دسبحا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/44%
حجم
2
0
/
8
0
0
0
M
0

دسبحا

|مجاز
گروه دارویی سبحان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/44%
حجم
2
0
/
8
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -8/03
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/49%
  • صنعت+6/15%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,130پایین ترین قیمت8,830

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 62/71 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -13/30 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 90/36 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/39
9,660بازه قیمت روز8,400
9/22 B
حقیقی
22/51 B
16/03 B
حقوقی
2/73 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/79 M
 • تعداد سهام6,975,000,000
 • سهام شناور
  9/15 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/7
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-66/67%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر11/18%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/65%شرکت سرمایه گذاری سپه -سهامی عام -1/83%شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام-1/53%صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی1/36%صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر1/36%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی توسعه بازارتمدن1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-
  4/65 B
  16/00 K
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی توسعه بازارتمدن
  86/88 M
  49/41 K

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کاسپینکاسپین
1
0
8
0
,
7
0
0
0
0
0
0/11%
0
0
26/18 T
1/05%
2/28 B
1/46-
دامیندامین
5
0
,
4
0
0
0
4
0
1/37%
0
0
29/72 T
1/19%
-1/92 B
1/07-
دحاویدحاوی
1
0
1
0
,
8
0
3
0
0
0
1/28%
0
0
12/78 T
0/51%
0
1/57-
دشیریدشیری
1
0
0
0
6
0
,
1
0
5
0
0
0
0/09%
0
0
5/31 T
0/21%
-624/18 M
1-
دکوثردکوثر
1
0
2
0
,
3
0
9
0
0
0
4/38%
0
0
21/06 T
0/84%
11/55 B
1/19-
دلردلر
3
0
1
0
,
8
0
8
0
0
0
0/03%
0
0
71/73 T
2/87%
-1/68 B
0/55-
دسانکودسانکو
7
0
,
0
0
2
0
0
0
1/15%
0
0
11/31 T
0/45%
2/68 B
1/55-
وپخشوپخش
1
0
9
0
,
5
0
7
0
0
0
0/31%
0
0
164/39 T
6/58%
-4/93 B
0/79-
دفرادفرا
3
0
6
0
,
8
0
0
0
0
0
0/38%
0
0
51/52 T
2/06%
-801/20 M
0/9-
پخشپخش
1
0
7
0
,
7
0
1
0
0
0
0/23%
0
0
67/30 T
2/69%
-2/34 B
1/73-
دشیمیدشیمی
3
0
0
0
,
6
0
4
0
0
0
0/2%
0
0
27/58 T
1/1%
-4/05 B
0/91-
دتماددتماد
4
0
9
0
,
7
0
4
0
0
0
1/61%
0
0
35/56 T
1/42%
