حپترو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
حجم
2
0
3
0
2
0
/
1
0
2
0
K
0

حپترو

|مجاز
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
حجم
2
0
3
0
2
0
/
1
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/24
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/9%
  • صنعت+10/3%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت45,800پایین ترین قیمت44,780

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/08 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/12%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/31 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 117/18 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/37
49,580بازه قیمت روز43,100
7/15 B
حقیقی
10/46 B
3/31 B
حقوقی
45/50 K
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/78
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 318/13 K
 • تعداد سهام200,000,000
 • سهام شناور
  38/20 %
نسبت‌های مالی
 • P/E14/8
 • P/Eگروه9/03
 • EPS3,073
 • P/S
  4/79
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 165/32 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 364/44 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 869/84 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 7/74 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 19/44 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 34/42 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص-51/57%شخص حقیقی1/84%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/66%شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو1/65%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/6%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/21%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/17%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,450-1/91
15/38 B
51/03 T
4/39%
-8/98 B
0/389/31
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
17,2702/97
77/54 B
12/95 T
1/11%
10/51 B
1/4629/38
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/38%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
290,850-2/99
3/11 B
4/36 T
0/38%
-836/61 M
1/25-
حکشتیحکشتی
13,8004/01
878/16 B
796/56 T
68/47%
380/17 B
1/274/87
توریلتوریل
5,6600/35
15/96 B
39/62 T
3/4%
-491/46 M
0/5212/16
حتوکاحتوکا
3,9933/15
10/92 B
14/14 T
1/22%
679/35 M
1/4714/61
حفارسحفارس
1,7304/97
156/34 B
34/17 T
2/94%
59/27 B
7/95109/87
حریلحریل
2,614-0/12
23/07 B
12/46 T
1/07%
-178/55 M
0/9817/94
حپارساحپارسا
61,350-1/21
2/43 B
15/34 T
1/32%
-373/34 M
0/548/21
حسیرحسیر
14,0001/23
46/69 B
16/88 T
1/45%
3/44 B
1/064/71
حآساحآسا
9,9201/82
11/67 B
17/86 T
1/53%
-284/64 M
0/9829/53
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,077-0/71
81/07 B
22/86 T
1/96%
46/40 B
0/96-
حگهرحگهر
12,940-0/46
5/56 B
57/45 T
4/94%
-523/29 M
0/26-
حشکوهحشکوه
5,310-1/65
241/76 B
9/17 T
0/79%
103/25 B
0/59-
حگردشحگردش
3,4042/97
25/40 B
5/45 T
0/47%
-911/49 M
2/12-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---