دعبید

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/71%
حجم
2
0
/
2
0
2
0
M
0

دعبید

|مجاز
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/71%
حجم
2
0
/
2
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -78/31
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/7%
  • صنعت-0/4%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,600پایین ترین قیمت14,880

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 384/75 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  6
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/59 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 125/12 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/48
16,270بازه قیمت روز14,730
21/52 B
حقیقی
28/11 B
11/97 B
حقوقی
5/38 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
17/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/89 M
 • تعداد سهام25,000,000,000
 • سهام شناور
  8/21 %
نسبت‌های مالی
 • P/E17/79
 • P/Eگروه11/79
 • EPS841
 • P/S
  6/44
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/03 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/23 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کوبل دارو-سهامی خاص-66/7%شرکت گروه مدیریت سرمایه لیان-سهامی خاص-19/14%شرکت آرین الوندپارس-سهامی خاص-3/99%شخص حقیقی1/94%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت کوبل دارو-سهامی خاص-
  16/68 B
  136/12 K

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,7001/88
25/41 B
67/66 T
3%
-11/10 M
1/699/81
کاسپینکاسپین
19,4500
12/88 B
27/23 T
1/21%
1/56 B
2/27/31
دامیندامین
4,256-3/38
36/94 B
23/41 T
1/04%
585/73 M
0/367/76
دحاویدحاوی
15,120-2/97
1/58 B
16/33 T
0/72%
-1/47 B
0/035/92
دشیریدشیری
121,750-0/61
1/51 B
6/09 T
0/27%
-188/81 M
1/629/39
دکوثردکوثر
11,2500/98
26/56 B
19/13 T
0/85%
-2/44 B
1/6710/6
دلردلر
29,1300/34
14/51 B
65/54 T
2/9%
-2/83 B
1/317/47
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/71%--0/82
دسانکودسانکو
6,700-2/05
13/99 B
10/79 T
0/48%
-1/06 B
0/6211/45
وپخشوپخش
18,880-0/74
5/31 B
158/59 T
7/03%
-1/46 B
0/566/29
دفرادفرا
36,510-1/31
5/62 B
51/11 T
2/27%
-3/81 B
0/38/66
پخشپخش
17,9400/17
15/62 B
68/17 T
3/02%
-8/32 B
0/5310/78
دشیمیدشیمی
30,960-0/13
7/09 B
27/86 T
1/24%
-32/97 M
0/947/61
دتماددتماد
49,210-5/25
24/90 B
35/19 T
1/56%
-678/62 M
0/477/07
درازکدرازک
13,9300/36
39/10 B
29/25 T
1/3%
-13/27 B
1/357/33
والبروالبر
6,0000/83
23/81 B
81/00 T
3/59%
7/36 B
36/6
دسینادسینا
14,9900/53
1/20 B
35/98 T
1/59%
192/33 M
1/897/12
دتولیددتولید
10,3501/28
40/69 B
12/42 T
0/55%
-469/11 M
1/5734/3
دزهراویدزهراوی
6,000-2/48
7/20 B
19/22 T
0/85%
-128/42 M
1/371/46
ددامددام
17,6900/62
13/85 B
20/34 T
0/9%
368/71 M
215/74
دبالکدبالک
11,680-2/45
15/60 B
8/99 T
0/4%
-1/40 B
0/99/34
داسوهداسوه
46,3800
1/76 B
34/78 T
1/54%
-680/00 M
1/288/19
دابوردابور
17,2600/06
15/11 B
31/07 T
1/38%
6/76 B
1/596/24
دالبردالبر
6,0000
3/73 B
57/00 T
2/53%
-164/75 M
0/967/24
دروزدروز
26,250-3/06
4/83 B
18/37 T
0/81%
327/98 M
0/5220/67
دجابردجابر
16,6902/41
12/51 B
37/85 T
1/68%
-564/81 M
3/4210/35
کی بی سیکی بی سی
19,150-4/99
80/22 B
9/38 T
0/42%
-31/99 B
0/2114/91
دپارسدپارس
58,160-0/77
23/16 B
55/25 T
2/45%
-5/70 B
0/546/7
دلقمادلقما
3,517-1/73
7/80 B
23/69 T
1/05%
-1/55 B
0/8810/25
دکیمیدکیمی
33,180-0/42
9/64 B
19/11 T
0/85%
1/56 B
1/458/49
تیپیکوتیپیکو
30,200-1/69
21/49 B
332/20 T
14/72%
-8/63 B
0/526/89
دیراندیران
8,2500/61
27/57 B
10/97 T
0/49%
-8/83 B
0/9914/53
دفارادفارا
32,510-0/22
21/30 B
52/02 T
2/31%
600/58 M
0/636/23
دارودارو
29,750-0/9
8/98 B
77/35 T
3/43%
-5/78 B
0/267/81
دسبحاندسبحان
7,3200/96
279/61 B
39/02 T
1/73%
10/00 B
2/318/11
شتهرانشتهران
60,2501/95
158/52 M
93/94 T
4/16%
0/00
430/87
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/86%-1/75-
برکتبرکت
6,700-2/48
81/99 B
116/18 T
5/15%
-644/94 M
0/7414/25
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/44%-0/365/49
شفاشفا
23,300-1/75
1/68 B
63/19 T
2/8%
-407/27 M
2/789/42
داوهداوه
12,9104/39
228/88 B
8/99 T
0/4%
-72/50 M
0/8517/33
دکپسولدکپسول
77,9000
15/73 B
23/37 T
1/04%
-8/13 B
0/598/01
درهآوردرهآور
83,450-1/73
55/70 B
20/86 T
0/93%
-4/84 B
0/897/53
هجرتهجرت
29,0000/35
50/16 B
46/40 T
2/06%
-29/39 B
0/496/03
دتوزیعدتوزیع
23,500-2/74
17/75 B
42/30 T
1/88%
459/71 M
0/665/37
دداناددانا
52,350-0/29
12/52 B
125/64 T
5/57%
-3/05 B
5/72-
درازیدرازی
21,200-1/4
4/49 B
21/20 T
0/94%
-257/90 M
0/92-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/04%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,250-4/47
8/36 B
42/92 T
1/9%
-3/46 B
0/39-