وپخش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
8
0
7
0
/
3
0
6
0
K
0

وپخش

|مجاز
داروپخش (هلدینگ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
8
0
7
0
/
3
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/1%
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,900پایین ترین قیمت18,710

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 158/68 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -407/83 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 71/52 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/5
20,200بازه قیمت روز17,560
3/72 B
حقیقی
4/27 B
553/99 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/42 M
 • تعداد سهام8,400,000,000
 • سهام شناور
  61/09 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-71/79%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-17/32%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/57%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/36%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,670-0/83
5/32 B
67/45 T
2/73%
-1/65 B
0/64-
کاسپینکاسپین
19,330-0/05
2/72 B
27/06 T
1/1%
0/00
2/4-
دامیندامین
4,2630/9
6/60 B
23/45 T
0/95%
276/86 M
0/36-
دحاویدحاوی
15,110-2/98
557/46 M
16/32 T
0/66%
0/00
0/5-
دشیریدشیری
120,7500
546/39 M
6/04 T
0/24%
245/10 M
2/05-
دکوثردکوثر
11,3802/67
20/58 B
19/35 T
0/78%
-1/01 B
2/16-
دلردلر
29,3901/54
11/25 B
66/13 T
2/68%
-721/95 M
1/03-
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/65%---
دسانکودسانکو
6,490-0/31
3/97 B
10/46 T
0/42%
-138/10 M
0/74-
دفرادفرا
36,5300
1/84 B
51/14 T
2/07%
430/71 M
2/52-
پخشپخش
17,810-0/61
3/50 B
67/68 T
2/74%
766/68 M
1/3-
دشیمیدشیمی
30,8100/68
4/72 B
27/73 T
1/12%
-26/55 M
0/96-
دتماددتماد
48,890-5/27
3/50 B
34/96 T
1/42%
0/00
0/92-
درازکدرازک
13,770-0/43
7/84 B
28/92 T
1/17%
-114/27 M
0/71-
والبروالبر
6,0000/33
2/86 B
81/00 T
3/28%
-19/74 M
2/14-
دسینادسینا
15,0302/73
1/47 B
36/07 T
1/46%
819/86 M
3/18-
دتولیددتولید
10,2802/09
18/38 B
12/34 T
0/5%
132/31 M
1/32-
دزهراویدزهراوی
5,890-0/17
4/61 B
18/87 T
0/76%
141/92 M
1/04-
ددامددام
17,9500/17
9/39 B
20/64 T
0/84%
428/26 M
0/89-
دبالکدبالک
11,6901/04
4/07 B
9/00 T
0/36%
-23/40 M
0/92-
داسوهداسوه
44,440-4/75
18/62 B
33/33 T
1/35%
1/87 B
0/67-
دابوردابور
17,070-1/75
5/32 B
30/73 T
1/24%
1/37 B
0/96-
دالبردالبر
6,000-0/5
1/80 B
57/00 T
2/31%
-368/67 M
0/61-
دروزدروز
25,590-1/82
6/33 B
17/91 T
0/72%
-187/04 M
0/38-
دجابردجابر
17,8105/49
14/16 B
40/39 T
1/64%
216/62 M
1/89-
کی بی سیکی بی سی
17,550-1/37
48/91 B
8/60 T
0/35%
-6/90 B
0/38-
دپارسدپارس
57,700-0/97
10/84 B
54/81 T
2/22%
-5/97 B
0/37-
دلقمادلقما
3,3710/29
11/09 B
22/70 T
0/92%
-939/23 M
0/61-
دکیمیدکیمی
33,060-0/33
4/42 B
19/04 T
0/77%
-336/31 M
1/94-
دعبیددعبید
15,0001/6
36/37 B
375/00 T
15/19%
-21/70 B
0/43-
تیپیکوتیپیکو
30,130-0/53
11/88 B
331/43 T
13/42%
-7/92 B
0/21-
دیراندیران
8,5004/61
25/94 B
11/30 T
0/46%
-2/00 B
1/38-
دفارادفارا
32,5500/61
8/22 B
52/08 T
2/11%
-604/56 M
0/61-
دارودارو
29,7100/37
3/28 B
77/25 T
3/13%
372/56 M
0/23-
دسبحاندسبحان
7,2300/28
25/11 B
38/54 T
1/56%
-10/34 B
0/57-
شتهرانشتهران
62,6501/95
1/28 B
97/69 T
3/96%
0/00
3-
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/7%-1/75-
برکتبرکت
6,6402/29
68/25 B
115/14 T
4/66%
35/74 B
1/38-
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/4%-0/36-
شفاشفا
23,240-2/97
215/69 M
63/03 T
2/55%
0/00
0/53-
داوهداوه
12,9201/91
33/19 B
8/99 T
0/36%
-1/19 B
0/64-
دکپسولدکپسول
76,9500
2/09 B
23/09 T
0/94%
-352/28 M
0/65-
درهآوردرهآور
81,4000/8
25/63 B
20/35 T
0/82%
-7/46 B
0/6-
هجرتهجرت
28,100-1/4
21/37 B
44/96 T
1/82%
-180/77 M
0/75-
دتوزیعدتوزیع
24,4004/02
16/46 B
43/92 T
1/78%
-1/05 B
1/08-
دداناددانا
52,250-0/38
12/30 B
125/40 T
5/08%
103/76 M
3/9-
درازیدرازی
20,650-1/2
13/48 B
20/65 T
0/84%
21/36 M
0/55-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-0/99
234/63 M
42/84 T
1/74%
-223/75 M
0/31-