چدن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/23%
حجم
9
0
/
2
0
3
0
M
تصویر نماد چدن

چدن

|مجاز
تولیدی چدن سازان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/23%
حجم معاملات
9
0
/
2
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/42
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,589پایین ترین قیمت2,527

  بازده ماهانه

  چدنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10,912,456,359ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

چدن
 • ارزش بازار
  35/74 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/91 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  117/76 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/64
2,738بازه قیمت روز2,380
8/71 B
حقیقی
19/63 B
14/83 B
حقوقی
3/92 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
17/81
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/88 Mسهم
 • تعداد سهام
  14,000,000,000
 • درصد شناور
  %34/47
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/29
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی6/96%شخص حقیقی5/8%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -3/91%شخص حقیقی3/78%شخص حقیقی3/77%شخص حقیقی3/62%شخص حقیقی3/35%شخص حقیقی3/19%شخص حقیقی2/87%شخص حقیقی2/84%شخص حقیقی2/77%شخص حقیقی2/63%شرکت توسعه اقتصادی سرزمین ایرانیان-س.خ-2/53%شخص حقیقی2/43%شخص حقیقی2/15%شخص حقیقی2/14%شخص حقیقی2/14%شخص حقیقی1/86%شخص حقیقی1/69%شرکت آواتجارت سعید-سهامی خاص-1/35%شخص حقیقی1/34%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/33%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد