قمرو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/64%
حجم
1
0
/
8
0
6
0
M
0

قمرو

|مجاز
قند مرودشت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/64%
حجم
1
0
/
8
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/42
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+16/8%
  • صنعت+14/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,350پایین ترین قیمت9,160

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/50 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/09%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 961/72 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 305/44 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/28
9,960بازه قیمت روز8,660
16/80 B
حقیقی
15/84 B
437/11 M
حقوقی
1/40 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/38
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/50 M
 • تعداد سهام2,000,000,000
 • سهام شناور
  30/80 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/9
 • P/Eگروه25/21
 • EPS1,347
 • P/S
  2/02
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/36 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/10 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/99 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 11/83 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 19/54 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 27/06 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی10%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-8/97%شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران -سهامی عام -1/71%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا
  20/10 M
  -102/69 K

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,350-3/94
100/33 B
29/23 T
8/51%
-24/76 B
0/6515/14
قیستوقیستو
10,920-3
5/76 B
16/38 T
4/77%
-114/81 M
0/711/9
قارومقاروم
100,6502/98
11/34 B
34/54 T
10/05%
1/51 B
1/619/3
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,230-0/69
7/47 B
4/70 T
1/37%
0/00
1/617/89
قشیرقشیر
8,140-1/57
11/87 B
6/34 T
1/85%
0/00
0/42-
قشکرقشکر
2,826-3/15
34/78 B
6/95 T
2/02%
-390/31 M
0/75-
قثابتقثابت
2,9630/03
61/97 B
19/15 T
5/57%
-1/03 B
0/68-
قزوینقزوین
8,050-4/96
48/28 B
16/66 T
4/85%
-12/13 B
0/7310/17
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,520-2/71
32/60 B
15/34 T
4/46%
-13/31 B
0/58/98
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
31,960-5
86/46 B
22/21 T
6/46%
-5/67 B
0/2322/58
قهکمتقهکمت
11,020-3/69
17/27 B
31/36 T
9/13%
-10/57 B
0/549/71
قصفهاقصفها
153,700-2/47
9/14 B
29/97 T
8/72%
-313/58 M
0/8220/09
قنیشاقنیشا
2,926-4/17
32/98 B
11/70 T
3/41%
-820/19 M
0/55683/88
قپیراقپیرا
12,530-3/18
3/03 B
31/69 T
9/22%
-551/17 M
1/1122/5
قنقشقنقش
238,200-3
1/06 B
33/11 T
9/64%
0/00
0/09158/5
قشرینقشرین
8,0002/95
17/54 B
20/07 T
5/84%
0/00
2/5994/16
قتربتقتربت
28,300-2/83
82/50 K
14/15 T
4/12%
0/00
1-
قیستوح
ق
--------