قصفها

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/08%
حجم
3
0
6
0
/
8
0
4
0
K
0

قصفها

|مجاز
قنداصفهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/08%
حجم
3
0
6
0
/
8
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  2
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/61
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/6%
  • صنعت-0/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت144,910پایین ترین قیمت142,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   کمیته انتصابات

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 27/84 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -206/04 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 174/99 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/03
152,390بازه قیمت روز137,890
4/90 B
حقیقی
5/11 B
206/04 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 82/91 K
 • تعداد سهام195,000,000
 • سهام شناور
  29/70 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/21
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا48/94%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی20/09%شرکت بیمه معلم-سهامی عام-1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,2300/49
18/15 B
28/80 T
8/95%
-4/77 M
1/24-
قیستوقیستو
10,770-2/97
121/55 M
16/16 T
5/02%
0/00
1-
قارومقاروم
98,500-2/98
3/58 B
33/81 T
10/5%
-3/17 B
0/26-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-0/7
2/88 B
4/65 T
1/44%
-937/07 M
1/11-
قشیرقشیر
9,3004/96
73/69 B
7/24 T
2/25%
9/31 B
1/14-
قشکرقشکر
2,7520/92
7/67 B
6/77 T
2/1%
-1/38 B
0/51-
قثابتقثابت
2,7510/51
28/79 B
17/78 T
5/52%
252/15 M
0/44-
قزوینقزوین
7,7400
11/42 B
16/02 T
4/97%
-6/52 B
0/7-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,030-0/85
13/08 B
14/45 T
4/49%
-7/42 B
0/26-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
29,9204/99
51/58 B
20/79 T
6/46%
1/62 B
1/08-
قهکمتقهکمت
10,800-0/56
4/49 B
30/73 T
9/54%
-1/39 B
0/71-
قنیشاقنیشا
2,763-0/9
9/26 B
11/05 T
3/43%
-2/88 B
0/84-
قمروقمرو
9,110-2/4
4/15 B
18/22 T
5/66%
-2/15 B
0/43-
قپیراقپیرا
12,070-3/55
3/01 B
30/53 T
9/48%
1/11 B
1/23-
قنقشقنقش
228,9502/99
46/68 B
31/82 T
9/88%
-2/29 B
0/67-
قشرینقشرین
7,5902/89
28/78 B
19/04 T
5/91%
-269/81 M
1/21-
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/38%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------