وبصادر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/42%
حجم
1
0
6
0
7
0
/
9
0
2
0
M
تصویر نماد وبصادر

وبصادر

|مجاز
بانک صادرات ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/42%
حجم معاملات
1
0
6
0
7
0
/
9
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  155/07
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,830پایین ترین قیمت1,755

  بازده ماهانه

  وبصادرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  75,342,230,692ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبصادر
 • ارزش بازار
  385/05 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  5
  0
  4
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  75/34 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  208/76 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/66
1,851بازه قیمت روز1,675
266/38 B
حقیقی
191/04 B
34/04 B
حقوقی
109/38 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/89
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  70/75 Mسهم
 • تعداد سهام
  215,353,972,000
 • درصد شناور
  %48/62
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 3/57
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  دولت جمهوری اسلامی ایران9/79%IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه8/89%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/68%شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -3/79%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات2/98%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -2/94%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/29%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/21%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/67%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/62%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/46%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -1/43%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/29%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/19%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/11%موسسه توسعه همیاری سپهر1/04%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد