قثابت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/56%
حجم
2
0
3
0
/
4
0
2
0
M
0

قثابت

|مجاز
قند ثابت خراسان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/56%
حجم
2
0
3
0
/
4
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -8/37
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/03%
  • صنعت+4/78%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,870پایین ترین قیمت2,811

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۳۰
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/04/31
  • ۱۴۰۲/۸/۲۹
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/04/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/30 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/36%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 782/10 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 191/87 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/88
3,019بازه قیمت روز2,733
65/24 B
حقیقی
64/46 B
1/09 B
حقوقی
1/87 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/30 M
 • تعداد سهام6,462,809,000
 • سهام شناور
  80/71 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/06
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سلیم-سهامی عام-19/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8
0
,
6
0
4
0
0
0
-3/46%
0
0
30/24 T
8/66%
-1/14 B
0/75-
قیستوقیستو
1
0
0
0
,
4
0
3
0
0
0
0/48%
0
0
15/64 T
4/48%
2/94 B
20/9-
قارومقاروم
8
0
7
0
,
0
0
0
0
0
0
-0/17%
0
0
29/86 T
8/55%
-879/84 M
1/95-
قجامقجام
6
0
,
4
0
3
0
0
0
0/31%
0
0
4/18 T
1/2%
2/66 B
1/98-
قشیرقشیر
9
0
,
5
0
9
0
0
0
-0/62%
0
0
7/47 T
2/14%
0
0/86-
قشکرقشکر
2
0
,
8
0
6
0
8
0
-0/31%
0
0
7/06 T
2/02%
-124/11 M
0/64-
قزوینقزوین
8
0
,
3
0
8
0
0
0
-0/59%
0
0
17/34 T
4/96%
-10/18 B
0/4-
قلرستقلرست
7
0
,
7
0
5
0
0
0
-0/39%
0
0
13/95 T
3/99%
11/48 M
0/94-
قشهدقشهد
1
0
6
0
,
2
0
2
0
0
0
0/12%
0
0
16/91 T
4/84%
-183/03 M
0/83-
قهکمتقهکمت
1
0
1
0
,
4
0
7
0
0
0
0/17%
0
0
32/64 T
9/34%
-5/60 B
0/33-
قصفهاقصفها
1
0
5
0
7
0
,
5
0
5
0
0
0
-0/57%
0
0
30/72 T
8/79%
-628/69 M
1/21-
قنیشاقنیشا
3
0
,
2
0
6
0
6
0
4/92%
0
0
13/06 T
3/74%
31/26 B
5/89-
قمروقمرو
9
0
,
8
0
9
0
0
0
1/85%
0
0
19/78 T
5/66%
-12/97 B
0/35-
قپیراقپیرا
1
0
2
0
,
0
0
3
0
0
0
-0/25%
0
0
30/43 T
8/71%
-238/00 M
0/57-
قنقشقنقش
1
0
7
0
4
0
,
4
0
5
0
0
0
-0/12%
0
0
24/25 T
6/94%
0
0/63-
قشرینقشرین
1
0
0
0
,
2
0
3
0
0
0
-1/25%
0
0
25/66 T
7/34%
-3/71 B
0/24-
قتربتقتربت
2
0
3
0
,
7
0
0
0
0
0
-0/21%
0
0
11/85 T
3/39%
-190/24 M
1/01-