شپارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
حجم
7
0
8
0
9
0
/
9
0
5
0
K
0

شپارس

|مجاز
بین المللی محصولات پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
حجم
7
0
8
0
9
0
/
9
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/94
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/9%
  • صنعت+9/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,690پایین ترین قیمت8,470

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/47 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/49 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 135/42 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/1
9,070بازه قیمت روز8,210
6/77 B
حقیقی
5/28 B
0/00
حقوقی
1/49 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/61 M
 • تعداد سهام1,100,000,000
 • سهام شناور
  26/29 %
نسبت‌های مالی
 • P/E17/93
 • P/Eگروه9/14
 • EPS475
 • P/S
  0/67
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/95 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/64 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 4/02 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 17/54 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 25/40 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 29/61 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سپهر-سهامی خاص-56/63%PRXسبد-شرک80363--شرک05217-10/45%شرکت توسعه فن آوران داده پرداززرفام-سهامی خاص-1/94%شخص حقیقی1/81%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  19/98 M
  12/00 K

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,082-2/96
9/09 B
3/77 T
0/02%
0/00
0/7522
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,6200
48/90 B
1788/43 T
8/2%
-3/02 B
1/116/27
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,890-3
8/24 B
44/45 T
0/2%
0/00
0/92-
پاکشوپاکشو
6,820-0/59
6/71 B
327/36 T
1/5%
0/00
1/3919/36
شتولیشتولی
22,050-1/81
2/64 B
5/51 T
0/03%
0/00
1/8-
شلردشلرد
8,060-0/99
75/89 B
72/54 T
0/33%
419/42 M
0/8817/37
دارابداراب
1,0322/95
10/21 B
3/52 T
0/02%
0/00
1/2527/94
سایناساینا
41,400-0/24
7/48 B
10/35 T
0/05%
-1/34 B
0/5813/89
مارونمارون
171,100-0/76
7/52 B
1368/80 T
6/27%
-1/11 B
0/3115/63
شتوکاشتوکا
26,150-5/93
94/82 B
9/81 T
0/04%
2/45 B
0/5618/79
شکبیرشکبیر
73,200-1/84
1/32 B
263/52 T
1/21%
-417/73 M
0/746/88
ممسنیممسنی
16,4202/95
21/93 B
22/82 T
0/1%
0/00
0/75-
شسمشسم
243,450-1/83
99/99 M
2/43 T
0/01%
0/00
124/32
زنجانزنجان
2,4331/12
13/56 B
14/90 T
0/07%
0/00
1/38-
پارسانپارسان
39,720-0/05
73/23 B
1608/66 T
7/37%
29/83 B
2/065/35
شکلرشکلر
39,110-0/41
18/61 B
39/11 T
0/18%
-8/01 B
0/426/95
دهدشتدهدشت
17,520-2/31
5/18 B
27/15 T
0/12%
0/00
0/68-
جهرمجهرم
9992/93
7/28 B
3/31 T
0/01%
1/02 B
1/51-
کازروکازرو
17,730-2/98
23/20 B
21/81 T
0/1%
49/31 M
0/33-
شفارسشفارس
1,860-0/54
22/96 B
22/21 T
0/1%
-480/45 M
0/6542/83
شصفهاشصفها
191,350-0/91
14/00 B
57/41 T
0/26%
-1/71 B
0/8440/4
شلعابشلعاب
19,0704/97
152/66 B
11/44 T
0/05%
9/19 B
2/5688/71
وپترو
و
27,3500/29