-2/34 B
1/77-
درازکدرازک
1
0
2
0
,
3
0
9
0
0
0
-0/4%
0
0
26/02 T
1/04%
-25/99 M
0/82-
والبروالبر
6
0
,
0
0
0
0
0
0
-0/33%
2
0
3
0
/
1
0
4
0
B
0
81/00 T
3/24%
-7/73 B
0/43-
دسینادسینا
1
0
5
0
,
6
0
9
0
0
0
0/13%
0
0
37/66 T
1/51%
-991/77 M
0/93-
دتولیددتولید
1
0
0
0
,
7
0
1
0
0
0
-3/95%
0
0
12/85 T
0/52%
-3/99 B
0/7-
دزهراویدزهراوی
6
0
,
0
0
6
0
0
0
0/33%
0
0
19/42 T
0/78%
0
1/62-
ددامددام
1
0
7
0
,
1
0
9
0
0
0
2/2%
0
0
19/77 T
0/79%
325/14 M
1/24-
دبالکدبالک
1
0
0
0
,
3
0
5
0
0
0
-0/67%
0
0
9/52 T
0/38%
-179/97 M
0/78-
داسوهداسوه
4
0
1
0
,
0
0
9
0
0
0
0/12%
0
0
30/82 T
1/23%
-353/46 M
0/49-
دابوردابور
1
0
4
0
,
1
0
4
0
0
0
3/82%
0
0
25/45 T
1/02%
14/57 B
0/63-
دالبردالبر
6
0
,
1
0
3
0
0
0
0/33%
0
0
58/23 T
2/33%
393/29 M
1/14-
دروزدروز
1
0
2
0
,
5
0
0
0
0
0
4/51%
0
0
17/50 T
0/7%
-1/09 B
2/74-
دجابردجابر
1
0
6
0
,
0
0
7
0
0
0
0/19%
0
0
36/45 T
1/46%
-3/43 B
0/66-
کی بی سیکی بی سی
2
0
1
0
,
3
0
0
0
0
0
1/67%
0
0
10/44 T
0/42%
4/12 B
1/08-
دپارسدپارس
6
0
3
0
,
1
0
4
0
0
0
0/32%
0
0
59/98 T
2/4%
3/17 B
1/57-
دلقمادلقما
2
0
,
9
0
1
0
4
0
-0/2%
0
0
19/63 T
0/79%
-227/73 M
0/99-
دکیمیدکیمی
2
0
9
0
,
9
0
2
0
0
0
0/6%
0
0
17/23 T
0/69%
11/97 B
2/8-
دعبیددعبید
1
0
6
0
,
0
0
2
0
0
0
-0/19%
0
0
400/50 T
16/04%
-13/61 B
0/7-
تیپیکوتیپیکو
3
0
0
0
,
0
0
7
0
0
0
0/5%
0
0
330/77 T
13/24%
1/21 B
0/84-
دیراندیران
8
0
,
9
0
1
0
0
0
-3/36%
0
0
11/85 T
0/47%
-153/49 M
0/85-
دفارادفارا
3
0
4
0
,
1
0
4
0
0
0
0/12%
0
0
54/62 T
2/19%
-1/23 B
0/91-
دارودارو
2
0
8
0
,
6
0
4
0
0
0
0/14%
0
0
74/46 T
2/98%
1/69 B
0/72-
دسبحاندسبحان
7
0
,
9
0
1
0
0
0
-0/88%
1
0
8
0
/
6
0
5
0
B
0
42/16 T
1/69%
-10/66 B
0/69-
برکتبرکت
6
0
,
7
0
3
0
0
0
-1/9%
0
0
116/70 T
4/67%
-4/67 B
0/84-
ریشمکریشمک
9
0
,
3
0
6
0
0
0
-1/78%
0
0
9/36 T
0/38%
14/91 B
1/32-
شفاشفا
2
0
1
0
,
7
0
4
0
0
0
0/14%
0
0
58/96 T
2/36%
-793/11 M
0/83-
داوهداوه
1
0
4
0
,
3
0
2
0
0
0
5/06%
0
0
9/97 T
0/4%
9/21 B
1/95-
دکپسولدکپسول
8
0
2
0
,
7
0
5
0
0
0
-0/84%
0
0
24/82 T
0/99%
-5/05 B
0/39-
درهآوردرهآور
8
0
5
0
,
8
0
0
0
0
0
-0/41%
0
0
21/45 T
0/86%
-2/91 B
0/95-
هجرتهجرت
2
0
8
0
,
3
0
0
0
0
0
-0/35%
0
0
45/28 T
1/81%
-1/05 B
0/47-
دتوزیعدتوزیع
2
0
3
0
,
1
0
0
0
0
0
-1/28%
0
0
41/58 T
1/67%
8/30 B
1/46-
دداناددانا
5
0
2
0
,
2
0
5
0
0
0
0%
0
0
125/40 T
5/02%
-291/39 M
5/49-
درازیدرازی
2
0
0
0
,
4
0
5
0
0
0
2/71%
0
0
20/45 T
0/82%
27/89 B
0/7-
دقاضی
د
2
0
3
0
,
6
0
0
0
0
0
0/21%
0
0
40/12 T
1/61%
2/74 B
3/98-