قثابت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
3
0
/
4
0
3
0
M
0

قثابت

|مجاز
قند ثابت خراسان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
3
0
/
4
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/18
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/7%
  • صنعت+6/9%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,999پایین ترین قیمت2,840

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/89 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  6
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/21%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 505/61 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 121/95 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/74
3,069بازه قیمت روز2,777
37/93 B
حقیقی
37/42 B
1/32 B
حقوقی
1/83 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/55
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/06 M
 • تعداد سهام6,462,809,000
 • سهام شناور
  79/45 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/21
 • EPS-30
 • P/S
  3/23
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 32/42 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 38/82 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سلیم-سهامی عام-19/29%PRXسبد-شرک14514--شرک14909-1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,1600/49
52/17 B
28/56 T
8/4%
-5/52 B
0/9115/06
قیستوقیستو
10,820-2/95
2/01 B
16/23 T
4/77%
-897/68 M
0/7611/73
قارومقاروم
100,400-2/98
3/78 B
34/46 T
10/13%
-1/69 B
0/6518/5
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,160-1/67
3/08 B
4/65 T
1/37%
0/00
1/237/75
قشیرقشیر
7,9602/67
11/46 B
6/20 T
1/82%
1/21 B
1/26-
قشکرقشکر
2,755-1/22
7/42 B
6/78 T
1/99%
-1/16 B
0/66-
قزوینقزوین
7,8201/68
13/74 B
16/18 T
4/76%
-72/77 M
0/989/96
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,380-2/48
6/80 B
15/08 T
4/43%
-4/09 B
0/278/58
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
33,0502/05
81/32 B
22/96 T
6/75%
-1/32 B
0/723/27
قهکمتقهکمت
11,500-1/22
10/56 B
32/72 T
9/62%
-290/33 M
1/1210/02
قصفهاقصفها
147,670-0/78
18/57 B
28/80 T
8/47%
-1/14 B
0/8919/44
قنیشاقنیشا
2,851-3/17
9/70 B
11/40 T
3/35%
-1/36 B
0/39658/59
قمروقمرو
9,4201/19
14/88 B
18/84 T
5/54%
1/32 B
1/046/96
قپیراقپیرا
12,340-3/45
4/24 B
31/21 T
9/18%
-503/22 M
0/6422/2
قنقشقنقش
229,400-2/98
166/14 B
31/89 T
9/38%
-29/99 B
0/17157/09
قشرینقشرین
7,990-2/94
14/80 B
20/04 T
5/89%
0/00
0/9292/87
قتربتقتربت
28,2002/47
9/04 B
14/10 T
4/15%
-840/49 M
0/59-
قیستوح
ق
--------