سآبیک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
حجم
2
0
/
4
0
1
0
M
0

سآبیک

|مجاز
سیمان آبیک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
حجم
2
0
/
4
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  3
  0
  /
  8
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -7/67
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+20/55%
  • صنعت+8/99%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,080پایین ترین قیمت26,910

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 81/44 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  4
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/08%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -14/23 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 44/82 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/77
28,990بازه قیمت روز26,230
3/18 B
حقیقی
17/41 B
60/76 B
حقوقی
46/53 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/99
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/18 M
 • تعداد سهام2,959,301,000
 • سهام شناور
  16/71 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/06
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-73/03%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین9/11%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین
  269/67 M
  -30/59 K

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سبزواسبزوا
5
0
,
7
0
8
0
0
0
-0/52%
0
0
21/72 T
1/06%
-6/30 B
1/21-
سباقرسباقر
1
0
6
0
,
8
0
2
0
0
0
0/42%
0
0
10/09 T
0/49%
0
7-
سفانوسفانو
8
0
2
0
,
3
0
8
0
0
0
0/61%
0
0
41/19 T
2/02%
1/20 B
1/46-
سصوفیسصوفی
3
0
2
0
,
2
0
1
0
0
0
0/75%
0
0
35/43 T
1/74%
-3/95 B
1/09-
سدورسدور
1
0
4
0
,
4
0
7
0
0
0
4/63%
0
0
9/29 T
0/46%
-10/46 B
2/2-
سارابساراب
3
0
2
0
,
1
0
3
0
0
0
0/03%
1
0
/
7
0
8
0
B
0
40/48 T
1/99%
-1/60 B
0/16-
سفارسسفارس
4
0
0
0
,
0
0
6
0
0
0
0/3%
0
0
225/34 T
11/05%
-36/23 B
0/52-
سیلامسیلام
2
0
5
0
,
0
0
7
0
0
0
0/52%
0
0
30/08 T
1/48%
14/24 B
1/09-
سبجنوسبجنو
7
0
1
0
,
9
0
3
0
0
0
0/67%
0
0
28/20 T
1/38%
8/15 B
3/72-
سارومساروم
4
0
6
0
,
6
0
6
0
0
0
-0/04%
0
0
46/66 T
2/29%
-7/95 B
0/55-
سخاشسخاش
9
0
7
0
,
3
0
1
0
0
0
2/03%
0
0
19/46 T
0/95%
17/47 B
0/63-
سمتازسمتاز
4
0
1
0
,
8
0
0
0
0
0
0%
0
0
41/80 T
2/05%
-145/59 M
0/83-
سکرماسکرما
3
0
0
0
,
6
0
3
0
0
0
0/56%
0
0
45/95 T
2/25%
-1/89 B
1/92-
سقاینسقاین
5
0
,
6
0
9
0
0
0
0/53%
0
0
22/76 T
1/12%
-57/00 M
0/88-
سنیرسنیر
5
0
6
0
,
2
0
7
0
0
0
0/32%
0
0
12/94 T
0/64%
-17/28 B
0/81-
سشمالسشمال
1
0
6
0
,
3
0
0
0
0
0
0/87%
0
0
27/71 T
1/36%
-26/37 M
1/18-
سیدکوسیدکو
1
0
6
0
,
9
0
1
0
0
0
4/58%
0
0
101/46 T
4/97%
19/84 B
1/63-
سهرمزسهرمز
2
0
4
0
,
8
0
6
0
0
0
0/61%
0
0
45/34 T
2/22%
-7/15 B
0/32-
سمازنسمازن
2
0
5
0
,
0
0
9
0
0
0
-0/08%
0
0
61/87 T
3/03%
-7/96 B
0/25-
سصفهاسصفها
1
0
0
0
7
0
,
5
0
6
0
0
0
3/02%
0
0
53/78 T
2/64%
-3/01 B
0/74-
سلارسلار
4
0
2
0
,
0
0
0
0
0
0
1/82%
0
0
9/86 T
0/48%
12/37 B
1/21-
سرودسرود
4
0
8
0
,
2
0
3
0
0
0
3/21%
0
0
39/07 T
1/92%
-3/78 B
0/96-
سغربسغرب
4
0
2
0
,
6
0
6
0
0
0
0/09%
0
0
21/33 T
1/05%
-3/06 B
0/36-
سدشتسدشت
7
0
2
0
,
3
0
1
0
0
0
-4/26%
0
0
85/33 T
4/18%
0
0/63-
سهگمتسهگمت
6
0
0
0
,
8
0
4
0
0
0
0/53%
0
0
44/34 T
2/17%
-8/20 B
0/24-
سبهانسبهان
1
0
1
0
5
0
,
5
0
8
0
0
0
1/6%
0
0
23/12 T
1/13%
-5/18 B
1/43-
سکردسکرد
9
0
,
2
0
6
0
0
0
1/09%
1
0
1
0
/
9
0
1
0
B
0
20/37 T
1%
-4/61 B
0/77-
سفارسفار
3
0
5
0
2
0
,
1
0
0
0
0
0
-0/95%
0
0
82/04 T
4/02%
-7/04 B
0/6-
سخوزسخوز
4
0
5
0
,
0
0
3
0
0
0
0/02%
0
0
63/04 T
3/09%
-3/94 B
0/53-
ساربیلساربیل
2
0
2
0
,
5
0
6
0
0
0
0/13%
0
0
32/49 T
1/59%
1/07 B
2-
سترانستران
5
0
,
7
0
2
0
0
0
0/17%
7
0
4
0
/
4
0
8
0
B
0
97/24 T
4/77%
-32/67 B
0/72-
سخزرسخزر
3
0
9
0
,
7
0
2
0
0
0
0/66%
0
0
19/86 T
0/97%
842/30 M
1/49-
سکارونسکارون
6
0
9
0
,
8
0
5
0
0
0
0/07%
0
0
14/59 T
0/71%
0
1/18-
ساوهساوه
1
0
4
0
6
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/75%
0
0
95/00 T
4/66%
192/57 M
1/36-
سیتاسیتا
1
0
9
0
,
4
0
4
0
0
0
1/67%
0
0
213/84 T
10/48%
-38/53 B
3/56-
سغدیر
س
9
0
,
6
0
5
0
0
0
0/1%
0
0
62/73 T
3/08%
677/72 M
2/07-
اردستاناردستان
2
0
7
0
,
3
0
7
0
0
0
2/05%
0
0
31/06 T
1/52%
1/28 B
2/44-
ساروجساروج
3
0
6
0
,
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
48/24 T
2/37%
-794/04 M
0/06-
سجام
س
4
0
,
9
0
7
0
5
0
-4/73%
0
0
33/18 T
1/63%
-12/92 B
0/58-