ملت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
حجم
4
0
2
0
4
0
/
2
0
3
0
K
0

ملت

|مجاز
بیمه ملت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
حجم
4
0
2
0
4
0
/
2
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  9
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  8
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/3%
  • صنعت-0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,657پایین ترین قیمت1,640

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت گروه انرژی مهستان)
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 49/73 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -642/46 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 10/00 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/22
1,744بازه قیمت روز1,516
30/01 M
حقیقی
360/87 M
330/86 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/33
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/26 M
 • تعداد سهام30,657,213,000
 • سهام شناور
  33/04 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/9
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری -س خ19/01%شرکت افق نیلی خلیج فارس-سهامی خاص-14/96%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -9/57%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر6/84%PRXسبد-شرک69560--شرک04822-5/58%PRXسبد-شرک69560--شرک04822-2/67%شرکت دادوستدآریا-سهامی عام-2/58%PRXسبد-شرک69560--شرک04822-2/34%شرکت بازرگانی عصربهمن2/08%شرکت ویراسهندتبریز-سهامی خاص-1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,9672/98
890/83 M
9/23 T
0/43%
510/90 M
14/07-
ودیودی
10,5002/22
2/62 B
62/48 T
2/92%
-1/72 B
0/25-
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/56%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,483-2/96
3/75 B
14/60 T
0/68%
-1/26 B
0/23-
اتکایاتکای
5,9000/34
173/82 M
47/20 T
2/21%
0/00
0/83-
آسیاآسیا
2,0450/59
888/20 M
63/40 T
2/97%
31/39 M
1/27-
ورازیورازی
1,517-1/05
2/06 B
28/88 T
1/35%
396/50 M
0/92-
پارسیانپارسیان
3,024-0/07
30/22 M
39/31 T
1/84%
0/00
1-
کوثرکوثر
3,4600
1/38 B
86/50 T
4/05%
43/86 M
0/52-
آرمانآرمان
6,510-0/15
5/23 B
19/53 T
0/91%
-650/00 M
0/2-
بپاسبپاس
20,200-0/99
54/04 M
1236/97 T
57/9%
0/00
1-
میهنمیهن
15,550-3/36
7/22 B
23/32 T
1/09%
-1/55 B
0/41-
بسامابساما
9,0700/44
1/27 B
45/35 T
2/12%
5/53 M
2-
ماما
4,6071/19
223/78 M
36/86 T
1/73%
-125/88 M
--
دانادانا
3,981-0/68
10/34 B
77/46 T
3/63%
-5/14 B
0/35-
البرزالبرز
3,281-1/92
649/62 M
114/83 T
5/38%
-255/18 M
0/7-
وحکمتوحکمت
2,5413
1/25 B
7/91 T
0/37%
0/00
1-
نویننوین
1,8111/68
3/43 B
9/05 T
0/42%
1/50 B
3/16-
ومعلمومعلم
2,445-2/94
8/75 B
14/21 T
0/67%
2/30 B
1/38-
بخاوربخاور
5,430-2/14
2/20 B
13/03 T
0/61%
-266/52 M
0/96-
بارانباران
6,0302/7
73/26 B
7/24 T
0/34%
4/84 B
1/28-
بنوبنو
4,1080/46
608/87 M
24/65 T
1/15%
73/55 M
1/14-
اتکاماتکام
5,580-1/79
1/06 B
44/64 T
2/09%
0/00
2-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,7670/17
19/43 M
8/84 T
0/41%
0/00
1-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,769-0/68
2/65 B
8/85 T
0/41%
-99/36 M
1/1-
بتهرانبتهران
3,428-2/55
3/56 B
17/14 T
0/8%
0/00
1/58-
کاریزکاریز
3,0192/23
374/37 M
7/25 T
0/34%
-271/80 M
0/48-
وفردا
و
1,6352/96
5/43 B
8/18 T
0/38%
0/00
1/9-
وآفری
و
2,810-0/36
11/27 M
33/72 T
1/58%
-6/23 M
1-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---