دانا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
حجم
2
0
7
0
/
7
0
2
0
M
0

دانا

|مجاز
بیمه دانا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
حجم
2
0
7
0
/
7
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  7/2
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/5%
  • صنعت+6/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,930پایین ترین قیمت3,838

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد مهم- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 75/43 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  9
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -20/86 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 184/74 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/53
4,134بازه قیمت روز3,594
84/98 B
حقیقی
105/84 B
22/45 B
حقوقی
1/59 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/78 M
 • تعداد سهام19,457,022,000
 • سهام شناور
  56/63 %
نسبت‌های مالی
 • P/E1/24
 • P/Eگروه6/9
 • EPS3,121
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 27/34 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 67/47 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 97/83 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 106/65 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 309/03 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 331/43 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -11/75%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا8/01%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-3/04%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/88%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-2/29%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-2/23%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-2%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/77%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/63%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/53%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1/37%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1/37%شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع-1/29%PRXسبد-شرک71185--شرک04729-1/1%شرکت س اگلستان س.خ-م ک م ف ع-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,3452/98
20/22 B
8/08 T
0/38%
7/14 B
2/7144/59
ودیودی
10,5200/75
54/23 B
62/59 T
2/95%
-30/56 B
0/5813/02
وسرمدوسرمد
1,806-1/92
6/08 B
12/21 T
0/58%
0/00
0/8-
وسینوسین
2,3932/99
4/92 B
14/07 T
0/66%
3/62 B
6/021/97
اتکایاتکای
5,9801/88
13/29 B
47/84 T
2/25%
0/00
0/536/97
ملتملت
1,665-1/01
9/70 B
51/04 T
2/41%
-1/22 B
0/5118/48
آسیاآسیا
1,9950
80/35 B
61/84 T
2/92%
7/85 B
1/0410/67
ورازیورازی
1,5822/06
42/44 B
30/12 T
1/42%
1/31 B
1/349/71
پارسیانپارسیان
3,117-0/96
4/11 B
40/52 T
1/91%
-684/18 M
1/2618/6
کوثرکوثر
3,472-1/76
60/97 B
86/80 T
4/09%
-2/06 B
0/694/4
آرمانآرمان
6,540-2/9
133/92 M
19/62 T
0/93%
-12/70 M
1/36117/63
بپاسبپاس
20,3000/25
40/30 B
1243/09 T
58/6%
-30/33 B
0/3536/08
میهنمیهن
15,140-1/12
51/49 B
22/71 T
1/07%
-2/58 B
1/043/67
بسامابساما
9,6000/32
5/84 B
48/00 T
2/26%
608/25 M
1/6316/41
ماما
4,655-1/29
4/00 B
37/24 T
1/75%
-2/65 B
0/66/58
البرزالبرز
3,2502
37/23 B
113/75 T
5/36%
7/75 B
1/729/04
وحکمتوحکمت
2,437-2/99
3/86 B
7/59 T
0/36%
-1/02 B
0/74-
نویننوین
1,7931/95
12/75 B
8/96 T
0/42%
1/21 B
1/16-
ومعلمومعلم
2,4984/11
2/07 B
14/51 T
0/68%
-123/30 M
2/82-
بخاوربخاور
5,160-1/42
79/91 B
12/38 T
0/58%
1/67 B
1/3913/33
بارانباران
5,2702/95
68/02 B
6/32 T
0/3%
7/89 B
0/66-
بنوبنو
4,357-1/34
12/50 B
26/14 T
1/23%
0/00
0/61-
اتکاماتکام
5,660-0/7
3/53 B
45/28 T
2/13%
1/13 B
2/12-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8140
6/14 B
9/07 T
0/43%
0/00
0/98-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/52%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,7512/98
37/07 B
8/76 T
0/41%
6/79 B
2/61-
بتهرانبتهران
3,4152/98
63/64 B
17/07 T
0/81%
26/49 B
2/13-
کاریزکاریز
3,016-1/28
1/85 B
7/24 T
0/34%
-535/85 M
1/18-
وفردا
و
1,5042/53
71/56 B
7/52 T
0/35%
13/23 B
2/6-
وآفری
و
3,108-1/35
2/13 B
37/30 T
1/76%
-1/05 B
0/86-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---