دسینا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
حجم
9
0
5
0
/
3
0
9
0
K
0

دسینا

|مجاز
داروسازی سینا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
حجم
9
0
5
0
/
3
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  4
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/73
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/5%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,550پایین ترین قیمت15,260

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 36/07 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 819/86 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 159/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/32
15,730بازه قیمت روز14,250
3/20 B
حقیقی
1/93 B
0/00
حقوقی
1/26 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 960/00 K
 • تعداد سهام2,400,000,000
 • سهام شناور
  14/90 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/27
 • P/Eگروه11/79
 • EPS2,115
 • P/S
  2/78
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت واسط مالی مهریکم-بامسئولیت محدود-33/19%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-16/38%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -15/19%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -12/08%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-3/75%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -1/66%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کوشاالگوریتم1/6%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کوشاالگوریتم
  38/62 M
  -17/21 K

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,670-0/83
5/32 B
67/45 T
2/6%
-1/65 B
0/629/68
کاسپینکاسپین
19,330-0/05
2/72 B
27/06 T
1/04%
0/00
1/637/29
دامیندامین
4,2630/9
6/60 B
23/45 T
0/91%
276/86 M
0/367/95
دحاویدحاوی
15,110-2/98
557/46 M
16/32 T
0/63%
0/00
0/55/91
دشیریدشیری
120,7500
546/39 M
6/04 T
0/23%
245/10 M
1/449/27
دکوثردکوثر
11,3802/67
20/58 B
19/35 T
0/75%
-1/01 B
1/9111/13
دلردلر
29,3901/54
11/25 B
66/13 T
2/55%
-721/95 M
0/977/72
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/62%--0/82
دسانکودسانکو
6,490-0/31
3/97 B
10/46 T
0/4%
-138/10 M
0/6611/19
وپخشوپخش
18,890-0/69
3/53 B
158/68 T
6/12%
-407/83 M
0/56/29
دفرادفرا
36,5300
1/84 B
51/14 T
1/97%
430/71 M
2/488/73
پخشپخش
17,810-0/61
3/50 B
67/68 T
2/61%
766/68 M
0/910/59
دشیمیدشیمی
30,8100/68
4/72 B
27/73 T
1/07%
-26/55 M
0/737/46
دتماددتماد
48,890-5/27
3/50 B
34/96 T
1/35%
0/00
0/937/01
درازکدرازک
13,770-0/43
7/84 B
28/92 T
1/12%
-114/27 M
0/717/28
والبروالبر
6,0000/33
2/86 B
81/00 T
3/13%
-19/74 M
1/866/57
دتولیددتولید
10,2802/09
18/38 B
12/34 T
0/48%
132/31 M
1/2634/17
دزهراویدزهراوی
5,890-0/17
4/61 B
18/87 T
0/73%
141/92 M
0/9970/85
ددامددام
17,9500/17
9/39 B
20/64 T
0/8%
428/26 M
0/8615/74
دبالکدبالک
11,6901/04
4/07 B
9/00 T
0/35%
-23/40 M
0/959/54
داسوهداسوه
44,440-4/75
18/62 B
33/33 T
1/29%
1/87 B
0/87/85
دابوردابور
17,070-1/75
5/32 B
30/73 T
1/19%
1/37 B
1/086/2
دالبردالبر
6,000-0/5
1/80 B
57/00 T
2/2%
-368/67 M
0/657/28
دروزدروز
25,590-1/82
6/33 B
17/91 T
0/69%
-187/04 M
0/4620/97
دجابردجابر
17,8105/49
14/16 B
40/39 T
1/56%
216/62 M
1/6810/99
کی بی سیکی بی سی
17,550-1/37
48/91 B
8/60 T
0/33%
-6/90 B
0/3913/78
دپارسدپارس
57,700-0/97
10/84 B
54/81 T
2/12%
-5/97 B
0/36/59
دلقمادلقما
3,3710/29
11/09 B
22/70 T
0/88%
-939/23 M
0/610/04
دکیمیدکیمی
33,060-0/33
4/42 B
19/04 T
0/73%
-336/31 M
1/688/59
دعبیددعبید
15,0001/6
36/37 B
375/00 T
14/47%
-21/70 B
0/418/11
تیپیکوتیپیکو
30,130-0/53
11/88 B
331/43 T
12/79%
-7/92 B
0/216/94
دیراندیران
8,5004/61
25/94 B
11/30 T
0/44%
-2/00 B
1/3415/03
دفارادفارا
32,5500/61
8/22 B
52/08 T
2/01%
-604/56 M
0/766/37
دارودارو
29,7100/37
3/28 B
77/25 T
2/98%
372/56 M
0/237/87
دسبحاندسبحان
7,2300/28
25/11 B
38/54 T
1/49%
-10/34 B
0/677/98
شتهرانشتهران
62,6501/95
1/28 B
97/69 T
3/77%
0/00
332/1
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/62%-1/75-
برکتبرکت
6,6402/29
68/25 B
115/14 T
4/44%
35/74 B
1/3114/18
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/39%-0/365/49
شفاشفا
23,240-2/97
215/69 M
63/03 T
2/43%
0/00
0/539/26
داوهداوه
12,9201/91
33/19 B
8/99 T
0/35%
-1/19 B
0/6317/02
دکپسولدکپسول
76,9500
2/09 B
23/09 T
0/89%
-352/28 M
0/717/76
درهآوردرهآور
81,4000/8
25/63 B
20/35 T
0/79%
-7/46 B
0/517/45
هجرتهجرت
28,100-1/4
21/37 B
44/96 T
1/73%
-180/77 M
0/715/84
دتوزیعدتوزیع
24,4004/02
16/46 B
43/92 T
1/69%
-1/05 B
1/125/68
دداناددانا
52,250-0/38
12/30 B
125/40 T
4/84%
103/76 M
3/72-
درازیدرازی
20,650-1/2
13/48 B
20/65 T
0/8%
21/36 M
0/6-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-0/99
234/63 M
42/84 T
1/65%
-223/75 M
0/3-