وخارزم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
حجم
2
0
4
0
/
9
0
7
0
M
0

وخارزم

|مجاز
سرمایه گذاری خوارزمی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
حجم
2
0
4
0
/
9
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -10/65
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/5%
  • صنعت0
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,750پایین ترین قیمت5,580

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 106/03 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  8
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/13%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -16/89 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 256/24 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/22
6,080بازه قیمت روز5,300
124/53 B
حقیقی
141/42 B
17/11 B
حقوقی
216/99 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/48 M
 • تعداد سهام18,700,000,000
 • سهام شناور
  53/07 %
نسبت‌های مالی
 • P/E3/77
 • P/Eگروه11/15
 • EPS1,491
 • P/S
  3/48
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 31/52 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 31/95 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه توسعه همیاری سپهر20/37%شرکت آرمان اندیشان رستاک-سهامی خاص-8/57%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -7/47%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-3/47%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -3/3%شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -2/5%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کوشاالگوریتم1/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کوشاالگوریتم
  230/03 M
  -5/05 K

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,686-1/26
26/12 B
21/09 T
0/36%
-167/95 M
1/316/63
وشمالوشمال
30,9002/93
4/82 B
3/77 T
0/07%
0/00
732/92
آریانآریان
4,1040/65
46/98 B
242/14 T
4/18%
-15/28 B
0/77/08
فلاتفلات
23,400-2/9
45/16 B
9/11 T
0/16%
-234/00 M
1/03-
وسپهوسپه
4,4170/39
31/56 B
134/28 T
2/32%
-416/03 M
0/584/89
وبهمنوبهمن
4,705-3/08
40/34 B
65/87 T
1/14%
-16/71 B
0/645/13
وصنعتوصنعت
2,0770/19
10/46 B
37/39 T
0/65%
-352/33 M
1/234/72
وتوصاوتوصا
1,163-3/27
42/86 B
40/70 T
0/7%
1/62 B
0/711/57
وایراوایرا
4,7452/83
39/93 B
10/44 T
0/18%
292/03 M
1/5937/25
اعتلااعتلا
3,818-3/82
19/66 B
11/64 T
0/2%
-1/09 B
0/283/17
سنوینسنوین
7,540-2/98
17/60 B
7/54 T
0/13%
-1/17 B
1/358/25
واتیواتی
14,020-1/63
20/91 B
63/09 T
1/09%
3/59 B
1/325/07
وکادووکادو
7,750-2/92
30/92 B
30/89 T
0/53%
-4/60 B
0/7713/89
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/14%
243/95 M
1/2917/49
معیارمعیار
18,3702/96
5/60 B
5/51 T
0/1%
2/24 B
32/4733/38
وگستروگستر
19,750-6/95
117/78 B
15/80 T
0/27%
-13/10 B
0/3632/59
گوهرانگوهران
5,380-0/74
10/01 B
34/97 T
0/6%
-3/21 B
0/795/25
وداناودانا
10,2705/76
60/88 B
13/86 T
0/24%
8/22 B
1/7367/44
سدبیرسدبیر
46,150-6/78
141/38 B
11/54 T
0/2%
-2/65 B
0/9159/17
وسکابوسکاب
3,731-0/85
16/63 B
44/77 T
0/77%
4/11 B
3/114/16
وبیمهوبیمه
1,572-0/19
96/39 B
25/15 T
0/43%
11/23 B
0/919/71
وتوسموتوسم
5,4404/02
28/26 B
43/52 T
0/75%
-1/90 B
0/523/87
ونیروونیرو
6,38010/9
488/08 B
66/99 T
1/16%
-166/05 B
1/219/51
وسبحانوسبحان
2,911-2/22
22/58 B
22/71 T
0/39%
-4/46 B
0/814/14
ونیکیونیکی
6,680-2/5
71/59 B
233/80 T
4/04%
-16/99 B
0/685/63
وساپاوساپا
5,060-0/4
169/46 B
100/19 T
1/73%
-5/34 B
1/2216/31
وبوعلیوبوعلی
3,4410/41
10/06 B
20/65 T
0/36%
-7/24 B
0/485/48
وصناوصنا
2,313-1/11
12/60 B
18/85 T
0/33%
-795/14 M
1/55/18
وجامیوجامی
2,033-0/69
22/18 B
4/07 T
0/07%
-595/78 M
0/716/63
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
104,4002/96
26/71 B
36/72 T
0/64%
0/00
26/674/71
وپویاوپویا
3,235-0/65
7/82 B
22/64 T
0/39%
218/98 M
3/873/28
سرچشمهسرچشمه
8,360-2/21
87/45 B
63/95 T
1/1%
-67/18 B
0/1713/73
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%--18/17
وملتوملت
3,896-1/52
7/87 B
3/90 T
0/07%
-132/76 M
2/6812/58
وفتخاروفتخار
2,303-2/96
65/04 B
4/61 T
0/08%
-11/04 B
1/19/29
وآواوآوا
4,579-4/09
27/40 B
6/04 T
0/1%
-1/18 B
0/614/87
صباصبا
3,167-1/62
41/23 B
364/20 T
6/29%
-18/26 B
0/924/37
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/69%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/52%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/76%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/53%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/81%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/4%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/76%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/7%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/39%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/15%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/27%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/34%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/16%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/91%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1/01%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/21%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/08%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/68%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/64%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/89%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/31%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/62%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/12%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/18%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/31%--3/92
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/03%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/05%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,688-2/83
13/29 B
36/88 T
0/64%
575/41 M
6/03-
وسپهر
و
5,550-0/18
110/51 B
416/25 T
7/2%
6/37 B
2/23-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/13%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/74%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,1400
3/63 B
11/62 T
0/2%
-3/29 B
0/38-
مدیریتمدیریت
3,362-0/98
5/87 B
10/09 T
0/17%
0/00
4/3-
وهامونوهامون
2,7490/87
33/33 B
13/74 T
0/24%
-13/85 B
1/82-
وتوسکاوتوسکا
13,3202/94
47/15 B
11/06 T
0/19%
2/82 B
0/62-
وطوبیوطوبی
2,5280/51
8/12 B
7/58 T
0/13%
0/00
1/13-
بهیربهیر
9,530-1/99
554/42 M
5/72 T
0/1%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/04%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
3,0963/73
146/96 B
12/38 T
0/21%
491/14 M
1/31-
ومهانومهان
7,650-0/26
17/84 B
229/50 T
3/97%
-9/78 B
0/76-
شهر
ش
2,043-1/8
47/95 B
67/42 T
1/17%
-3/01 B
5-