داسوه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
حجم
9
0
0
0
/
8
0
3
0
K
تصویر نماد داسوه

داسوه

|مجاز
داروسازی اسوه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
حجم معاملات
9
0
0
0
/
8
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/94
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت41,100پایین ترین قیمت39,590

  بازده ماهانه

  داسوهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -170,237,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

داسوه
 • ارزش بازار
  29/84 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -170/24 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  72/17 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/76
41,670بازه قیمت روز37,710
3/46 B
حقیقی
3/63 B
170/24 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  377/07 Kسهم
 • تعداد سهام
  750,000,000
 • درصد شناور
  %8/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/14
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری شفادارو-سهامی خاص-66/51%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -18/31%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -6/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد