دارو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
1
0
6
0
3
0
/
3
0
8
0
K
0

دارو

|مجاز
کارخانجات داروپخش|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
1
0
6
0
3
0
/
3
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/48
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/2%
  • صنعت+0/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت30,000پایین ترین قیمت29,590

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 77/66 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 970/32 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 76/76 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/76
31,380بازه قیمت روز28,400
3/30 B
حقیقی
2/33 B
1/56 B
حقوقی
2/53 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/04 M
 • تعداد سهام2,600,000,000
 • سهام شناور
  8/78 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/81
 • P/Eگروه11/79
 • EPS3,787
 • P/S
  2/07
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 354/69 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 549/80 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروپخش-سهامی عام-82/87%شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-4/66%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-2/23%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,5400/21
11/49 B
66/54 T
2/58%
-168/47 M
1/599/64
کاسپینکاسپین
18,6702/71
5/64 B
26/14 T
1/01%
-1/44 B
1/637/22
دامیندامین
4,4550/61
17/44 B
24/50 T
0/95%
284/39 M
0/98/13
دحاویدحاوی
15,160-2/94
5/94 B
16/37 T
0/64%
-5/94 B
-5/98
دشیریدشیری
122,150-0/7
13/85 B
6/11 T
0/24%
-568/75 M
0/849/36
دکوثردکوثر
11,320-0/79
31/44 B
19/24 T
0/75%
-2/60 B
0/9510/56
دلردلر
29,060-0/55
9/27 B
65/39 T
2/54%
-1/88 B
0/547/42
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/62%--0/82
دسانکودسانکو
6,820-0/58
8/57 B
10/99 T
0/43%
-1/43 B
0/4711/65
وپخشوپخش
18,860-1
21/94 B
158/42 T
6/14%
-8/98 B
0/196/31
دفرادفرا
36,5800/74
13/24 B
51/21 T
1/99%
11/68 B
5/398/87
پخشپخش
18,230-4/99
80/31 B
69/27 T
2/69%
-7/97 B
0/1610/8
دشیمیدشیمی
30,9700/26
6/96 B
27/87 T
1/08%
1/08 B
0/647/65
دتماددتماد
50,200-3/43
13/17 B
35/89 T
1/39%
122/13 M
0/657/2
درازکدرازک
13,8800/36
16/70 B
29/15 T
1/13%
-3/89 B
0/747/37
والبروالبر
6,000-0/17
5/91 B
81/00 T
3/14%
444/31 M
1/016/53
دسینادسینا
14,980-0/53
2/14 B
35/95 T
1/4%
-2/08 B
0/117/04
دتولیددتولید
10,080-1/19
43/00 B
12/10 T
0/47%
-2/50 B
0/6833/44
دزهراویدزهراوی
6,0302/03
21/47 B
19/32 T
0/75%
-12/04 M
0/6973/04
ددامددام
17,2502/18
11/69 B
19/84 T
0/77%
167/25 M
1/2315/36
دبالکدبالک
11,7603/13
8/56 B
9/06 T
0/35%
-726/66 M
0/749/63
داسوهداسوه
46,450-1/37
2/87 B
34/84 T
1/35%
-1/03 B
0/548/11
دابوردابور
17,040-0/12
4/39 B
30/67 T
1/19%
1/91 B
1/456/2
دالبردالبر
5,9900/67
6/05 B
56/91 T
2/21%
563/11 M
1/177/26
دروزدروز
26,950-0/78
1/79 B
18/86 T
0/73%
0/00
0/9121/57
دجابردجابر
16,630-0/42
5/71 B
37/72 T
1/46%
-420/82 M
1/310/12
کی بی سیکی بی سی
20,300-2/64
13/33 B
9/95 T
0/39%
5/22 M
0/6815/89
دپارسدپارس
58,800-0/98
3/70 B
55/86 T
2/17%
-1/77 B
0/36/73
دلقمادلقما
3,537-0/88
6/72 B
23/82 T
0/92%
-296/83 M
0/7610/37
دکیمیدکیمی
32,9300/58
14/67 B
18/97 T
0/74%
68/36 M
1/818/5
دعبیددعبید
15,760-3/02
36/30 B
394/00 T
15/28%
13/19 B
0/8518/31
تیپیکوتیپیکو
30,470-1/34
39/54 B
335/17 T
13%
292/31 M
0/486/99
دیراندیران
8,260-0/12
12/37 B
10/99 T
0/43%
9/78 M
0/9414/47
دفارادفارا
32,1800/65
7/77 B
51/49 T
2%
256/81 M
1/156/23
دسبحاندسبحان
7,300-0/95
9/55 B
38/91 T
1/51%
-2/26 B
0/868
شتهرانشتهران
57,9501/94
367/29 M
90/36 T
3/5%
0/00
229/69
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/63%-1/75-
برکتبرکت
6,990-2/26
82/86 B
121/21 T
4/7%
21/33 B
0/6814/69
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/39%-0/365/49
شفاشفا
23,360-0/09
3/83 B
63/35 T
2/46%
-3/64 B
0/149/59
داوهداوه
11,5506/95
41/71 B
8/04 T
0/31%
12/76 B
4/7415/79
دکپسولدکپسول
78,2500/77
4/23 B
23/48 T
0/91%
-635/03 M
1/038
درهآوردرهآور
79,150-0/31
20/86 B
19/79 T
0/77%
-1/44 B
1/57/28
هجرتهجرت
28,5000
23/17 B
45/60 T
1/77%
3/67 B
1/216/04
دتوزیعدتوزیع
24,0000/63
23/78 B
43/20 T
1/68%
-9/23 B
0/855/58
دداناددانا
52,600-1/14
12/47 B
126/24 T
4/9%
-8/34 B
1/58-
درازیدرازی
21,7500/93
9/78 B
21/75 T
0/84%
2/47 B
0/98-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,750-1/55
1/91 B
43/77 T
1/7%
-951/71 M
0/67-