وبصادر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
4
0
8
0
/
7
0
4
0
M
0

وبصادر

|مجاز
بانک صادرات ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
4
0
8
0
/
7
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  3
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -14/98
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/3%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,163پایین ترین قیمت2,104

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 372/63 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  2
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -7/49 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 205/75 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/83
2,263بازه قیمت روز2,049
84/97 B
حقیقی
100/93 B
65/41 B
حقوقی
49/45 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/82
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 40/77 M
 • تعداد سهام175,353,972,000
 • سهام شناور
  49/80 %
نسبت‌های مالی
 • P/E62/69
 • P/Eگروه8/18
 • EPS34
 • P/S
  1/15
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 77/82 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 132/99 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه8/93%دولت جمهوری اسلامی ایران8/71%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/68%شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -4/86%BFMصندوق س .ا.بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات3/03%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -3/01%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/29%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/21%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/67%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/62%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/46%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/29%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/19%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/11%موسسه توسعه همیاری سپهر1/05%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه
  15/67 B
  6/00 M
  BFMصندوق س .ا.بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات
  5/32 B
  1/09 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1284/93
355/36 B
152/28 T
2/79%
61/43 B
1/41-
وبملتوبملت
4,5190/38
429/44 B
1595/21 T
29/18%
250/01 B
0/853/08
ومللوملل
2,909-1/22
2/34 B
58/18 T
1/06%
-32/76 M
0/76-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
91/71 B
230/17 T
4/21%
-41/37 B
2/62/75
وپستوپست
10,4300/86
31/41 B
170/96 T
3/13%
-12/20 B
0/535/52
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/39 B
247/04 T
4/52%
-59/44 B
0/38-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/16%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,279-0/79
5/37 B
104/83 T
1/92%
-112/65 M
0/77/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/06%---
سامانسامان
2,944-0/71
24/33 B
142/11 T
2/6%
-10/39 B
0/554/55
وپاساروپاسار
2,7180
152/32 B
877/83 T
16/06%
-102/77 B
0/154/09
وسیناوسینا
3,302-5/2
5/47 B
83/82 T
1/53%
-2/40 B
1/246/07
وتجارتوتجارت
2,549-0/31
193/79 B
570/79 T
10/44%
-63/70 B
0/844/17
وخاوروخاور
3,963-0/15
59/74 B
198/15 T
3/63%
33/51 B
1/876/03
وپارسوپارس
1,746-0/51
53/93 B
272/97 T
4/99%
136/76 M
0/79/84
ونوینونوین
6,1603/63
119/62 B
187/42 T
3/43%
-27/75 B
1/153/96
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/42%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,310-4/92
490/14 M
29/24 T
0/54%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
2/05%
0/00
0/953/82
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/3%---