بفجر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
5
0
3
0
0
0
/
9
0
0
0
K
0

بفجر

|مجاز
فجر انرژی خلیج فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
5
0
3
0
0
0
/
9
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/5%
  • صنعت+3/9%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,370پایین ترین قیمت18,720

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 371/28 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/73 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 81/33 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/37
19,990بازه قیمت روز18,090
1/79 B
حقیقی
7/52 B
8/31 B
حقوقی
2/58 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
31/92
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/00 M
 • تعداد سهام19,500,000,000
 • سهام شناور
  30/05 %
نسبت‌های مالی
 • P/E5/76
 • P/Eگروه8/3
 • EPS3,296
 • P/S
  3/06
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/03 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/40 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -60%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/55%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/43%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس
  303/45 M
  -44/70 K

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,5970/69
2/46 B
121/65 T
10/46%
-458/49 M
1/5933/68
بمپنابمپنا
7,4000/41
12/44 B
57/19 T
4/92%
-3/39 B
0/8714/97
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,400-2/34
32/00 B
129/17 T
11/11%
-11/89 B
0/6517/9
مبینمبین
25,970-0/96
29/67 B
525/58 T
45/18%
-4/47 B
0/226/43
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/23%---
بکهنوجبکهنوج
1,4470/49
5/04 B
23/23 T
2%
-2/97 B
0/81-
بگیلانبگیلان
15,650-0/32
11/46 B
67/30 T
5/79%
-1/77 B
4/8617/44
بزاگرسبزاگرس
5,3600/56
9/99 B
32/16 T
2/77%
12/84 M
0/8732/63
بجهرمبجهرم
2,550-1/29
33/68 B
61/57 T
5/29%
-803/10 M
1/2321/92
آباداآبادا
11,160-1/59
11/21 B
27/90 T
2/4%
-177/42 M
3/35-
بپیوندبپیوند
12,8903/75
20/19 B
38/67 T
3/32%
1/77 B
4/46-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/72%---
بمولد
ب
6,620-1/93
86/65 B
56/08 T
4/82%
-14/24 B
--