بوعلی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
2
0
0
0
7
0
/
9
0
4
0
K
0

بوعلی

|مجاز
پتروشیمی بوعلی سینا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
2
0
0
0
7
0
/
9
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -16/34
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد0
  • صنعت-1/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت50,220پایین ترین قیمت49,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 719/94 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/94 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 49/97 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/47
53,880بازه قیمت روز48,760
5/70 B
حقیقی
6/84 B
1/15 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/82 M
 • تعداد سهام14,350,000,000
 • سهام شناور
  37/86 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/14
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -57/17%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس4/96%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس
  713/01 M
  -1/01 K

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,070-2/99
548/25 M
3/73 T
0/02%
0/00
1/3-
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,790-0/23
2/92 B
1805/68 T
8/71%
0/00
0/43-
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-2/99
232/15 M
41/85 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,760-0/89
47/09 M
324/48 T
1/57%
0/00
0/5-
شتولیشتولی
21,900-1/83
24/19 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,690-1/8
10/61 B
69/21 T
0/33%
-1/48 B
0/66-
دارابداراب
1,021-2/93
1/23 B
3/48 T
0/02%
0/00
0/61-
سایناساینا
46,100-4/71
6/94 B
11/53 T
0/06%
-348/17 M
0/55-
مارونمارون
170,450-1/61
853/16 M
1363/60 T
6/58%
0/00
1/6-
شتوکاشتوکا
24,550-0/2
1/69 B
9/21 T
0/04%
-451/71 M
0/75-
شکبیرشکبیر
73,100-1/5
533/74 M
263/16 T
1/27%
0/00
0/5-
ممسنیممسنی
16,880-2/78
2/02 B
23/46 T
0/11%
0/00
3/6-
شسمشسم
237,550-2
179/80 M
2/38 T
0/01%
0/00
0/9-
زنجانزنجان
2,2420/72
479/09 M
13/73 T
0/07%
0/00
1-
پارسانپارسان
37,7800/05
2/39 B
1530/09 T
7/38%
-32/38 M
0/94-
شکلرشکلر
38,790-1/39
296/52 M
38/79 T
0/19%
0/00
0/75-
دهدشتدهدشت
16,240-2/95
9/10 B
25/16 T
0/12%
-1/62 B
0/52-
جهرمجهرم
1,007-2/98
58/62 M
3/34 T
0/02%
0/00
1-
کازروکازرو
16,550-2/95
5/48 B
20/36 T
0/1%
3/13 B
0/61-
شفارسشفارس
1,7981/28
2/37 B
21/47 T
0/1%
388/72 M
1/51-
شصفهاشصفها
215,2001/99
20/23 B
64/56 T
0/31%
-371/65 M
1/01-
شلعابشلعاب
18,840-1/82
11/37 B
11/30 T
0/06%
-3/22 B
0/34-
وپترو
و
27,560-1/19
2/77 B
50/16 T
0/24%
-318/12 M
1/14-
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
129,1001/88
932/61 M
309/84 T
1/5%
0/00
1/05-
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/09%
-4/92 B
0/59-
جمجم
44,880-3/03
201/49 M
807/84 T
3/9%
0/00
0/33-
شفنشفن
5,960-0/67
1/24 B
184/46 T
0/89%
342/95 M
1/39-
شاراکشاراک
31,280-1/57
1/38 B
252/24 T
1/22%
297/99 M
0/35-
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
172/94 M
9/93 T
0/05%
0/00
0/5-
شپاکساشپاکسا
2,7060/04
511/87 M
24/95 T
0/12%
0/00
1/29-
شپدیسشپدیس
160,530-0/35
5/76 B
963/18 T
4/65%
84/81 M
0/66-
شیرازشیراز
24,720-2/1
1/76 B
378/22 T
1/82%
-699/30 M
0/36-
شسیناشسینا
5,080-4/5
68/01 B
18/27 T
0/09%
-412/01 M
0/59-
شاملاشاملا
19,400-1/34
356/94 M
52/38 T
0/25%
-73/30 M
0/28-
شخارکشخارک
43,580-1/84
71/52 M
261/48 T
1/26%
-57/37 M
0/4-
فارسفارس
11,6900
23/89 B
5722/26 T
27/61%
-7/06 B
0/2-
شبصیرشبصیر
26,2000
1/01 B
65/50 T
0/32%
0/00
0/35-
شیرانشیران
4,617-5/93
6/27 B
251/32 T
1/21%
-1/14 B
0/43-
شپارسشپارس
8,390-0/6
328/40 M
9/23 T
0/04%
0/00
0/63-
شگلشگل
6,5406/88
10/49 B
17/00 T
0/08%
0/00
4/5-
شکربنشکربن
5,0000/6
212/21 M
31/93 T
0/15%
0/00
1-
کرماشاکرماشا
20,050-1/05
4/66 B
212/28 T
1/02%
49/55 M
0/6-
شدوصشدوص
20,2201/39
426/14 M
19/21 T
0/09%
205/00 M
1/33-
پترولپترول
1,919-0/83
17/98 B
191/90 T
0/93%
0/00
0/47-
شگامرنشگامرن
189,0000/53
24/19 M
52/92 T
0/26%
0/00
2-
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-2/91
161/51 M
20/21 T
0/1%
0/00
0/8-
شپلیشپلی
9,540-2/75
37/74 B
34/07 T
0/16%
-1/03 B
0/35-
شموادشمواد
128,650-2/91
10/46 B
18/46 T
0/09%
-7/09 B
0/29-
پارسپارس
2,703-0/18
9/13 B
1286/76 T
6/21%
2/59 B
1-
نورینوری
138,250-0/14
14/88 B
1244/25 T
6%
-227/96 M
1/15-
شفاراشفارا
7,5500/93
1/20 B
35/11 T
0/17%
289/56 M
1/85-
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,380-2/35
5/28 M
276/33 T
1/33%
-5/28 M
--
جم پیلنجم پیلن
186,110-2/75
178/65 M
372/22 T
1/8%
74/94 M
0/82-
شپتروشپترو
2,074-2/95
30/25 B
20/74 T
0/1%
-1/09 B
0/79-
شصدفشصدف
35,5500/71
78/28 M
24/89 T
0/12%
5/29 M
2/16-
کلرکلر
45,200-0/11
1/24 B
29/61 T
0/14%
-389/25 M
0/62-
قرنقرن
15,810-2/28
199/38 M
63/24 T
0/3%
-23/10 M
0/77-
شگویاشگویا
13,9600
5/46 B
334/45 T
1/61%
0/00
0/7-
آریاآریا
80,6000
978/02 M
1108/37 T
5/35%
0/00
1/3-
شارومشاروم
37,7501/89
1/69 B
26/43 T
0/13%
157/80 M
1/91-
کیمیاتککیمیاتک
10,140-2/86
530/55 M
60/84 T
0/29%
-197/20 M
1/78-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
64,9400/03
6/35 B
84/42 T
0/41%
-611/00 M
0/33-
شکامشکام
9,000-1/43
2/32 B
36/00 T
0/17%
-145/35 M
0/26-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,8400/5
423/33 M
50/96 T
0/25%
-33/23 M
0/41-
شملیشملی
7,8901/02
9/07 B
16/57 T
0/08%
667/15 M
0/91-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---