وخارزم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
حجم
4
0
3
0
/
5
0
0
0
M
تصویر نماد وخارزم

وخارزم

|مجاز
سرمایه گذاری خوارزمی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
حجم معاملات
4
0
3
0
/
5
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/69
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,696پایین ترین قیمت1,660

  بازده ماهانه

  وخارزمصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -32,318,856,108ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وخارزم
 • ارزش بازار
  100/44 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  8
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -32/32 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  102/90 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/51
1,790بازه قیمت روز1,556
33/54 B
حقیقی
65/86 B
39/28 B
حقوقی
6/96 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  24/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  60,000,000,000
 • درصد شناور
  %52/22
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/18
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه توسعه همیاری سپهر20/37%شرکت آرمان اندیشان رستاک-سهامی خاص-8/58%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -7/47%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -3/56%شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -2/83%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-2/59%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کوشاالگوریتم1/2%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد