ثجوان

|مجاز
ثجوان|unknown
آخرین قیمت
7,5302.87%
قیمت پایانی
7,370
حجم(مشکوک)
758/7K
 • ارزش معاملات
  5/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثجوان
  • ارزش بازار19/2B
  • تعداد معاملات49
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی69K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,400بازه قیمت روز6,980
  5/7B
  حقیقی
  5/7B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/9M
  • تعداد سهام2,552,513,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2.971,6317/4B3/9B-1/6B1.47%
  ثالوند
  ث
  -2.0613,91034/1B11/1B--914/4M0.62%
  ثقزوی
  ث
  -2.1612,37012/8B2/5B--2B1.13%
  ثرود
  ث
  5.3514,78032/9B7/4B-1/1B0.96%
  ثعتما
  ث
  -1.9512,550175/7M1/8B-00.50%
  ثتوسا
  ث
  2.9918,4703B1/8B-02.54%
  ثتران
  ث
  4.975,09731/9B9/4B-632/7M1.22%
  ثزاگرس
  ث
  0.8928,0504/8B1/9B--1/3B1.20%
  ثشرق
  ث
  4.517,21084/7B7/9B-2/9B1.49%
  ثعمرا
  ث
  6.9813,360134/2B17/7B-2/9B1.94%
  ثشاهد
  ث
  6.9514,32059/8B57/4B-642/3M1.46%
  ثغرب
  ث
  -0.128,49019/4B10/2B-00.94%
  کرمان
  ک
  1.761,454178/7B61/7B-2/4B0.66%
  ثباغ
  ث
  -12,35022/6B16/3B-7/9B2.32%
  آباد
  آ
  4.9838,30019/9B9/2B-233/6M1.00%
  ثپردیس
  ث
  2.196,49038/6B13/1B-796/3M0.94%
  ثاخت
  ث
  -1.963,80173/4B34/2B--11/5B0.67%
  ثنوسا
  ث
  3.535,63315/5B14/9B--159/5M0.86%
  ثاژن
  ث
  1.995,143674/1M2/1B-03.75%
  ثبهساز
  ث
  4.002,49666/3B51/3B-375/2M2.89%
  ثامید
  ث
  2.882,03271/8B133B-2B2.33%
  ثجنوب
  ث
  1.9210,56037/5B14/9B-794/2M0.76%