کورز

آخرین قیمت
9,8202/94%
قیمت پایانی
9,8202/94%
حجم(مشکوک)
506/3K

کورز

|مجاز
ورزیران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9,8202/94%
قیمت پایانی
9,8202/94%
حجم(مشکوک)
506/3K
 • ارزش معاملات
  5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+45/91%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کورز
  • ارزش بازار19/6B
  • تعداد معاملات13
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی84/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/67
  9,000بازه قیمت روز8,480
  5B
  حقیقی
  5B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  103/77
  درصد سهم از صنعت
  4/17
  RSI
  98/65
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام2,000,000,000
  • سهام شناور36.00%
  • EPS8,677
  • P/Eگروه-
  • P/S5/5756
  • میانگین حجم یک ماه28/2K
  • میانگین حجم سه ماه10/6K
  • میانگین حجم یک سال4/8K
  • میانگین ارزش یک ماه11/3B
  • میانگین ارزش سه ماه4/1B
  • میانگین ارزش یک سال1/7B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسين عزيزي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کایتا
  ک
  2/8940,2008/2B8/2B1/73%1/4B2/49%4,948/45
  سپرمی
  س
  0/9149,7002/5B1/7B0/37%09/5%-
  ساذری
  س
  2/9712,70014/3B2/9B0/62%01/24%-
  سفارود
  س
  2/9314,74010/5B1/8B0/38%2/8B2/47%-
  کساپا
  ک
  -0/3542,64084/1B26/7B5/66%425/3M1/24%690/66
  کرازی
  ک
  -1/781,77388/4B51/5B10/92%-636/7M0/64%7/64
  سایرا
  س
  1/9859,150153/6M2/7B0/57%--7/58
  کابگن
  ک
  18,10023/9M760/6M0/16%0-16
  سفاسی
  س
  -0/464,45624/5B3B0/63%01/03%-
  کفرآور
  ک
  2/8923,00027B4/2B0/88%-2/6B1/65%23/83
  کسرا
  ک
  -2/487,980238/4B34/3B7/27%-0/44%9/5
  کتوکا
  ک
  2/1313,34093/3B26/9B5/7%-293M2/27%24/21
  کگاز
  ک
  4/9840,090219/3B34/3B7/26%30B1/33%19/67
  کباده
  ک
  2/9817,3309/9B13/1B2/78%1/8B4/14%12/79
  کقزوی
  ک
  2/8628,75039/6B41/1B8/72%-7/4B0/97%7/39
  کمرجان
  ک
  2/0111,34048/6B7/5B1/6%00/92%26/24
  کهمدا
  ک
  6/916,110183/8B46/4B9/85%29/1B1/48%7/81
  کخاک
  ک
  0/9817,30055/1B61/1B12/97%-11B0/45%9/27
  کپشیر
  ک
  2/7112,12095/6B18/2B3/86%-2/15%13/76
  کفپارس
  ک
  6/966,570106/6B10/7B2/27%9/5B3/2%9/22
  کسرام
  ک
  -2/039,08073/2B9B1/91%-64M0/87%75/66
  کفرا
  ک
  1/9611,43015/3B22/9B4/85%-1/7B1/04%8/56
  کاذر
  ک
  -2/137,11061/7B13/8B2/92%-11/3B0/86%7/54
  کمینا
  ک
  2/9812,690174/6B16/3B3/45%86/2B4/29%-
  شلیا
  ش
  -2/9361,350350/2M4/8B1/02%00/75%590/37
  کایزد
  ک
  4/9311,02059B7/7B1/64%20/2B1/38%-