وبوعلی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
3
0
/
4
0
8
0
M
0

وبوعلی

|مجاز
سرمایه گذاری بوعلی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
3
0
/
4
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/85
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/8%
  • صنعت+2/8%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,415پایین ترین قیمت3,296

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 20/12 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/30 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 66/53 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/48
3,582بازه قیمت روز3,114
3/39 B
حقیقی
11/69 B
8/30 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/64 M
 • تعداد سهام6,000,000,000
 • سهام شناور
  26/14 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/1
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک دی-سهامی عام-37/86%شرکت گروه مالی واقتصادی دی-سهامی خاص-17/61%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی5/63%شرکت خدمات م وح وم.سرمایه گذاری دی ایرانیان-سها3/77%سازمان اقتصادی کوثر3/38%صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی2/72%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-1/77%شرکت سرمایه گذاری اقتصادی هامرزراتین-س.خ-1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی
  338/04 M
  1/63 M

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,6530/26
38/56 B
20/94 T
0/35%
-478/97 M
1/07-
وشمالوشمال
29,3503/89
29/59 B
3/58 T
0/06%
12/89 B
1/41-
آریانآریان
4,1580/05
12/45 B
245/32 T
4/16%
-6/88 B
0/65-
فلاتفلات
24,800-0/8
17/36 B
9/66 T
0/16%
0/00
0/96-
وسپهوسپه
4,3930/14
24/54 B
133/55 T
2/26%
9/73 B
1/45-
وبهمنوبهمن
5,000-3/33
78/65 B
70/00 T
1/19%
14/73 B
1/47-
وصنعتوصنعت
2,071-0/96
8/38 B
37/28 T
0/63%
-1/26 B
0/45-
وتوصاوتوصا
1,1940/08
35/99 B
41/79 T
0/71%
-532/68 M
0/6-
وایراوایرا
4,792-3/34
10/96 B
10/54 T
0/18%
-568/05 M
1/11-
اعتلااعتلا
3,954-0/18
13/14 B
12/06 T
0/2%
-1/08 B
0/53-
سنوینسنوین
7,2702/9
10/43 B
7/27 T
0/12%
0/00
2/22-
واتیواتی
14,2700/07
16/91 B
64/22 T
1/09%
-7/43 B
0/88-
وکادووکادو
7,9904/99
50/33 B
31/85 T
0/54%
40/17 B
4/09-
وآرینوآرین
2,0622/67
111/50 B
8/25 T
0/14%
4/11 B
1/34-
معیارمعیار
16,540-1/72
26/33 B
4/96 T
0/08%
3/16 B
0/95-
وگستروگستر
22,350-5/89
93/66 B
17/88 T
0/3%
159/11 M
0/41-
گوهرانگوهران
5,4401/09
26/95 B
35/36 T
0/6%
194/63 M
0/46-
وخارزموخارزم
5,5300/54
118/69 B
103/41 T
1/75%
-36/22 B
0/63-
وداناودانا
8,9702/98
16/18 B
12/11 T
0/2%
14/35 B
15/48-
سدبیرسدبیر
47,000-6/95
358/05 B
11/75 T
0/2%
-23/45 B
0/74-
وسکابوسکاب
3,7450/08
1/30 B
44/94 T
0/76%
-6/71 M
0/96-
وبیمهوبیمه
1,545-0/32
7/81 B
24/72 T
0/42%
-17/89 M
0/92-
وتوسموتوسم
5,2201/15
9/95 B
41/76 T
0/71%
-1/26 B
0/61-
ونیروونیرو
5,6900/71
96/92 B
59/74 T
1/01%
-8/28 B
1/08-
وسبحانوسبحان
2,8272/04
84/11 B
22/05 T
0/37%
35/99 B
2/35-
ونیکیونیکی
7,190-0/56
4/43 B
251/65 T
4/26%
0/00
0/92-
وساپاوساپا
5,0400/59
254/97 B
99/79 T
1/69%
29/12 B
0/89-
وصناوصنا
2,265-0/7
9/03 B
18/46 T
0/31%
-1/14 B
0/86-
وجامیوجامی
2,0610/59
11/08 B
4/12 T
0/07%
-733/76 M
0/83-
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
98,400-2/98
402/65 B
34/61 T
0/59%
-53/40 B
0/54-
وپویاوپویا
3,234-1/17
12/54 B
22/64 T
0/38%
-14/03 M
2/04-
سرچشمهسرچشمه
8,850-4/2
63/82 B
67/70 T
1/15%
3/08 B
0/41-
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%---
وملتوملت
3,975-1/7
3/21 B
3/98 T
0/07%
-2/09 B
0/54-
وفتخاروفتخار
2,1543
38/78 B
4/31 T
0/07%
0/00
0/92-
وآواوآوا
4,8260/27
16/91 B
6/37 T
0/11%
900/72 M
0/72-
صباصبا
3,270-0/76
24/86 B
376/05 T
6/37%
-2/64 B
1/04-
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/65%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/49%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/75%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/5%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/75%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/37%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/74%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/6%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/3%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/13%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/15%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/3%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/1%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/86%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
0/99%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/18%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/05%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/67%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/63%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/85%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/28%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/59%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/1%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/15%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/29%---
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/01%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/03%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,685-1/76
4/96 B
36/85 T
0/62%
-344/57 M
5/03-
وسپهر
و
5,590-2/82
33/62 B
419/25 T
7/1%
-1/53 B
2/04-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/09%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/73%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,121-2/82
2/27 B
11/52 T
0/2%
-84/57 M
0/69-
مدیریتمدیریت
3,368-0/09
7/62 B
10/10 T
0/17%
0/00
2/3-
وهامونوهامون
2,649-1/19
14/16 B
13/24 T
0/22%
4/74 B
2/11-
وتوسکاوتوسکا
11,8502/41
23/66 B
9/84 T
0/17%
0/00
1/04-
وطوبیوطوبی
2,637-1/51
18/90 B
7/91 T
0/13%
-99/51 M
0/8-
بهیربهیر
9,590-1/98
632/52 M
5/75 T
0/1%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/03%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
2,911-2/56
58/83 B
11/64 T
0/2%
-6/79 B
0/48-
ومهانومهان
7,7000
13/53 B
231/00 T
3/91%
-4/60 B
1/03-
شهر
ش
2,091-0/38
54/47 B
69/00 T
1/17%
-8/28 B
4/97-