کاما

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/72%
حجم
4
0
4
0
/
0
0
3
0
M
0

کاما

|مجاز
باما|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/72%
حجم
4
0
4
0
/
0
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  6
  0
  /
  5
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -108/15
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1%
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,070پایین ترین قیمت4,810

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۳۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 98/40 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  9
  0
  9
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/22%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 25/05 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 182/32 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/62
5,460بازه قیمت روز4,760
212/59 B
حقیقی
187/54 B
4/09 B
حقوقی
29/14 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/00 M
 • تعداد سهام20,000,000,000
 • سهام شناور
  34/96 %
نسبت‌های مالی
 • P/E13/24
 • P/Eگروه12/77
 • EPS375
 • P/S
  8/76
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 50/87 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 52/82 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 51/59 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 250/36 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 278/49 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر-سهامی عام-49/57%شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر12/52%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/81%شرکت صنعتی آراسته معدن-سهامی خاص-1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,990-3/04
16/54 B
25/15 T
0/36%
-116/00 M
1/0712/97
کدماکدما
77,780-0/96
233/73 B
19/45 T
0/28%
-116/98 M
1/29257/95
ومعادنومعادن
4,635-0/79
56/43 B
891/90 T
12/78%
-14/19 B
0/56/44
کچادکچاد
5,670-2/62
41/75 B
1539/40 T
22/06%
-8/15 B
0/246/93
تکنارتکنار
64,500-2/9
11/11 B
3/87 T
0/06%
-2/10 B
0/8845/83
کنورکنور
19,460-2/61
11/67 B
248/52 T
3/56%
-3/63 B
0/3211/06
کرویکروی
6,760-3/05
22/89 B
67/60 T
0/97%
1/47 B
0/664/28
کبافقکبافق
32,630-0/82
10/83 B
39/65 T
0/57%
-3/89 B
0/5414/6
کگلکگل
5,900-2/19
50/81 B
1947/00 T
27/9%
11/00 B
1/0110/48
وامیروامیر
340,800-2/99
10/47 B
28/63 T
0/41%
-1/23 B
0/687/59
کگهرکگهر
49,9500
16/27 B
1248/75 T
17/89%
-5/80 B
0/3210/56
تاصیکوتاصیکو
7,900-0/25
117/48 B
533/25 T
7/64%
-99/70 B
0/157/42
اپالاپال
13,330-2/02
19/90 B
133/30 T
1/91%
-1/42 B
0/93-
فزرفزر
40,8500/24
127/62 B
122/55 T
1/76%
-20/08 B
0/97-
تجلیتجلی
2,058-2/38
12/97 B
127/60 T
1/83%
-61/26 M
0/73-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---