
-7/95 B
0/37-
پی پادپی پاد
15,590-0/19
46/88 B
46/77 T
5/75%
3/82 B
2/66-
فن افزار
ف
14,960-1/52
37/52 B
22/44 T
2/76%
-8/52 B
--
مرقام
م
9,350-0/75
8/50 B
4/67 T
0/57%
0/00
1/23-