غبهنوش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/69%
حجم
9
0
5
0
/
5
0
4
0
K
0

غبهنوش

|مجاز
بهنوش ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/69%
حجم
9
0
5
0
/
5
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  8
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  6/46
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد0
  • صنعت+3/4%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت95,760پایین ترین قیمت90,410

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۳
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 33/29 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -157/14 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 165/44 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/55
96,440بازه قیمت روز87,260
7/11 B
حقیقی
7/27 B
1/76 B
حقوقی
1/61 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 184/84 K
 • تعداد سهام360,000,000
 • سهام شناور
  14/53 %
نسبت‌های مالی
 • P/E477/78
 • P/Eگروه11/33
 • EPS193
 • P/S
  1/01
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 307/24 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 621/65 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 522/87 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 29/64 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 54/62 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 39/52 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا50/07%شرکت توسعه بازاریابی وفروش برق صبا-سهامی خاص-12/19%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی12/1%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-11/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,030-2/05
10/34 B
15/04 T
1/19%
-2/86 B
0/616/35
خودکفاخودکفا
9,560-1/75
32/32 B
71/70 T
5/67%
-8/81 B
0/498/67
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,745-1/37
23/13 B
37/45 T
2/96%
-591/09 M
0/811/9
غدیسغدیس
16,480-1/74
23/41 B
19/27 T
1/52%
148/62 M
1/219/04
غدشتغدشت
27,9204/98
244/15 B
19/04 T
1/51%
-133/35 M
1/5105/18
غدامغدام
49,4600/12
19/00 B
7/91 T
0/63%
-1/98 B
0/4964/09
غمهراغمهرا
11,2400/71
2/18 B
21/36 T
1/69%
-29/40 M
0/8110/53
غفارسغفارس
16,470-3/97
86/84 B
19/10 T
1/51%
28/68 B
0/8818/47
غبشهرغبشهر
2,815-0/46
47/62 B
83/04 T
6/57%
5/74 B
0/496/31
غشانغشان
7,1500/85
16/50 B
12/28 T
0/97%
-6/94 B
0/759/37
غناب
غ
995,650-3
6/79 B
19/91 T
1/57%
0/00
0/361,894/67
وبشهروبشهر
6,360-0/63
5/28 B
95/40 T
7/55%
-408/22 M
1/0414/09
غشوکوغشوکو
10,7802/98
3/83 B
4/31 T
0/34%
2/21 B
3/215/52
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
74,730-2/06
17/56 B
34/53 T
2/73%
731/05 M
1/3353/89
غنوشغنوش
10,9800
65/32 B
10/98 T
0/87%
2/20 B
0/99551/33
غسالمغسالم
4,730-0/68
18/61 B
21/21 T
1/68%
-2/68 B
0/77/19
غشهدغشهد
8,690-0/8
10/46 B
7/12 T
0/56%
-478/94 M
1/378/85
غشصفاغشصفا
15,9001/95
6/12 B
18/38 T
1/45%
-731/79 M
0/688/06
غپینوغپینو
4,1851/23
16/92 B
37/66 T
2/98%
-956/03 M
1/477/9
غپاکغپاک
17,7101/19
9/97 B
24/54 T
1/94%
-5/35 B
0/6919/84
غپآذرغپآذر
37,7500/67
4/10 B
10/95 T
0/87%
-648/62 M
0/7311
غچینغچین
5,220-0/77
9/77 B
11/17 T
0/88%
-1/62 B
0/4511/11
غشاذرغشاذر
7,570-2/63
6/67 B
10/37 T
0/82%
-4/01 B
0/2812/92
غگرجیغگرجی
2,101-3/26
11/64 B
7/88 T
0/62%
-307/35 M
0/841,227/64
غاذرغاذر
19,100-2/01
72/73 B
6/68 T
0/53%
-378/41 M
0/7119/87
غگلستاغگلستا
18,580-0/16
31/55 B
11/82 T
0/94%
4/70 B
0/5911/29
غگلپاغگلپا
41,3001/71
31/34 B
15/24 T
1/21%
7/19 B
1/158/44
غگزغگز
5,399-1/33
712/12 M
2/10 T
0/17%
0/00
0/2927/9
غشهدابغشهداب
4,0170/07
28/46 B
24/52 T
1/94%
-538/92 M
1/1618/45
بهپاکبهپاک
4,631-1/29
21/56 B
18/99 T
1/5%
1/73 B
0/6512/25
غنیلیغنیلی
6,0502/83
245/65 M
2/42 T
0/19%
0/00
0/882/25
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,4302/06
9/12 B
25/51 T
2/02%
363/20 M
1/3918/25
غبهارغبهار
18,5700/59
7/70 B
7/21 T
0/57%
18/72 M
1/4311/6
غویتاغویتا
3,288-0/76
29/66 B
23/02 T
1/82%
24/62 M
0/7916/05
غگیلاغگیلا
18,690-1/74
8/14 B
7/65 T
0/6%
-1/20 B
2/7111/77
غزرغزر
3,5520/65
49/58 B
63/94 T
5/06%
-167/56 M
1/97/88
غکورشغکورش
8,220-1/21
34/20 B
164/40 T
13/01%
-5/09 B
1/44-
غصینوغصینو
14,5800
8/07 B
145/80 T
11/53%
-4/81 B
1/11-
غدانه
غ
7,110-3/54
43/16 B
14/22 T
1/13%
6/14 B
0/59-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/8%---
عالیس
ع
23,7501/06
47/57 B
71/25 T
5/64%
-9/18 B
6/85-
غپونهغپونه
12,1004/92
35/79 B
10/89 T
0/86%
1/97 B
0/66-
غمایه
غ
72,800-1/9
22/23 B
17/47 T
1/38%
-12/17 B
0/34-
آردینه
آ
--------