31/25 B
49/78 T
0/23%
3/56 B
1/164/99
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
136,050-0/41
15/56 B
326/52 T
1/5%
917/92 M
0/7711/04
شرنگیشرنگی
18,100-0/06
12/08 B
18/10 T
0/08%
-8/33 B
0/5231/24
جمجم
45,420-2/3
31/00 B
817/56 T
3/75%
-14/96 B
0/237/99
شفنشفن
6,1100/99
52/81 B
189/10 T
0/87%
-13/82 B
0/725/73
شاراکشاراک
32,010-1/52
44/12 B
258/13 T
1/18%
6/26 B
0/467/54
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
40,300-1/97
3/19 B
10/07 T
0/05%
0/00
1/14-
شپاکساشپاکسا
2,809-1/69
23/31 B
25/90 T
0/12%
-650/06 M
0/617/75
شپدیسشپدیس
168,360-0/97
132/09 B
1010/16 T
4/63%
-69/10 B
0/334/33
شیرازشیراز
25,360-1/06
58/37 B
388/01 T
1/78%
2/41 B
0/693/42
شسیناشسینا
5,660-1/47
275/53 B
20/36 T
0/09%
13/44 B
0/8428/08
شاملاشاملا
21,050-1/13
17/86 B
56/84 T
0/26%
-4/33 B
0/6912/52
شخارکشخارک
44,500-0/58
25/00 B
267/00 T
1/22%
-1/60 B
0/97/21
فارسفارس
11,740-0/17
145/93 B
5746/73 T
26/34%
-49/72 B
0/328/07
شبصیرشبصیر
27,0500/37
24/94 B
67/63 T
0/31%
1/77 B
0/536/56
شیرانشیران
4,856-1/13
82/58 B
264/33 T
1/21%
-795/89 M
0/526/54
شگلشگل
6,520-0/76
6/54 B
16/95 T
0/08%
1/60 B
0/69/17
شکربنشکربن
4,980-0/4
33/37 B
31/80 T
0/15%
-16/57 B
0/277/1
کرماشاکرماشا
20,680-1/11
24/71 B
218/95 T
1%
-3/29 B
0/355/05
شدوصشدوص
21,0301/34
10/38 B
19/98 T
0/09%
-1/21 B
1/49/22
پترولپترول
2,0050/35
132/46 B
200/50 T
0/92%
-2/76 M
0/788/37
شگامرنشگامرن
192,0500/45
48/02 M
53/77 T
0/25%
38/09 M
1/61124/76
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,900-2/19
5/69 B
20/90 T
0/1%
-2/45 B
0/4513/87
شپلیشپلی
10,3200/19
34/19 B
36/85 T
0/17%
657/95 M
1/1924/48
شموادشمواد
137,9502/98
169/83 B
19/79 T
0/09%
-17/76 B
0/829/31
پارسپارس
2,769-2/15
40/45 B
1318/18 T
6/04%
-8/17 B
0/229/02
نورینوری
140,390-0/34
91/32 B
1263/51 T
5/79%
5/20 B
0/7511/02
شفاراشفارا
6,7202/9
20/41 B
31/25 T
0/14%
5/13 B
3/8565/86
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,900-0/88
6/87 B
277/26 T
1/27%
-5/83 B
0/175/9
جم پیلنجم پیلن
187,590-1/23
5/91 B
375/18 T
1/72%
-614/79 M
0/547/77
شپتروشپترو
2,1233
32/59 B
21/23 T
0/1%
-13/82 B
1/71-
شصدفشصدف
36,000-1/11
9/47 B
25/20 T
0/12%
2/31 B
2/219/54
کلرکلر
46,4500/11
20/93 B
30/42 T
0/14%
1/60 B
0/977/97
قرنقرن
15,4803/27
22/24 B
61/92 T
0/28%
-13/74 B
0/958/22
شگویاشگویا
14,940-1/46
114/02 B
357/93 T
1/64%
-23/18 B
0/86/91
آریاآریا
82,100-1/74
39/23 B
1129/00 T
5/17%
-4/36 B
0/659/22
شارومشاروم
38,550-2/9
37/93 B
26/98 T
0/12%
-3/01 B
1/84-
بوعلیبوعلی
52,760-0/64
79/82 B
757/11 T
3/47%
-49/79 B
0/84-
کیمیاتککیمیاتک
10,5604/96
76/74 B
63/36 T
0/29%
48/51 B
5/98-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
67,630-1/54
25/42 B
87/92 T
0/4%
5/46 B
0/56-
شکامشکام
9,660-1/23
14/78 B
38/64 T
0/18%
-3/84 B
0/33-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
8,1004/48
28/54 B
52/65 T
0/24%
-19/17 B
0/76-
شملیشملی
7,980-1/11
16/29 B
16/76 T
0/08%
-8/75 B
0/48-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---