قهکمت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/55%
حجم
9
0
9
0
4
0
/
6
0
1
0
K
0

قهکمت

|مجاز
قندهکمتان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/55%
حجم
9
0
9
0
4
0
/
6
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -13/77
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/7%
  • صنعت+2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,970پایین ترین قیمت10,590

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۶
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/70 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/95 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 86/37 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/4
11,500بازه قیمت روز10,420
1/90 B
حقیقی
7/85 B
8/77 B
حقوقی
2/83 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
9/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/32 M
 • تعداد سهام2,845,343,000
 • سهام شناور
  14/33 %
نسبت‌های مالی
 • P/E9/58
 • P/Eگروه25/21
 • EPS1,127
 • P/S
  1/70
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/46 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/78 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 3/29 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 15/35 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 18/18 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی پویاگستردنیا-سهامی خاص-81/24%شخص حقیقی2/18%شخص حقیقی1/13%شخص حقیقی1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,230-2/86
65/41 B
28/80 T
9/06%
-6/73 B
0/6814/85
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
5/08%
0/00
0/6711/66
قارومقاروم
99,050-2/96
3/61 B
33/99 T
10/69%
-1/45 B
0/7318/28
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-0/14
8/03 B
4/65 T
1/46%
0/00
1/767/8
قشیرقشیر
8,8709/78
51/13 B
6/91 T
2/17%
3/10 B
1/35-
قشکرقشکر
2,7822/57
24/63 B
6/84 T
2/15%
-17/05 B
0/51-
قثابتقثابت
2,764-2/8
59/74 B
17/86 T
5/62%
-2/63 B
0/64-
قزوینقزوین
7,750-1/29
4/89 B
16/04 T
5/04%
-898/66 M
1/349/68
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,190-1/1
6/22 B
14/74 T
4/64%
-445/64 M
1/18/42
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
28,650-4/69
124/47 B
19/91 T
6/26%
-17/92 B
0/3320/26
قصفهاقصفها
142,890-2/85
10/65 B
27/86 T
8/76%
-230/69 M
0/6418/65
قنیشاقنیشا
2,785-2/77
6/63 B
11/14 T
3/5%
-1/11 B
0/66640/79
قمروقمرو
9,170-2/91
6/88 B
18/34 T
5/77%
-1/92 B
0/616/69
قپیراقپیرا
12,100-4/36
1/57 B
30/60 T
9/63%
-67/43 M
0/7621/48
قنقشقنقش
222,3002/99
12/17 B
30/90 T
9/72%
0/00
2/33154/66
قشرینقشرین
7,610-2/94
20/22 B
19/09 T
6%
-3/17 B
0/8688/88
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/43%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------