دفرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
5
0
/
1
0
8
0
K
0

دفرا

|مجاز
فرآورده های تزریقی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
5
0
/
1
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  6
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/3%
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت36,040پایین ترین قیمت35,660

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 51/13 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/08 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 189/42 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/42
38,330بازه قیمت روز34,690
757/69 M
حقیقی
667/45 M
166/40 M
حقوقی
256/64 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/99
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 560/00 K
 • تعداد سهام1,400,000,000
 • سهام شناور
  17/57 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/79
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی27/53%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -12/95%شخص حقیقی7/55%شخص حقیقی7/55%شخص حقیقی7/55%شخص حقیقی5/54%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر5/06%شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-4/41%شخص حقیقی3/18%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه
  14/70 M
  5/00 K

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,690-1/03
397/79 M
67/59 T
2/63%
-10/86 M
0/57-
کاسپینکاسپین
19,4200
542/40 M
27/19 T
1/06%
0/00
2/4-
دامیندامین
4,2451/67
1/72 B
23/35 T
0/91%
1/22 M
0/36-
دحاویدحاوی
15,110-2/98
557/46 M
16/32 T
0/63%
0/00
0/5-
دشیریدشیری
120,7501/41
445/69 M
6/04 T
0/23%
245/10 M
4/44-
دکوثردکوثر
11,2400/71
2/18 B
19/11 T
0/74%
-795/81 M
0/97-
دلردلر
29,200-0/34
993/17 M
65/70 T
2/55%
-455/18 M
1/39-
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/63%---
دسانکودسانکو
6,5100
563/85 M
10/49 T
0/41%
-112/06 M
0/56-
وپخشوپخش
18,8900/05
1/90 B
158/68 T
6/16%
0/00
0/5-
پخشپخش
17,610-1/56
408/02 M
66/92 T
2/6%
0/00
1/66-
دشیمیدشیمی
30,7900/97
2/42 B
27/71 T
1/08%
-26/55 M
0/82-
دتماددتماد
48,960-6/14
138/24 M
35/01 T
1/36%
0/00
1-
درازکدرازک
13,8100/14
1/43 B
29/00 T
1/13%
-31/94 M
0/72-
والبروالبر
6,0000/17
431/72 M
81/00 T
3/15%
0/00
2/75-
دسینادسینا
15,0101/8
677/34 M
36/02 T
1/4%
554/71 M
4/02-
دتولیددتولید
10,3202/49
8/57 B
12/38 T
0/48%
-118/91 M
1/36-
دزهراویدزهراوی
5,910-2/03
1/61 B
18/94 T
0/73%
0/00
0/66-
ددامددام
17,960-1/84
1/97 B
20/65 T
0/8%
414/36 M
0/73-
دبالکدبالک
11,570-0/09
405/20 M
8/91 T
0/35%
0/00
1/17-
داسوهداسوه
46,010-3/63
2/22 B
34/51 T
1/34%
-191/52 M
0/19-
دابوردابور
17,140-1/17
258/21 M
30/85 T
1/2%
127/01 M
3/31-
دالبردالبر
6,0000/67
749/48 M
57/00 T
2/21%
-240/04 M
0/5-
دروزدروز
25,820-2/75
837/79 M
18/07 T
0/7%
-187/04 M
0/4-
دجابردجابر
17,3804/56
6/09 B
39/42 T
1/53%
0/00
2/61-
کی بی سیکی بی سی
17,400-1/64
34/13 B
8/53 T
0/33%
-6/93 B
0/35-
دپارسدپارس
57,690-2/2
611/76 M
54/81 T
2/13%
-574/00 M
0/35-
دلقمادلقما
3,384-0/15
2/95 B
22/79 T
0/89%
-252/37 M
0/87-
دکیمیدکیمی
33,0900/64
59/07 M
19/06 T
0/74%
0/00
1/54-
دعبیددعبید
14,9801/6
28/07 B
374/50 T
14/54%
-14/73 B
0/69-
تیپیکوتیپیکو
30,140-0/8
1/37 B
331/54 T
12/88%
-692/58 M
0/16-
دیراندیران
8,3102/06
7/01 B
11/05 T
0/43%
-1/51 B
1/52-
دفارادفارا
32,500-0/31
771/89 M
52/00 T
2/02%
-66/83 M
0/71-
دارودارو
29,690-1/81
6/94 B
77/19 T
3%
-4/73 B
0/23-
دسبحاندسبحان
7,260-0/28
2/12 B
38/70 T
1/5%
-1/75 B
0/51-
شتهرانشتهران
62,6501/95
1/28 B
97/69 T
3/79%
0/00
3-
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/63%-1/75-
برکتبرکت
6,6201/52
33/46 B
114/79 T
4/46%
20/60 B
1/98-
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/39%-0/36-
شفاشفا
23,250-1/76
1/67 B
63/05 T
2/45%
0/00
1/67-
داوهداوه
12,6601/51
5/46 B
8/81 T
0/34%
0/00
0/68-
دکپسولدکپسول
77,2001/45
637/04 M
23/16 T
0/9%
0/00
1/08-
درهآوردرهآور
80,850-1/23
5/54 B
20/21 T
0/79%
-2/83 B
0/47-
هجرتهجرت
28,100-1/93
4/79 B
44/96 T
1/75%
-1/16 B
0/75-
دتوزیعدتوزیع
24,1002/54
2/77 B
43/38 T
1/69%
71/58 M
2/02-
دداناددانا
52,300-0/86
1/56 B
125/52 T
4/88%
-469/88 M
1/66-
درازیدرازی
20,750-2/4
10/51 B
20/75 T
0/81%
0/00
0/54-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-2/78
24/50 K
42/84 T
1/66%
0/00
1-