حفارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/75%
حجم(مشکوک)
8
0
6
0
2
0
/
0
0
9
0
M
0

حفارس

|مجاز
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/75%
حجم(مشکوک)
8
0
6
0
2
0
/
0
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  T
  0
 • تاثیر در شاخص
  42/16
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+41/8%
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,097پایین ترین قیمت1,963

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 40/94 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  ,
  7
  0
  1
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  4/37%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -214/73 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 597/09 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/18
2,097بازه قیمت روز1,899
1/36 T
حقیقی
1/58 T
418/02 B
حقوقی
203/29 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/01 M
 • تعداد سهام19,749,339,000
 • سهام شناور
  41/94 %
نسبت‌های مالی
 • P/E130/04
 • P/Eگروه9/03
 • EPS16
 • P/S
  3/13
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 162/26 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 96/46 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 47/38 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 271/80 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 169/76 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت.ت ایثارگری خ.ح ونقل.گ وا.ک.ایده آل شهرآرا26/32%شرکت مسیرسبزفرادیس-سهامی خاص-4/83%PRXسبد-شرک68910--شرک42970-3/17%PRXسبد-شرک68910--شرک42970-3/16%PRXسبد-شرک71191--شرک42970-2/78%PRXسبد-شرک72346--شرک42970-1/59%PRXسبد-شرک68910--شرک42970-1/58%PRXسبد-شرک72346--شرک42970-1/58%PRXسبد-شرک71191--شرک42970-1/58%PRXسبد-شرک71191--شرک42970-1/58%PRXسبد-شرک72502--شرک42970-1/58%PRXسبد-شرک72502--شرک42970-1/58%PRXسبد-شرک72502--شرک42970-1/58%PRXسبد-شرک72346--شرک42970-1/54%شخص حقیقی1/5%شرکت آروین تجارت ثمین-سهامی خاص-1/01%PRXسبد-شرک68910--شرک50463-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5204/64
36/97 B
51/20 T
4/53%
10/87 B
1/779/28
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,930-3
16/27 B
11/95 T
1/06%
0/00
0/3626/85
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/51%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
274,550-2/99
19/61 B
4/12 T
0/36%
-15/61 B
0/31-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
69/68%
468/72 M
0/914/85
توریلتوریل
6,030-4/6
40/17 B
42/21 T
3/73%
-9/43 B
0/6512/89
حتوکاحتوکا
4,181-4/03
7/58 B
14/80 T
1/31%
-752/46 M
0/9414/77
حپتروحپترو
44,560-0/92
3/69 B
8/91 T
0/79%
-27/80 M
1/0614/41
حریلحریل
2,7234/18
139/94 B
12/98 T
1/15%
27/56 B
0/9719/31
حپارساحپارسا
61,800-0/32
2/69 B
15/45 T
1/36%
-424/20 M
0/728/24
حسیرحسیر
13,800-3/62
32/89 B
16/64 T
1/47%
-6/41 B
0/814/58
حآساحآسا
9,610-5/46
5/61 B
17/30 T
1/53%
-272/68 M
1/0327/97
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,1960/06
79/24 B
23/74 T
2/1%
-1/30 B
0/98-
حگهرحگهر
12,6300/24
5/05 B
56/08 T
4/96%
-269/46 M
1/15-
حشکوهحشکوه
5,150-2/84
16/49 B
8/89 T
0/79%
-10/97 B
0/63-
حگردشحگردش
3,523-2/13
24/86 B
5/64 T
0/5%
-1/95 B
1/69-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---